Christian 3.s danske Bibel

[902]

III.

OC hand gick atter i Scholen / Oc der vaar it Menniske / som haffde en vissen matth. 12. Lucæ 6.haand. Oc de toge vare paa hannem / om hand oc vilde helbrede hannem paa Sabbathen / Paa det de kunde haffue sag til hannem. Oc hand sagde til det Menniske met den visne haand / Trin hid frem. Oc hand sagde til dem / Skal mand gøre gaat om Sabbathen / eller gøre ont? opholde Liffuit eller sla ihiel? Men de tagde stille. Oc hand saa om kring paa dem met vrede / oc vaar bedrøfuit offuer deris forherdede Hierte / Oc hand sagde til Mennisket / Reck din haand vd. Oc hand rackte hende vd / oc den haand bleff hannem karsk / lige som den anden.

Oc Phariserne ginge vd / oc hulde strax it Raad met Herodis Tienere / offuer hannem / huorledis de kunde omkomme hannem. Men Jhesus vnduigede met sine Disciple til Haffuit / Oc der fulde hannem meget Folck effter aff Galilea / oc aff Judea / oc aff Jerusalem / oc aff Jdumea / oc fra hin side Jordan / oc de som bo om kring Tyrus oc Sidon / en stor mangfoldighed / som hørde hans Gerninger / oc komme til hannem. Oc hand sagde til sine Disciple / at de skulde skicke hannem it Skib til / for Folckens skyld / at de skulde icke trenge hannem / Thi hand helbredede mange aff dem / saa at alle de som vaare plagede / offuerfulde hannen / paa det de kunde røre ved hannem. Oc naar de wrene Aander saae hannem / da fulde de ned faar hannem / robte / oc sagde / Du est Guds Søn. Oc hand truede dem hart / at de skulde icke gøre hannem obenbare.

Oc hand gick op paa it Bierg / oc kallede til sig / huilcke hand vilde / oc de ginge hen til han Matt. 10. Lucæ 6. 9.nem. Oc hand skickede Tolff / at de skulde vere hoss hannem / oc at hand skulde vdsende dem til at predicke / Oc at de skulde haffue mact / at helbrede Siugdomme / oc at vddriffue Diefle. Oc hand gaff Simon det Naffn Peder / oc Jacob Zebedei søn oc Johannes Jacobi broder / oc gaff dem det Naffn Boanerges / det er Tordens børn / oc Andream / oc Philippum / oc Bartholomeum / oc Mattheum / oc Thomam / oc Jacobum Alphei søn / oc Thadeum / oc Simon aff Cana / oc Judas Jscharioth / som hannem forraadde.

Oc de komme til husit / Oc der kom atter Folcket tilsammen / saa at de haffde icke rum at æde. Oc der de som vaare hoss hannem hørde det / da ginge de vd / oc vilde holde hannem / Thi de sagde / Hand kommer fra sindene.

Men de Scrifftkloge som vaare komne ned fra Jerusalem / sagde / Hand haffuer Beelze Matth. 12. Lucæ 11.bub / oc ved den Øffuerste Dieffuel / vddriffuer hand Dieffle. Oc hand kallede dem tilsammen / oc sagde til dem i LIgnelser / Huorledis kand en Satan vddriffue den anden? Der som it Rige bliffuer wens met sig selff indbyrdes / da kand det icke bliffue bestandigt. Oc naar som it Huss bliffuer wens met sig selff indbyrdis da kand det icke bliffue bestandigt. Setter nu Diefuelen sig mod sig selff / oc er wens met sig selff / da kand hand icke bliffue bestandig / men det er vde met hannem. Der kand ingen falde en Sterck i hans Huss / oc røffue hans Boskaff / Vden saa er / at hand tilforn binder den Stercke / oc siden berøffuer hans Huss.

Sandelige / Jeg siger eder / Alle synder skulle forlades Menniskens børn / ocsaa Guds Matth. 12. Lucæ 11. bespaattelse / met huilcken de bespaatte Gud. Men huo som bespaatter den hellig Aand / hand haffuer ingen forladelse euindelige / Men er skyldig til den euige Dom / Thi de sagde / Hand haffuer en wren Aand.

Oc hans Moder kom / oc hans Brødre / oc stode vden faare / skickede til hannem / oc lode Matth. 12. Lucæ 8.hannem kalde (oc Folcket sad omkring hannem) Oc de sagde til hannem / See / din Moder oc dine Brødre der vde / spørie effter dig. Oc hand suarede dem / oc sagde / Huo er min Moder oc mine Brødre? Oc hand saa trint om kring sig paa Disciplene / som sade trint om kring hannem / oc hand sagde / See / det er min Moder oc mine Brødre. Thi huo som gør Guds vilie / hand er min Broder oc min Søster oc min Moder.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.