Christian 3.s danske Bibel

[700]

IX.

Darius. J Det første Darii Assueri søns aar / aff Meders slect / som bleff Konge offuer de Chaldeers Kongerige / i det samme hans første Kongerigis aar / da merckte ieg Daniel i Bøgerne paa aarens Tal / om huilcket HERREN haffde talet Ierem. 29.til Jeremiam Prophete / at Jerusalem skulde ligge øde i halffierdesinds tiue aar. Oc ieg vende mig til Gud HERREN / at bede oc at formane / met Faste / i Sæck oc Aske. Oc ieg bad til HERREN min Gud / bekende / oc sagde.

Daniels bøn Ah kære HERRE / du store oc forferdelige Gud / du som holder Pact oc Naade met dem som dig elske / oc holde dine Bud. Wi haffue syndet / giort wret / wi haffue verit Wgudelige / oc affaldene / Wi ere bort vigede fra dine Bud oc Ræt. Wi lydde icke dine Tienere Propheterne / som predickede i dit Naffn faar vore Konger / Førsterne / Fedrene oc faar alt Folck i Landene. HERRE du est retuiss / Men wi mue skamme oss / Som det nu gaar dem aff Juda / oc dem aff Jerusalem / oc den gantske Jsrael / baade dem som ere nær oc longt fra i alle Land / Til huilcke du bort støtte oss / for deris Misgerninger skyld / som de giorde mod dig.

Ja HERRE / Wi / vore Konger / vore Førster / oc vore Fedre / mue skamme oss / At wi haffue saa syndet mod dig / Men dig HERRE vor Gud / hør Miskundhed oc forladelse til. Thi wi haffue verit affaldene / oc icke lydde "HERRENS vor Gudz røst / at wi haffde vandret i hans Lou / som hand loed kundgøre faar oss ved sine Tienere Propheterne. Men al Jsrael haffuer offuertrædet din Lou / oc bort viget / at de icke lydde din røst.

Deute. 27. Der faare er Forbandelsen oc Eeden rammet offuer oss / huilcken screffuen staar i Mose Gudz Tieneris Lou / at wi haffue syndet mod hannen. Oc hand haffuer holdet sine ord / som hand talede mod oss / oc vore Dommere / som skulde døme oss / at hand haffde ladet saadan stor wlycke gaa offuer oss / at saadant er icke skeet vnder al Himmelen / som der er sket offuer Jerusalem. Lige som der staar screffuit i Mose Lou / Saa er al denne store wlycke gongen offuer oss. Saa bade wi oc icke heller faar HERREN vor Gud / at wi kunde omuende oss fra synden / oc mercke din sandhed. Der faare haffuer oc HERREN verit vaagen / met denne Wlycke / oc lod det gaa offuer oss. Thi HERREN vor Gud er retferdig i alle sine Gerninger / som hand gør / Thi wi lydde icke hans røst.

Oc nu HERRE vor Gud / du som vdførde dit Folck aff Egypti Land met en sterck Haand / oc giorde dig it Naffn / som det end nu er / Wi haffue io syndet / oc haffue verit disuer Wgudelige. Ah HERRE / for al din Retferdighedz skyld / affuent din vrede / fra din Stad Jerusalem / oc fra dit hellige Bierg. Thi for vore synders skyld / oc for vore Forfedris misgernings skyld / bær Jerusalem oc dit Folck forsmædelse / hoss alle dem som omkring ere.

Oc nu vor Gud / hør din Tieneris bøn / oc hans formanelse / oc see naadelige til din Helligdom / som er forstyret / for HERRENS skyld. Bøye dine øern min Gud / oc hør / Oplad dine Øyen / oc see / huorledis wi ere forstyrede / oc Staden / som er kaldet effter dit Naffn / Thi wi ligge faar dig met vor Bøn / icke paa vor Retferdighed / men paa din store barmhiertighed. Ah HERRE / hør / Ah HERRE ver naadig / Ah HERRE / giff act paa oc gør det / oc tøffue icke / for Din egen skyld / min Gud / Thi din Stad / oc dit Folck ere kallede effter dit Naffn.

Der ieg nu saa talede oc bad / oc bekende min / oc mit Folckis Jsraels synd / oc laa met min Bøn faar HERREN min Gud / for min Gudz hellige Bierg / Lige i det som ieg saa talede / da fløy den Mand Gabriel frem / som ieg saa tilforn i Synen / oc hand tog paa mig / om Afftenens offers tid. Oc hand vnderuiste mig / oc talede met mig / oc sagde / Daniel / ieg er nu vdsent at vnderuise dig. Thi den tid du begynte at bede / da gick denne Befalning vd / Oc der faare kom ieg hid / at ieg skal giffue dig det til kende / Thi du est kær oc verdig / Saa giff nu act der paa / at du kant forstaa den Syn.

Halfftrediesinds tiue Vger ere skickede offuer dit Folck / oc offuer din hellige Stad / Saa skal Offuertrædelsen bliffue forment / oc Synden beseglet til / oc Misgerningen forligt / oc den euige Retferdighed tilført / oc Synen oc Spaadommen beseglet til / oc den Alderhelligste skal saluis.

Hag. 1. Saa vid nu oc mercke / fra den tid som Befalningen vdgaar / at Jerusalem skal bliffue |701 opbyggit igen / Jnd til Christum den Første / ere siu Vger / oc tho oc trysindz tiue vger / da skulle Gaderne oc Murene opbyggis igen / dog vdi en angist fuld tid. Oc effter de tho oc trysinds tiue vger / skal Christus opryckis / Oc inted mere vere.

Oc Førstens folck skal komme / oc forstyre Staden oc Helligdommen / At der skal bliffue en ende paa / lige som ved en flod / Oc det skal bliffue øde indtil stridens ende.

Men hand skal stadfeste Pacten met mange en Vge longt / Oc mit i Vgen / skal Offeret oc Madofferet afflade / oc hoss Vingene skal staa Verstydgelighed oc ødeleggelse / oc det er besluttet / at mand skal driffue offuer ødeleggelsen ind til enden.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.