Christian 3.s danske Bibel

[908]

IX.

Matth. 17. Lucæ 9. OC sex dage der effter / tog Jhesus Peder / Jacob oc Johannem til sig / oc førde dem besynderlige alene op paa it høyt Bierg / oc forklarede sig faar dem. Oc hans Kleder bleffue klare oc meget huide / lige som Sne / at ingen Farffuere paa iorden kand gøre dem saa huide. Oc Elias met Mose obenbaredis dem / oc haffde en tale met Jhesu. Oc Peder suarede / oc sagde til Jhesum / Rabbi / her er gaat at vere / Lader oss gøre tre Bolige / Dig en / Mose en / oc Elias en / Oc hand viste icke huad hand talede / thi de vaare forferdede. Oc der kom en Sky / hun offuerskuggede dem. Oc en røst falt aff skyen / oc sagde / Denne er min elskelige Søn / Den skulle i høre. Oc strax der effter / saae de sig omkring / oc saae ingen mere / end Jhesum alene hoss dem. Oc der de ginge ned aff Bierget / da forbød Jhesus dem / at de skulde ingen sige / huad som de haffde seet / Før end Menniskens Søn stode op fra de døde. Oc de behulde det ord hoss sig / Oc bespurde sig met huer andre / huad er dog den opstandelse fra de døde.

Oc de spurde hannem at / oc sagde / Sige dog de Scrifftkloge / at Elias skal før komme? Mala. 4.Hand suarede / oc sagde til dem / Elias skal io før komme / oc sette alting til rette igen / Der til skal Menniskens Søn lide meget oc foractis / Lige som det oc staar screffuit. Men ieg sigereder / Elias er kommen / Oc de giorde ved hannem / huad de vilde / effter som det staar screffuit om hannem.

Matth. 17. Lucæ 9. Oc hand kom til sine Disciple / oc saa meget Folck omkring dem / oc de Scrifftkloge / som bespurde sig met dem. Oc strax der alt Folcket saa hannem / bleffue de forferdede / løbe til / oc hilsede hannem. Oc hand spurde de Scrifftkloge at / Huad bespørre i eder met dem? Oc en aff Folcket suarede / oc sagde / Mestere / Jeg haffuer ført min Søn hid til dig / hand haffuer en maalløss Aand / oc naar hand faar fat paa hannem / da slider hand hannem / oc hand velter fraade oc skær met tenderne / oc foruisner. Jeg haffuer talet met dine Disciple / at de skulde vddriffue hannem / oc de kunde icke.

Hand suarede hannem / oc sagde / O du vantro Slect / huor lenge skal ieg vere hoss eder? Huor lenge skal ieg omdrage met eder? Henter hannem hid til mig. Oc de ledde hannem frem til hannem. Oc strax der Aanden saa hannem / da sled hand hannem / oc hand falt paa iorden / oc velte sig oc fraaedis. Oc hand spurde hans Fader at / Huor lenge er det / at det er hannem vederfaret? Hand sagde / aff barndom / Oc hand haffuer offte kast hannem i ild oc vand / at hand kunde omkommet hannem. Men kant du noget / da forbarme dig offuer oss / oc hielp oss. Jesus sagde til hannem / Der som du kunde tro / Alle ting ere hannem mulige / som tror. Oc strax robte barnsens Fader grædindis / oc sagde / Jeg tror / Kiere HERRE / hielp min vantro.

Der Jhesus nu saa / at Folcket løb til / da truede hand den wrene Aand / oc sagde til hannem / Du maalløsse oc døffue Aand / Jeg biuder dig / at du far vd aff hannem / oc at du far icke her effter i hannem. Da skreg hand / oc sled hannem saare / oc foer vd / Oc hand bleff lige som hand haffde verit død / At ocsaa mange sagde / Hand er død. Men Jesus tog hannem ved haanden / oc reysde hannem op / Oc hand stod op. Oc der hand kom hiem / da spurde hans Disciple be synderlige at / Hui kunde wi icke vddriffue hannem? Oc hand sagde / Denne Art kand ingelunde fare vd / vden ved bøn oc faste.

Oc de ginge der fra / oc vandrede gennem Gallileen / oc hand vilde icke / at nogen skul Matth. 17 Lucę 9.de vide det. Oc hand lerde sine Disciple / oc sagde til dem / Menniskens Søn skal antuordis i Menniskis hender / oc de skulle ihiel sla hannem / Oc naar hand er ihiel slagen / |909 da skal hand opstaa paa den tredie dag. Men de forstode icke det Ord / oc frøctede sig at spørre hannem at.

Oc hand kom til Capernaum / oc der hand vaar hiemme / spurde hand dem / Huad handlede i paa veyen met huer andre? Oc de tagde stille / Thi de haffde handlet met huer andre paamatth. 18. Lucæ 9. veyen / huilcken der skulde vere den største? Oc hand sette sig / oc kallede de Tolff / oc sagde til dem / Der som nogen vil vere den Første / hand skal vere den siste for alle / oc allis Tienere. Oc hand tog it lidet Barn / oc skickede det mit blant dem / oc tog det i faffn / oc sagde til dem / Huo som anammer saadant it lidet Barn i mit Naffn / Hand anammer mig / Oc huo mig Matt. 10. anammer / hand anammer icke mig / men Den / som mig vdsende.

Oc Johannes suarede hannem / oc sagde / Mestere / Wi saae en / hand dreff Dieffle vd / iLucæ 9. dit Naffn / huilken som effterfølger oss icke / Oc wi forbøde hannen det / fordi at hand icke effterføl ger oss. Jhesus sagde / J skulle icke forbiude hannem det / Thi der er ingen som gør en vnderlig Gerning i mit Naffn / oc kand snart tale ilde om mig. Huo som icke er imod oss / hand er metMatth. 18. Lucæ 17. oss. Oc huo som skencker eder met it Begere vand / i mit Naffn / fordi at i høre Christus til / Sandelige / Jeg siger eder / Det skal icke bliffue hannem wbetalet. Oc huo som forarger en aff de Smaa / som tro paa mig / hannem vaare det bedre / at hannem bleffue hengd en Mølle sten / om hans halss / oc hand bleffue kast i Haffuit.

Oc der som din haand forarger dig / Da hug hende aff / Det er dig bedre / at du gaar en Krøbling ind i Liffuit / End at du haffuer tho hender / oc far til Helffuede / i den euige ild / DerEsaiæ 66. som deris Orm icke døer / oc deris Jld icke vdslyckis. Forarger din fod dig / Da hug hannem aff / Det er dig bedre / at du gaar Halt ind i Liffuet / End at du haffuer tho føder / oc bliffuer kast i Helffuede / vdi den euige ild / Der som deris Orm icke døer / oc deris Jld icke vdslyckes. Forarger dit Øye dig / da kast det fra dig / Det er dig bedre / at du gaar Enøyit i Guds rige / End at du haffuer thu Øyen / oc bliffuer kast i Helffuedis ild / Der som deris Orm icke døer / oc deris Jld icke vdslyckis.

Det skal alt sammen saltis met Jld / oc huert Offer skal saltis met Salt. Saltet er gaat /Matth. 5. Lucæ 14. Men om saltet mister sin krafft / huor met skal mand da giffue smag? Haffuer Salt hoss eder / oc haffuer Fred met huer andre.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.