Christian 3.s danske Bibel

[912]

XIII.

Matt. 24. Lucæ. 21. OC der hand gick aff Tempelen / sagde en aff hans Disciple til hannem / Mestere / see / huilcke stene / oc huilcken en Bygning er det? Oc Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Seer du vel al denne store bygning. Jcke en Sten skal bliffue paa Lucæ. 9.den anden / som ey skal sønder slass.

Oc der hand sad paa Olie bierget tuert offuer fra Tempelen / da spurde Peder oc Jacob oc Johannes oc Andreas hannem besynderlige at / Sig oss / Naar |913 skal alt dette ske? Oc huad Tegen skal der vere / naar alt dette skal fuldkommis? Jhesus suarede dem / oc begnte at sige / Seer til / at icke nogen forfører eder / Thi der skulle mange komme vnder mit Naffn / oc sige / Jeg er Christus / oc de skulle forføre mange.

Oc naar i faa at høre om Krig / oc Krigis røcte / Da frøcter eder icke / thi det maa saa ske / Men enden er der icke end da. Der skal it Folck sette sig offuer det andet / oc it Kongerige offuer det andet. Oc der skal ske Jordskel her oc der / Oc der skal vere dyr tid oc forferdelse / Dette er Bedrøffuelsens begyndelse.

Men see i eder faare / Thi de skulle antuorde eder hen til Raadhuss oc Scholer / Oc i skul=Matth. 10.Lucæ 21.Matth. 24. le hudstrygis / oc i skulle føris faar Førster oc Konger / for min skyld / til it vidnisbyrd offuer dem. Oc Euangelium skal før predickis blant alle Folck.

Naar som de nu føre oc antuorde eder hen / Da sørger icke for / huad i skulle tale / oc betencker det ey heller tilforn / Men huad som eder giffuis i den samme stund / det taler / Thi at i ere icke de som tale / Men den hellige Aand. Der skal en Broder antuorde den anden hen til døden / Oc Faderen Sønnen / oc Børnene skulle sette sig op mod Foreldrene / oc de skulle hielpe til at sla dem ihiel. Oc i skulle hadis aff huer mand / for mit naffn skyld. Men huo som bliffuer bestandig indtil enden / hand skal bliffue salig.

Naar som i faa at see ødeleggelsens Verstyggelse / om huilcken Daniel Prophete haffuer sagd / at hand staar / der som hand icke skulde (huo det læss / hand forstaa det) Huo som da er iMatth. 24.Lucæ 21.Danie. 9. Jødeland / hand fly paa Biergene. Oc huo som er paa Taget / hand stige icke ned i Husit / oc komme der ind at hente noget aff sit huss. Oc huo som er paa Marcken / hand vende sig icke til bage / at hente sine Klæder. Oc ve de Fructsommelige / oc Diendis paa den tid. Men beder / at eders Fluct icke skal ske om Vinteren. Thi at i disse dage skal vere saadan bedrøffuelse / som aldri haffuer verit her til / aff creaturens begyndelse / som Gud skabte / oc som icke heller skal bliffue. Oc der som HERREN icke haffde forsteckit disse dage / da bleffue inted Menniske saligt / Men for de Vdualdis skyld / som hand haffuer vdualt / haffuer hand forstecket disse dage.

Naar som nogen siger nu til eder paa den tid / See / Her er Christus / see / der er hand / DaMatth. 24. Lucæ 17. tror icke. Thi der skulle mange falske Christi reyse sig op / oc falske Propheter / som gøre Tegen oc vnderlige Gerninger / At de oc skulle forføre de vdualde / der som det vaare muligt. Men see i eder faare / See / Jeg haffuer sagd det alt sammen tilforn.

Oc paa den tid / effter denne bedrøffuelse / skulle Soel oc Maane miste deris skin / oc Matth. 24. Lucæ 21. Stierner skulle falde aff Himmelen / oc Himmelens Kraffter skulle røre sig. Oc da skulle de see Menniskens Søn komme i skyerne / met stor Krafft oc Herlighed. Oc da skal hand sende sine Engle / oc skal forsamle sine vdualde / fra de fire Væder / aff Jordens ende / indtil Himmelens ende.

Lærer en lignilse paa Figen træet / Naar som Grenen bliffuer vedzkefuld / oc faar Blad / da vide i / at Sommer er nær. Lige saa / naar i see / at saadant skeer / Da vider / at det er nær faar dørren. Sandelige / Jeg siger eder / Denne Slect skal icke forgaa / før dette skeer alt sammen. Himmel oc Jord skulle forgaa / Men mine Ord skulle icke forgaa. Oc aff den dag oc stund ved ingen / oc icke Englene i Himmelen / oc ey heller Sønnen / Men alene Faderen.

Seer til / Vaager oc beder / Thi i vide icke / naar det er tid. Lige som it Menniske / som foerMatth. 25. Lucæ 19. vden Landz / oc forlod sit Huss / oc gaff sine Suenne mact / Huer sin Gerning / oc bød Døruocteren / at hand skulde vaage? Saa vaager nu / Thi i vide icke / naar Husens Herre kommer / om hand kommer om afftenen / eller ved Midnat / eller naar Hanen gal / eller om Morgenen / Paa det / Hand skal icke komme hastelige / oc finde eder soffuendis. Huad som ieg siger eder / det siger ieg alle / Vaager.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.