Christian 3.s danske Bibel

[886]

XVIII.

|887 PAa den samme stund / ginge Disciplene til Jhesum / oc sagde / Huo er dog denMarci 9.Lucæ 9.Marci 9. Lucæ 17. Største i Himmerigis rige? Jhesus kallede it Barn til sig / oc skickede det mit blant dem / oc sagde / Sandelige siger ieg eder / Vden saa er / at i omuende eder oc bliffue som Børn / da komme i icke i Himmerigis rige. Huo som sig nu selff fornedrer / som dette Barn / hand er den største i Himmerigis rige. Oc huo som anammer saadant it Barn / i mit Naffn / hand anammer mig. Men huo som forarger en aff disse Ringiste / som tro paa mig / Hannem vaare det bedre / at der hengdis en Mølle sten om hans halss / oc hand bleffue senckt i Haffuit / som det er dybest.

Ve Verden / for forargelse skyld. Der skal io forargelse komme / Dog ve det Menniske / vedSupra 5. Marci 9. huilket forargelse kommer. Der som din Haand eller din Fod forarger dig / da hug hannem aff / oc kast hannem fra dig. Det er dig bedre / at du gaar halt ind i Liffuit eller en Krøbling / End at du haffuer tho hender eller tho føder / oc kastis i den euige Jld. Oc der som dit Øye forarger dig / da riff det vd / oc kast det fra dig. Det er dig bedre / at du gaar ind i Liffuit met it Øye / end at du haffuer thu Øyen / oc kastis i Helffuedis Jld.

Seer til / at i icke foracte nogen aff disse Smaa / Thi ieg siger eder / Deris Engle i Himmelen / see altid min Faders Ansict i Himmelen. Thi Menniskens Søn er kommen / at gøre det saligt / som er fortabt.

Huad tyckes eder? Om it Menniske haffde hundrede Faar / oc it aff dem fore vild?Lucæ 15. 19. Forlader hand icke da de ni oc halffemtesinds tiue paa Biergene / gaar hen / oc leder effter det som far vild? Oc hender det sig saa / at hand finder det / Sandelige siger ieg eder / hand gleder sig der aff / mere end aff de ni oc haffemtesinds tiue / som icke fore vild. Lige saa er oc icke den vilie faar eders Fader i Himmelen / at nogen aff disse Smaa skal fortabis.

Lucæ 17. Synder din Broder mod dig / da gack hen / oc straffe hannem mellem dig oc hannem alene. Hører hand dig / da haffuer du baadet din Broder. Hører hand dig icke / da tag end en eller tho til dig / Paa det al Sagen skal bliffue fast / i tho eller tre Vidnis mund. Hører handLeuit. 19.Deutero. 20. dig icke / da sig det faar Menigheden. Hører hand icke Menigheden / Da holt hannem for en Hedning oc Toldere. Sandelige siger ieg eder / Huad som i binde paa Jorden / Skal oc vere bundet i Himmelen. Oc huad som i løse paa Jorden / Skal oc vere løsd i Himmelen. Fremdelis siger ieg eder / Der som tho aff eder bliffue enss paa Jorden / Huor om det er / at de ville bede / Det skal vederfaris dem / aff min Fader i Himmelen. Thi at huor som tho eller tre ere forsamlede i mit Naffn / Der er ieg mit blant dem.

Lucæ 17. Da traadde Peder frem til hannem / oc sagde / HERRE / Huor offte skal ieg da forlade min Broder / som synder mod mig? Er det nock siu gonge? Jhesus sagde til hannem / Jeg siger dig icke siu gonge / Men haffierdesinds tiue gonge siu gonge.

Der faare lignis Himmerigis rige ved en Konge / som vilde holde regenskaff met sine Suenne. Oc der hand begynte at regne / kom en faar hannem / som vaar hannem thi tusinde Pund skyldig. Der hand haffde nu icke at betale met / da bød Herren at sele hannem oc hans Hustru / oc hans Børn / oc alt det hand haffde / oc betale. Da falt den Suend ned / oc tilbad hannem / oc sagde / Herre / Haff tolmodighed met mig / ieg vil betale dig det altsammen. Da ynckedis Herren offuer den samme Suend / oc hand gaff hannem løss / oc forlod hannem ocsaa Gielden.

Da gick den samme Tienere hen vd / oc fant en aff sine Medtienere / hand vaar hannem hundrede Pendinge skyldig / Oc hand greb fat paa hannem / oc vilde quele hannem / oc sagde / Betale mig det du est mig skyldig. Da falt hans Medtienere ned / oc bad hannem / oc sagde / Haff tolmodighed met mig / ieg vil betale dig det altsammen. Oc hand vilde icke / men gick hen / oc kaste hannem i Fengsel / indtil hand betalede / det hand vaar skyldig.

Men der hans Medtienere saae det / bleffue de saare bedrøffuede / oc de komme oc førde faar deris Herre alt det som skeed vaar. Da kallede hans Herre hannem faar sig / oc sagde til hannem / Du Skalckactige Suend / Al denne Geld forlod ieg dig / fordi du badst mig. Skulde da du icke ocsaa forbarme dig offuer din Medtienere / lige som ieg haffuer forbarmet mig offuer dig? Oc hans Herre bleff vred / oc antuorde hannem dem som pine / indtil hand betalede altsammen / det hand vaar hannem skyldig. Saa skal oc min himmilske Fader gøre mod eder / om i icke lade aff eders hierte / huer sin Broder hans Brøst.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.