Christian 3.s danske Bibel

[885]

XVI.

DA ginge Phariseerne oc Saduceerne til hannem / de fristede hannem / oc Marci 8. begærede / At hand skulde lade dem see it Tegen aff Himmelen. Hand suarede oc sagde / Om afftenen sige i / Det bliffuer en skøn dag / thi Himmelen er rød. Oc om morgenen sige i / Det bliffuer storm i dag / thi Himmelen er rød oc mørck. J Øyenskalcke / Himmelens skickelse kunde i dømme / kunde i da ickeSupra 12. Lucæ 11. 12. Iohan. 2. ocsaa dømme denne tids Tegen? Denne Onde oc hore art begerer it Tegen / oc hende skal inted tegen giffuis / vden Jone Prophetis tegen. Oc hand forlod dem / oc gick bort.

Oc der hans Disciple vaare farne hen offuer / haffde de glemt / at tage Brød met dem. OcMarci 8. Lucæ 12. Jhesus sagde til dem / Seer til / oc tager eder vare for Phariseernis oc Saduceernis Surdey. Da tenckte de ved dem selff / oc sagde / Det bliffuer det / at wi toge icke Brød met oss. Der Jhesus det fornam / sagde hand til dem / J lidet Troendis / hui bekumre i eder dog / for i toge icke Brød met eder? Forstaa i icke end nu? Komme i icke ihw de fem Brød / blant de fem tusinde / oc huor mange Kurffue i toge da op? Jcke heller de siw Brød / blant de fire tusinde / oc huor mange Kurffue i toge da op? Hui forstaa i da icke / at ieg siger eder icke om Brød / naar ieg siger / Tager eder vare for Phariseernis oc Saduceernis Surdey? Da forstode de / at hand haff de icke sagd / at de skulde vocte dem for Brødens Surdey / men for Phariseernis oc Saduceernis Lerdom.

Da kom Jhesus til Cesarea Philippi stads egn / oc spurde sine Disciple at / oc sagde / Huem sige Folcket / Menniskens Søn at vere? De sagde / Nogle sige / at du est den Døbere Johannes / De andre / du est Elias / Nogle / du est Jeremias / eller en aff Propheterne. Hand sagde til dem / Huem sige da i / mig at vere? Da suarede Simon Petrus / oc sagde / Du est Christus den leffuende Guds Søn. Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Salig est du Simon Jonas søn /Matth. 18. Thi kød oc blod haffuer icke obenbaret dig det / Men min Fader i Himmelen. Oc ieg siger dig ocsaa / Du est Petrus / oc paa denne Klippe vil ieg bygge min menighed / Oc Helffue disMarci 8. Lucæ 9. 18. Porte skulle icke faa mact offuer hende. Oc ieg vil giffue dig Himmerigis nøgle / alt huad som du binder paa Jorden / Det skal oc vere bundet i Himmelen / Oc alt huad som du løser paa Jorden / det skal oc vere løsd i Himmelen. Da forbød hand sine Disciple / at de skulde ingen sige / at hand vaar Jhesus / den Christus.

Fra den tid / begynte Jhesus / at giffue sine Disciple til kende / Huorlundehand skulde gaa til Jerusalem / oc lide meget / aff de Eldste oc ypperste Prester oc Scrifftkloge / oc flass ihiel / oc opstaa tredie dag. Oc Peder tog hannem til sig / oc straffede hannem oc sagde / HERRE / Spar dig selff / Det skee dig ingelunde. Men hand vende sig om / oc sagde til Peder / Vige fra mig Satan / Du est mig til forargelse / thi du acter icke huad Gud hører til / men det som menniskeligt er.

|886 Da sagde Jhesus til sine Disciple / Vil nogen effterfølge mig / hand skal forsage sig selff / Supra 10. Marci 8.Lucæ 9.Iohan. 12.oc tage sit Kaarss paa sig / oc følge Mig. Thi huo som vil beholde sit Liff / hand skal miste det. Men huo som mister sit Liff / for min skyld / Hand skal finde det. Huad hielper det Mennisken / om hand vinder den gantske Verden / Oc toge dog skade paa sin Siel? Eller huad kand it Menniske giffue / som hand kand igen løse sin Siel met? Thi det skal io ske / at Menniskens Søn skal komme i sin Faders Herlighed / met sine Engle / Oc da skal hand betale huer effter sine gerninger. Sandelige siger ieg eder / Her staa nogle / som icke skulle smage døden / før end de see Menniskens Søn komme i sit Rige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.