Christian 3.s danske Bibel

[887]

XIX.

|888 OC det hende sig / der Jhesus haffde giort ende paa denne tale / reysede hand aff Galilea / oc kom i det Jødiske Landz landemercke / paa hin side Jordan / oc meget Folck fulde hannem effter / oc hand helbredede dem samme sted.

Da traadde Phariseerne til hannem / oc fristede hannem / oc sagde til hannem / Er det oc ret / At en Mand skil sig fra sin Hustru / for huad som helst aarsage? Hand suarede / oc sagde til dem / Haffue i icke læst / At den som haffuer giort Mennisken i begyndelsen / hand giorde / at der skulde vere en Mand oc Quinde? Oc sagde / Der faare skal it Menniske forlade Fader oc Moder / oc bliffue hoss sin Hustru / Oc de tho skulle vere it Kød / Saa ere de nu icke tho / men it Kød / Huad som Gene. 1. 2.Gud nu haffuer tilsammen føyet / det skal Mennisken icke atskilie.

Da sagde de / Huor faare bød da Mose / at giffue it Skilssmøsse breff / oc skille sig aff met hende? Hand sagde til dem / Mose til stedde eder at skillis fra eders Hustruer / for eders hiertis haardhed skyld / Men aff begyndelsen haffuer det icke saa veret. Oc ieg siger eder / Huo som Deute. 24. Supra 5. Marci 10. Lucæ 16.skil sig ved sin Hustru (vden det er for Hoer skyld) oc tager en anden / Hand bryder Ecteskaff. Oc huo som tager den affskilde / hand bryder oc Ecteskaff.

Da sagde Disciplene til hannem / Staar en Mands sag saa met hans Hustru / da er det icke gaat at giffte sig. Hand sagde til dem / Dette Ord fatter icke huer Mand / men de som det er giffuit. Thi der ere nogle Gillinge / som ere saa fødde aff Moders liff / Oc nogle ere Gillinge / som ere gillede aff Mennisken / Oc der ere nogle Gillinge / som haffue gillet dem selff / for Himmerigis rige skyld. Huo det kand begribe / hand begribe det.

Da bleffue der smaa Børn førde til hannem / at hand skulde legge Henderne paa dem / oc bede. Oc Disciplene straffede dem. Da sagde Jhesus / Lader de Smaa Børn betemme / oc Marci 10. Lucæ 18.formener dem icke at komme til mig / Thi Himmerigis rige hører saadane til. Oc hand lagde Henderne paa dem / oc drog der fra.

Oc see / Der traadde en til hannem / oc sagde / Gode Mestere / Huad gaat skal ieg gøre / at ieg kand haffue det euige Liff? Hand sagde til hannem / Hui kalder du mig god? Jngen er Marci 10. Lucæ 18.god / vden aleniste Gud. Men vilt du ingaa til Liffuit / da holt Budene. Da sagde hand til hannem / Huilcke? Jhesus sagde / Du skalt icke ihielsla. Du skalt icke bedriffue Hoer. Du skalt icke stiele. Du skalt icke bære falskt vidnisbyrd. Ere Fader oc Moder. Oc du skalt elske din Neste / som dig selff. Da sagde Drengen til hannem / Det haffuer ieg huldet altsammen fra min Vngdom / Huad fattis mig end nu? Jhesus sagde til hannem / Vilt du vere fuldkommen / Da gack hen / oc sel huad du haffuer / oc giff Fattige det / da skalt du haffue it ligende fæ i Himmelen / oc kom / oc effterfølg mig. Der Drengen hørde det ord / gick hand bedrøffuit fra hannem / Thi hand haffde meget Godz.

Da sagde Jhesus til sine Disciple / Sandelige / Jeg siger eder / En Rig kommer Neppeli Marci 10. Lucæ 8.ge i Himmerigis rige. Oc ydermere siger ieg eder / Det er lettere / at it Kamel gaar gennem it Naale øye / End at en Rig kommer i Guds rige. Der hans Disciple hørde det / bleffue de saare forferdede / oc sagde / Huo kand da bliffue salig? Da saa Jhesus paa dem / oc sagde til dem / Hoss Mennisken er det wmueligt / Men hoss Gud / ere alle ting muelige.

Da suarede Peder / oc sagde til hannem / See / Wi haffue offuergiffuit alting / oc effterfult dig / Huad skulle wi haffue igen? Jhesus sagde til dem / Sandelige siger ieg eder / At i som haffue effterfult mig / i skulle vdi Genfødelsen / naar Menniskens Søn skal side paa sin Herligheds stoel / ocsaa side paa tolff Stole / oc dømme de tolff Jsraelss slecter. Oc huo som offuergiffuer Huss / eller Brødre / eller Søstre / eller Fader / eller Moder / eller Hustru / eller Børn / eller Agre / for mit Naffn skyld / Hand skal tage det hundrede folt / oc arffue det euige Liff. Men mange som ere de første / bliffue de siste / Oc de siste / skulle bliffue de første.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.