Christian 3.s danske Bibel

[901]

II.

OC nogle dage der effter / gick hand til Ca Pernaum igen / Oc det bleff obenbare / at hand vaar i husit / Oc strax forsamledis der mange / saa / ath de haffde ickeMatt. 9. Lucæ. 5. rom / oc saa vden faare dørren / oc hand sagde dem ordet.

Oc der komme nogle til hannem / de førde en Verckbrøden / som fire bare. Oc der de kunde icke komme til hannem / for folck / da toge de Taget aff / som hand vaar / oc groffue det op / oc lode Sengen ned / der den Verckbrødne laa vdi / men der Jesus saa deris Tro / sagde hand til den verckbrødne / Min søn / dine sinder ere dig forladne

Men der vaare nogle Scrifftkloge / de sade der / och tenckte i deris hierter / Hui taler denne saadan Guds bespaattelse? Huo kand forlade synden / vden Gud alene? Och Jhesus kende strax i sin Aand / at de tenckte saa ved sig selff / oc hand sagde til dem / Hui tencke i saadant i eders hierter? Huilcket er lettere at sige til den Verckbrødne / Dine synder ere dig forladne? Eller / stat op / tag din Seng / oc vandre? Men paa det i skulle vide / At menniskens Søn haffuer mact / at forlade synden paa Jorden / da sagde hand til den Verckbrødne / Jeg siger dig / stat op / tag din Seng / oc gack hiem. Oc hand stod strax op / tog sin Seng / och gick hen vd faar alle / Saa / at de bleffue alle forferdede / oc prisede Gud / oc sagde / Wi haffue end aldri seet saadant

Oc hand gick vd igen til Haffuit / oc alt Folcket kom til hannem / oc hand lerde dem. Och der Jhesus gick frem / saa hand Leui / Alphei søn side hoss Tolden / oc hand sagde til hannem / Følge mig effter. Oc hand stod op / oc fulde hannem effter. Oc det hende sig / der hand sad til Bordz i hans Huss / da sette mange Toldere oc Syndere sig til bordz met Jhesu oc hans Disciple / Thi at de vaare mange / som effterfulde hannem. Och der de Scrifftkloge oc Phariseer saae / at hand oed met Toldere oc Syndere / da sagde de til hans Disciple / Hui eder oc dricker hand met Toldere oc Syndere? Der Jhesus det hørde / sagde hand til dem. De stercke haffue ingen Læge behoff / men de Siuge. Jeg er kommen at kalde Syndere til bedring / oc icke de Retferdige.

Oc Johannis Disciple oc Phariseernis fastede meget / Oc der komme nogle / de sagde til1. Tim. 1.Matt. 9. Lucæ. 5. hannem / Huor faare faste Johannis Disciple oc Phariseernis / och dine Disciple faste icke. Oc Jhesus sagde til dem / Huorledis kunde Brøllups folckene faste / den stund Brudgommen er hoss dem? Saa lenge som Brudgommen er hoss dem? kunde de icke faste. Men den tid skal kom me / ath Brudgommen skal tagis fra dem / Da skulle de faste.

Jngen bøder it gammelt klede met en klud aff nyt Klede / Thi den ny Klud riffuis dog aff det gamle / oc Reffuen bliffuer verre. Oc ingen lader Most i gamle Flasker / Ellers riffuer Mosten flaskerne sønder / och Vinen spildis / och flaskerne forderffuis / Men mand skal lade Most i ny flasker.

|902 Oc det hende sig /Marci 12.Lucæ 6.1. Reg. 21. der de vandrede om Sabbathen gennem sæden / oc hans Disciple begynte / i det de ginge / at plocke ax aff. Oc Phariseerne sagde til hannem / See til / huad gøre dine Disciple om Sabbathen / som icke er ræt? Oc hand sagde til dem / Haffue i icke læst / huad Dauid giorde / der hand haffde det behoff / oc hannem hungrede met dem / som vaare hoss hannem? Huorledis hand gick i Guds Huss / vdi Abiathars den Ypperste Prestis tid / oc oed Skuebrødene / som ingen torde æde / vden Presterne / Oc hand gaff ocsaa dem der aff / som vaare hoss hannem. Oc hand sagde til dem / Sabbathen er giort for Menniskens skyld / Oc icke Mennisken for Sabbathens skyld. Saa er menniskens Søn en HERRE / ocsaa offuer Sabbathen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.