Christian 3.s danske Bibel

[948]

II.

OC paa den tredie dag / bleff it Brøllup i Cana vdi Galilea / oc Jhesu Moder vaar der. Jhesus oc hans Disciple bleffue ocsaa indbødne til Brøllup. Oc der dem fattedis Vin / siger Jhesu Moder til hannem / De haffue icke Vin. Jhesus siger til hende / Quinde / huad haffuer ieg met dig at gøre? Min time er icke end nu kommen. Hans Moder siger til Tienerne / Huad som hand siger eder / det gører. Oc der vaare sex Vandkar aff sten sette effter Jødernis renselsis skick/ oc der gick vdi huert / tho eller tre Maader.

Jhesus siger til dem / Fylder Vandkarene met vand. Oc de fyllede dem til det øffuerste. Oc hand siger til dem / Øser nu / oc bærer til Køgemesteren. Oc de bare frem. Men der Køgemesteren smagede den Vin / som vaar vand / oc viste icke hueden hand kom / men Tienerne viste det / som øsde vandet. Da kalder Køgemesteren Brugommen / oc siger til hannem / Huer mand giffuer først den gode Vin / oc naar de ere bleffne druckne / den som ringer er / Duhaffuer foruaret den gode Vin indtil nu. Det er det første Tegen som Jhesus giorde / som skede i Cana vdi Galilea / oc hand obenbarede sin Herlighed. Oc hans Disciple trode paa hannem.

Der effter drog hand ned til Capernaum / Hand / hans Moder / hans Brødre / oc hans Disciple / oc bleff der icke lenge. Oc Jødernis Paaske vaar nær / oc Jhesus drog op til Jerusalem / oc fant dem sidendis i Templen / som haffde Øxen / Faar / oc Duer fal / oc Vedzlere. Oc hand giorde en Suøbe aff snorer / oc dreff dem alle vd aff Templen / met Faar oc Øxen / oc spilte Vedzlernis pendinge / oc omstøtte Bordene. Oc hand sagde til dem / som solde Duer / Psalm. 69.Bærer dette bort / Oc gører icke min Faders Huss til it Købehuss. Men hans Disciple tenckte paa det / som staar screffuit / Nidkærhed for dit Huss / haffuer ædet mig.

|949 Da suarede nu Jøderne / oc sagde til hannem / Huad viser du oss for it Tegen / at du maat gøre saadant? Jhesus suarede / oc sagde til dem / Bryder denne Tempel ned / oc paa tredie dag vil ieg opreyse den. Da sagde Jøderne / denne Tempel er opbygd i sex oc fyretiue aar / oc du vilt opreyse den i tre dage? Men hand talede om sit Legemis Tempel. Der hand vaar nu opstanden fra de Døde / tenckte hans Disciple der paa / at hand dette haffde sagd / oc de trode Scrifften / oc den Tale som Jhesus haffde sagd.

Oc der hand vaar i Jerusalem / om Paasken paa Høytiden / da trode mange paa hans Naffn / der de saae de Tegen / som hand giorde. Men Jhesus betrode sig dem icke / Thi hand kende dem alle / oc haffde icke behoff / at nogen skulde giffue vidnisbyrd om it Menniske / Thi hand viste vel / huad der vaar i Mennisken.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.