Christian 3.s danske Bibel

[888]

XX.

HJmmerigis rige lignis ved en Hosbonde / som vdgick om morgenen / at leye Arbeydere i sin Vingaard / oc der hand bleff forligt met Arbeyderne / om en Pending til dagløn / da sende hand dem i sin Vingaard. Oc hand gick vd ved den tredie stund / oc saa andre staa ledige paa Torffuit / oc sagde til dem / Gaa i ocsaa bort i Vingaarden / Jeg vil giffue eder huad ret er. Oc de ginge hen. Hand gick atter vd / ved den siette oc niende stund / oc giorde lige saa. Men ved den elleffte stund gick hand vd / oc fant andre staa ledige / oc sagde til dem / Hui staa i her den |889 gantske dag ledige? De sagde til hannem / Der leyde ingen oss. Hand sagde til dem / Gaa i ocsaa hen i Vingaarden / oc huad ret er / skulle i faa.

Der det bleff nu afften / sagde Herren for Vingaarden til sin foget / Kalde Arbeyderne / oc giff dem Løn / Oc begynde paa de siste / indtil de første. Da komme de / som vaare leyde ved den elleffte stund / oc finge huer sin Pending. Men der de første komme / mente de / at de skulde faaet mere / Oc de finge ocsaa huer sin Pending. Men der de finge den / knurrede de mod Hosbonden / oc sagde / Disse siste haffue ekon arbeydet en stund / oc du haffuer giort dem lige met oss / wi som haffue baaret dagens Byrde oc Hede.

Hand suarede / oc sagde til en aff dem / Min Ven / ieg gør dig icke wret / Est du icke forligt met mig om en Pending? Tag det dit er / oc gack hen. Jeg vil giffue denne siste / lige som dig / Eller haffuer ieg icke mact til / at gøre met mit / huad ieg vil? Seer du der faare twert / at ieg er god? Saa skulle de siste bliffue de første / Oc de første de siste. Thi mange ere kallede / Men faa ere vdualde.

Oc hand drog hen op til Jerusalem / oc tog de tolff Disciple serdelis til sig paa veyen / oc sagde til dem / See / wi reyse hen op til Jerusalem / Oc Menniskens Søn skal antuordis deSupra 16. Marci 10. Lucæ 18. Ypperste Prester oc Scrifftkloge / Oc de skulle fordømme hannem til døde / oc skulle antuorde Hedninge hannem / til at bespaatte / oc at hudstryge / oc at kaarsfeste / Oc paa tredie dag skal hand opstaa igen.

Marci 10. Da traadde Zebedei Børns Moder til hannem / met sine Sønner / falt ned faar hannem / oc bad hannem om noget. Oc hand sagde til hende / Huad vilt du? Hun sagde til hannem / Lad disse mine tho Sønner side i dit Rige / den ene hoss din høyre / oc den anden hoss din Venstre side. Jhesus suarede / oc sagde / J vide icke / huad i bede om. Kunde i dricke den Kalck / som ieg skal dricke / oc lade eder døbe / met den Daab / som ieg skal døbis met? De sagde til hannem / Ja / vel. Oc hand sagde til dem / Min Kalck skulle i visselige dricke / oc met den Daab / som ieg skal døbis met / skulle i døbis. Men at side hoss min Høyre oc Venstre side staar mig icke til at giffue / Men dem som det er bered aff min Fader.

Der de Thi det hørde / toge de det til mistycke met de tho Brødre / Oc Jhesus kalledeMarci 10. Lucæ 22. dem til sig / oc sagde / J Vide / at Verdens Førster regere / Oc de Ypperlige haffue mact. Saa skal det icke vere blant eder / Men der som nogen vil vere mectig blant eder / hand skal vere eders Tienere. Oc huo som vil vere den Ypperste / hand skal vere eders Tienere. Lige som Menniskens Søn er icke kommen / at lade sig tiene / Men at hand vilde tiene / oc giffue sit Liff til en Genløselse for mange.

Oc der de droge vd fra Jericho / fulde meget Folck effter hannem. Oc see / der sade thoMarci 10. Lucæ 18. Blinde hoss veyen / Oc der de hørde / at Jhesus gick frem / robte de / oc sagde / Ah HERR E / du Dauids Søn / Forbarme dig offuer oss. Da truede Folcket dem / at de skulde tie. Men de robte meget mere / oc sagde / Ah HERRE / du Dauids Søn / Forbarme dig offuer oss. Da stod Jhesus stille / oc kallede at dem / oc sagde / Huad ville i / at ieg skal gøre eder? De sagde til hannem / HERRE / at vore øyen kunde opladis. Oc Jhesus ynkedis der offuer / oc hand rørde ved deris øyen / Oc strax bleffue deris øyen seendis igen / Oc de effterfulde hannem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.