Christian 3.s danske Bibel

[886]

XVII.

OC sex dage der effter / tog Jhesus Peder oc Jacob / oc hans Broder Johannem til sig / oc førde dem offuer en side op paa it høyt Bierg / oc bleff forklaret faar Marci 9. Lucæ. 9.dem. Oc hans ansicte skinde som Solen / oc hans Klæder bleffue huide som it Liuss. Oc see / da obenbaredis Mose oc Elias faar dem / de talede met hannem. Da suarede Peder / oc sagde til Jhesum / HERRE / Her er gaat at vere / Vilt du / da ville wi gøre tre Bolige / Dig en / Mose en / oc Elias en. Der hand end saa talede / see / da offuerskuggede en klar Sky dem. Oc see / en røst aff skyen sagde / Denne er min elskelige Søn / i huilcken ieg haffuer behagelighed / hannem skulle i høre.

Der Disciplene hørde det / fulde de ned paa deris Ansicte / oc bleffue saare forferdede. Men Jhesus traadde frem til dem / rørde ved dem / oc sagde / Staar op / oc frøcter inted. Men der de opløffte deris øyen / saae de ingen / vden Jhesum alene. Oc der de ginge ned aff Bierget / bød Jhesus dem / oc sagde / J skulle ingen sige denne Syn / før end Menniskens Søn er opstanden fra de Døde.

Oc hans Disciple spurde hannem at / oc sagde / Huad sige da de Scrifftkloge / Elias skal tilforn komme? Jhesus suarede / oc sagde til dem / Elias skal io tilforn komme / oc skicke alting til rette. Dog siger ieg eder / Elias er allerede kommen / Oc de kende hannem icke / men giorde mod hannem / huad de vilde / Saa skal ocsaa Menniskens Søn lide aff dem / Da forstode Disciplene / at hand haffde talet til dem / om den Døbere Johanne.

Oc der de komme til Folcket / gick it Menniske til hannem / oc falt hannem til fode / oc Marci 9. Lucæ 9.sagde / HERRE / forbarme dig offuer min Søn / Thi hand er Maanesiug / oc haffuer en suar pine / Hand falder offte i Jld / oc offte i Vand / Oc ieg ledde hannem til dine Disciple / oc de kunde icke hielpe hannem. Jhesus suarede / oc sagde / O du vantro oc vanartige Slect / Huor lenge skal ieg vere hoss eder? Huor lenge skal ieg lide eder? Leder mig hannem hid. Oc Jhesus truede hannem / Oc Diffuelen foer vd aff hannem / Oc Drengen bleff karsk i den samme stund.

Lucæ 17.Da ginge hans Disciple til hannem serdelis / oc sagde / Hui kunde wi icke vddriffue hannem? Jhesus suarede / oc sagde til dem / For eders Vantro skyld. Thi sandelige siger ieg eder / Der som i haffue troen / som it Seneps korn / da mue i sige til dette Bierg / Flyt dig her fra der hen / Saa skal det flytte sig / Oc eder skal inted vere wmueligt. Men denne Art far icke vd / vden met bøn oc faste.

Marci 9. Lucæ 9. Der de haffde deris omgengelse i Galilea / sagde Jhesus til dem / Det skalske / At Menniskens Søn skal antuordis i Menniskens hender / oc de skulle sla hannem ihiel / oc hand skal opstaa den tredie dag. Oc de bleffue saare bedrøffuede.

Der de komme nu til Capernaum / ginge de til Peder som toge Skat op / oc sagde / Pleyer icke eders Mestere at giffue Skat? Hand sagde / Ja. Oc der hand kom hiem / da kom Jhesus hannem tilforn / oc sagde / Huad tyckes dig Simon / aff huem tage de Konger paa Jorden told eller skat? aff deris Børn / eller aff Fremmede? Da sagde Peder til hannem / aff de Fremmede. Jhesus sagde til hannem / Da ere Børnene fri. Men paa det wi skulle icke forarge dem / da gack hen til Haffuet / oc kast krogen / Oc tag den første Fisk / som kommer op / oc naar Stater Er it lod / naar det er sølff / da gør det en halff gyldene.du lader hans mund op / skalt du finde en Stater / Tag den samme / oc giff hannem faar mig oc dig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.