Christian 3.s danske Bibel

[1024]

VI.

JEg formaner eder som Methielpere / at i icke tage Guds naade forgeffuis. Esaiæ 43.Thi hand siger / Jeg bønhørde dig i den behagelige tid / oc halp dig paa Salighedens dag / Seer / Nu er den behagelige tid / Nu er Salighedens dag. Lader oss oc icke nogen sted giffue nogen forargelse / Paa det vort Embede skal icke straffis / Men lader oss beuise oss i alle ting / som Guds Tienere.

J stor Taalmodighed / i Bedrøffuelse / i Nød / i angist / i slag / i Fengsel / i oprør / i arbeyde / |1025 i faste / i kyskhed / i vidskaff / i langmodighed / i venlighed / i den hellig Aand / i wbedragelig kærlighed / i sandheds ord / i Guds Krafft / formedelst Retferdigheds vaaben / baade paa den høyre oc paa den venstre side / ved ære oc skendzel / formedelst ont røcte / oc gaat røcte. Som bedragere / oc dog sandrue. Som de wbekende / oc dog bekende. Som de der dø / oc see / wi leffue. Som de der ere straffede / oc dog icke ihielslagne. Som de bedrøffuede / men altid glade. Som de Fattige / men de som dog gøre mange rige. Som de der haffue inted inde / oc haffue dog alting.

O J Corinther / vor Mund oplod sig til eder / vort Hierte er trøstigt. For vor skyld tøre i icke haffue angist / Men at i tage eder angist til / det gøre i aff en hiertelig mening. Jeg taler met eder / som met mine Børn / at i skulle oc skicke eder lige saa mod mig / oc verer ocsaa trøste.

Drager icke i det fremmede Aag met de vantro. Thi huad omgengelse haffuer Retferdighed met Wretferdighed? Huad samfund haffuer Liuset met Mørcket? Huorledis kand Christus komme offuer ens met Belial? Eller huad del haffuer den / som tror / met den vantro? Huad lignelse haffuer Guds Tempel met affguder? Oc i ere den leffuende Guds Tempel / som Gud oc siger / Jeg vil bo i dem / oc vandre i dem / oc ieg vil vere deris Gud / ocLeuit. 26. Esaiæ 52. de skulle vere mit Folck. Der faare gaar vd fra dem / oc fraskilier eder / siger HERREN / oc rører icke noget wrent / Da vil ieg anamme eder / oc vere eders Fader / oc i skulle vere mine Sønner oc Døtter / siger den almectige HERRE.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.