Christian 3.s danske Bibel

[891]

XXIII.

Lucæ 11. |892 DA talede Jhesus til Folcket / oc til sine Disciple / oc sagde / Paa Mose Stoel side Scrifftkloge oc Phariseer / alt det / som de nu sige eder / at i skulle holde / det holc Marci 10.der oc gører det / Men effter deris gerninger skulle i icke gøre / De sige det vel / ogøre det icke. De binde suare Byrder / som mand icke kand bære / oc legge Menniskene dem paa halsen / Men de ville icke røre dem met en finge r. De gøre alle deris gerninger / at de kunde ansees aff Folcket. De gøre deris Tanckebreff brede / oc sømmene paa deris klæder store. De side gerne øffuerst til Bords / oc i Scholerne / oc ville gerne vere helsede paa Torffuit / oc kaldis Rabbi aff Menniskene.

Men i skulle icke lade kalde eder Rabbi / Thi en er eders Mestere / Christus / Men i ere alle Brødre. Oc i skulle ingen kalde Fader paa iorden / Thi en er eders Fader / som er i Himme Lucæ 14. 18.len. Oc i skulle icke lade kalde eder Mestere / Thi en er eders Mestere / Christus / Den største blant eder / skal vere eders Tienere / Thi huo sig selff ophøyer / hand skal nedtryckis / Oc huo sig selff nedtrycker / hand skal ophøyes.

Marci 12. Lucæ 20. Ve eder Scrifftkloge oc Phariseer / i Øyenskalcke / J som tillucke Himmerigis rige for Mennisken / J komme der icke ind / oc dem som ville der ind / lade i icke gaa der ind.

Ve eder Scrifftkloge oc Phariseer / i Øyenskalcke / i som opæde Viduerss huss / oc giffue faare at i bede lenge / Der faare skulle i anamme diss større fordømelse.

Ve eder Scrifftkloge oc Phariseer / i Øyenskalcke / J som drage om Land oc Vand at i kunde gøre en Fremmet tilhenger. Oc naar hand er bleffuen / da gøre i it Helffuedis Barn aff hannem / dubbelt mere end i ere.

Ve eder forblindede Ledere / i som sige / Huo som suer ved Templen / det er inted / Men huo som suer om det guld i Templen / hand er skyldig. J Daarer oc Blinde / Huilcket er større / Guldet eller Templen / som helliger Guldet? Huo som suer om Alteret / det er inted / Men huo der suer om Offeret / som der er paa / hand er skyldig. J Daarer oc Blinde / Huilcket er større? Offeret eller Alteret / som helliger Offeret? Der faare huo som suer om Alteret / hand suer om det samme / oc om alt det der er paa. Oc huo som suer om Templen / hand suer om det samme / oc om den / der boer vdi. Oc huo som suer om Himmelen / hand suer om Guds stoel / oc om den / som der sider paa.

Ve eder Scrifftkloge oc Phariseer / i Øyenskalcke / J som tinde Mynte / Dild oc Kommin / Lucæ 11.oc lade tilbage det suariste i Louen / som er / Dom / Barmhiertighed oc Troen / Dette skulde mand gøre / oc icke forsømme det andet. J forblindede Ledere / J som sij Mygget aff / oc opsluge Kamelet.

Ve eder Scrifftkloge oc Phariseer / i Øyenskalcke / J som holde Begere oc Fad rene vduortis / Men inden til ere de fulde aff roff oc frodzeri. Du blinde Phariseer / rense først det som er inden i Begere oc Fad / at det som er vden til kand oc bliffue rent.

Ve eder Scrifftkloge oc Phariseer / i Øyenskalcke / J som ere lige som kalckede Graffuer / som synis deylige vduortis / Men inden til ere de fulde aff døde Been / oc al wrenlighed. Lige saa ere oc i / vduortis synes i fromme faar Mennisken / Men induortis ere i fulde aff øyenskalckeri oc wdygd.

Ve eder Scrifftkloge oc Phariseer / i Øyenskalcke / J som opbygge Propheternis graffuer / oc pryde de Retferdigis graffuer / oc sige / Haffde wi veret til i vaare Forfedris tid / da vilde wi icke verit delactige met dem / i Propheternis blod. Saa bære i da vidnesbyrd offuer eder selff / at i ere deris Børn / som haffue ihielslaget Propheterne. Nu vel / Opfylder eders Forfedris maal. J Hugorme / i øgle Slect / Huorledis ville i vndgaa Helffuedis fordømmelse?

Lucæ 11. Der faare / see / Jeg sender til eder Propheter oc Vise oc Scrifftkloge / oc i skulle sla nogle ihiel aff dem / oc Kaarsfeste / oc nogle skulle i hudstryge i eders Scholer / oc forfølge dem fra en Stad til en anden. At der skal komme offuer eder / alt det retferdige Blod / som er vdgydet paa 2. Para. 24.Jorden / fra den retferdige Abels blod / indtil Zacharias Barachie søns blod / huilken i sloge ihiel mellem Templen oc Alteret. Sandelige siger ieg eder / at alt dette skal komme offuer denne Slect.

Jerusalem / Jerusalem / du som ihielslar Propheter / oc stener dem som ere sende til dig / Huor offte vilde ieg forsamlet dine Børn / som en Høne forsamler sine Kyllinge / vnder sine Vinge / oc i vilde icke? See / eders Huss skal forladis eder øde. Thi ieg siger eder / J skulle her effter icke see mig før end i sige / Loffuet vere den / som kommer i HERRENS Naffn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.