Christian 3.s danske Bibel

[892]

XXIIII.

|893 OC Jhesus gick bort aff Templen / oc hans Disciple traadde til hannem / at de vilde vise hannem Templens bygning. Da sagde Jhesus til dem / See i icke alt dette? Sandelige siger ieg eder / Her skal icke bliffue en Sten paa den anden / som ey skal sønderslass.

Oc som hand sad paa Olie bierget / traadde hans Disciple enlige til hannem / oc sagde / Sig oss / naar skal det ske? Oc huad Tegen skal der vere paa din tilkommelse oc Verdens ende? Jhesus suarede / oc sagde til dem / Seer til / at der bedrager ingen eder / Thi der skulle komme mange i mit Naffn / oc sige / Jeg er Christus / oc de skulle bedrage mange.

J skulle høre Strid oc røcte om Strid / Seer til / oc forferdis icke / Dette skal alta mmenLucæ 19. først ske / Men det haffuer icke end alligeuel da ende. Thi at it Folck skal sette sig op offuer det andet / oc it Konge rige offuer det andet / Oc der skal vere Pestilentze oc Dyr tid / oc Jordskel alle vegne / Da skal bedrøffuelsen først begyndis.

Oc da skulle de føre eder i genuordighed / oc sla eder ihiel / Oc i skulle hadis aff alle Folck / for mit Naffn skyld. Da skulle mange forargis / oc forraade huer andre indbyrdis / oc hade huer andre indbyrdis. Oc der skulle da mange falske Propheter opstaa / oc de skulle forføre mange. Oc effterdi at wretferdighed skal da faa offuer haand / da skal Kierlighed bliffue Kold i mange. Men huo som bliffuer bestandig indtil enden / hand bliffuer salig. Oc Euangelium om Riget / skal predickis i den gantske Verden / Til it Vitnisbyrd offuer alle Folck / Oc da skal enden komme.

Naar som i nu see ødeleggelsens Verstyggelighed / som er sagd aff ved Propheten Daniel /Danie. 9. at den staar i den hellige Sted / Huo som det læss / hand giffue act der paa. Da fly sig op paa Biergene / huo som er i Jødeland / Oc huo som er paa Taget / hand stige icke ned at hente noget aff sit Huss / Oc huo som er paa marcken / hand vende icke tilbage / at hente sine Klæder. Ve de fructsommelige / oc som giffue di paa den tid. Beder / at i skulle icke fly om Vinteren / eller om Sabbathen. Thi at der skal da bliffue saa stor en bedrøffuelse / som der icke haffuer veret fra Verdens begyndelse / hid indtil / oc som icke heller skal bliffue. Oc der som disse dage icke bleffue forkaartede / da bleffue inted Menniske saligt / Men for de Vdualdis skyld / skulle de dage forkaartis.

Der som nogen da siger til eder / See / Her er Christus / eller der / da skulle i det icke tro. ThiMarci 13. Lucæ 18. der skulle opstaa falske Christi oc falske Propheter / oc gøre store Tegen oc vnderlige Gerninger / At de vdualde skulle ocsaa forføris (der som det vaare mueligt) i Vildfarelse / See / ieg haffuer nu tilforn sagd eder det. Der faare / naar som de sige til eder / See / hand er i Ørcken / da gaar icke hen vd / See / hand er i Herberet / da troer icke. Thi at lige som Liunet vdgaar aff Østen / oc skinner hen indtil Vesten / Saa skal oc Menniskens Søns tilkommelse vere. Huor om it Aadzel er / der forsamlis Ørnene.

Men strax effter den samme drøffuelsis tid / skulle Soel oc Maane miste skinnet / oc Lucæ 21. Stiernerne skulle falde aff Himmelen / oc Himmelens Kraffter skulle røre sig. Oc da skal Menniskens Søns tegen obenbaris i Himmelen. Oc da skulle alle Slecter paa iorden græde / oc de skulle see Menniskens Søn komme i Himmelens skyer / met stor Krafft oc herlighed. Oc hand skal vdsende sine Engle met en Klar lydende Basune / oc de skulle forsamle hans vdualde aff de fire Vær / fra den ene ende paa Himmelen / til den anden.

Lærer en Lignilse paa Figen træet / Naar der kommer vedske i grenen der paa / oc faar blad / Da vide i / at Sommeren er hart hoss. Saa skulle oc i lige saa / naar i see altsammen Marci 13. Lucæ 21. dette / vide / at det er nær faar dørren. Sandelige / ieg siger eder / Denne Slect skal icke forgaa / før end dette skeer altsammen. Himmelen oc Jorden skulle forgaa / Men mine Ord skulle icke forgaa.

Der ved ingen aff den Dag oc aff den Stund / icke heller Englene i Himmelen / Men min Fader aleniste. Lige som det vaar i Noe tid / Saa skal oc Menniskens Søns tilkommelse vere. Thi lige som de vaare i de dage / faar Syndfloden / De ode / de drucke / de toge til ecte /Lucæ 17. oc lode sig tage til ecte / Jndtil den dag / der Noe gick ind i Arcken / oc de actede det icke / Jndtil Syndfloden kom / oc tog dem alle bort. Saa skal oc Menniskens Søns tilkommelse vere. Da skulle Tho vere paa marcken / Den ene skal anammis / Oc den anden skal forladis. Tho skulle male paa en mølle / Den ene skal anammis / Oc den anden skal forladis.

Vaager der fore / Thi i vide icke / paa huad stund eders Herre skal komme. Men det skulleMarci 13. Lucæ 12. i vide / Der som en Hosbonde viste / paa huad stund Tyffuen vilde komme / Da skulde hand vel vaage / oc icke lade bryde ind i sit huss. Der faare vere i ocsaa rede / Thi Menniskens Søn skal komme paa den stund / som i icke acte.

|894 Huilcken er nu en tro oc snild Suend / som Herren haffuer skicket offuer sit tiunde / at giffue dem Mad ræt i tide? Salig er den Suend / naar hans Herre kommer / oc finder hannem gøre lige saa. Sandelige siger ieg eder / Hand skal sette hannem offuer alt sit Godz.

Men der som en aff de onde Suenne siger i sit hierte / Min Herre tøffuer end nu lenge at komme / Oc begynder at sla sine Medtienere / æder oc dricker met de Druckne. Saa kommer den samme Suends Herre / paa den dag / som hand icke acter / oc skal sønder hugge hannem / Oc hand skal giffue hannem sin Løn / met Øyenskalcke / Der skal vere graad oc tendergnidsel.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.