Christian 3.s danske Bibel

[739]

XII.

DEtte er HERRENS ordz Byrde offuer Jsrael / siger HERREN / Som vdbreder Himmelen / oc grundfester Jorden / oc skaber Menniskens Aande i hannem. See / ieg vil gøre Jerusalem til it Snublebegere iblant alle Folck / som ere trint omkring / Thi det skal oc gelde Juda til / naar Jerusalem beleggis. Dog paa samme tid / vil ieg gøre Jerusalem til en Tung sten / for alle Folck / Alle som ville bort løffte hannem / skulle sønder skære dem paa hannem / Thi alle Hedninge paa Jorden skulle forsamle dem mod hannem.

Paa den tid / siger HERREN / Vil ieg gøre alle Heste sky / oc deris Reysenere bange / Men ieg vil haffue mine øyen obne offuer Jerusalem / oc plaffue alle Folckenis Heste met blindhed. Oc Førsterne i Juda skulle sige i deris hierte / Lader ekon Jerusalems Borgere vere trøstige / J den HERRE Zebaoth deris Gud.

Paa den tid / vil ieg gøre Juda Førster til en gloende Oen i træ / oc til Bluss i straa / At de skulle fortære baade paa den høyre oc venstre side / alle Folck trint om kring / Oc Jerusalem skal oc bliffue fremdelis / paa hendis sted i Jerusalem. Oc HERREN skal frelse Juda bolige / lige som i fordum tid / Paa det at Dauidz Huss skal icke for høyt rose sig / ey heller Jerusalems Borgere mod Juda. Paa den tid / skal HERREN beskerme Borgerne i Jerusalem / oc det skal ske / At / huilcken som er skrøbelig paa den tid iblant dem / hand skal vere som Dauid / Oc Dauidz Huss skal vere som Gudz Huss / lige som HERRENS Engel faar dem.

Oc paa den tid / vil ieg tencke at vdslette alle Hedningene som ere dragne mod Jerusalem. Men offuer Dauidz Huss / oc Jerusalems Borgere vil ieg vdgyde Naadens oc Bønens Aand / Thi de skulle see til mig / huilcken de haffue igennem stungit / Oc de skulle klage offuer hannem / lige som mand klager it eniste Barn / oc de skulle bedrøffueIoan. 19. dem offuer hannem / lige som mand bedrøffuer sig for det første Barn.

Paa den tid / skal der bliffue it stor Klagemaal i Jerusalem / lige som det vaar hoss Hadadrimon paa Megiddons Marck. Oc Landet skal klage / huer Slect besynderlige / Dauidz Husis Slect besynderlige / oc deris Hustruer besynderlige / Nathans Husis Slect 4. Reg. 24.2. Paral. 35. besynderlige / oc deris Hustruer besynderlige. Leui Husis Slect besynderlige / oc deris Hustruer besynderlige. Simei Slect besynderlige / oc deris Hustruer besynderlige. Lige saa alle offuerbleffne Slecter / huer besynderlige / oc deris Hustruer oc saa besynderlige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.