Christian 3.s danske Bibel

[949]

III.

OC der vaar it Menniske iblant Phariseerne / som hed Nicodemus / en Øffuerste iblant Jøderne. Hand kom til Jhesum om natten / oc sagde til hannem / Mestere / Wi vide / at du est en Lærere kommen aff Gud / Thi ingen kand gøre de Tegen / som du gør / vden Gud er met hannem.

Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Sandelige / sandelige / Jeg siger dig / Vden saa er / at nogen bliffuer fød paa ny / da kand hand icke see Gudz Rige. Nicodemus siger til hannem / Huorledis kand it Menniske fødis / naar hand er gammil? Kand hand oc gaa i sin Moders Liff igen / oc fødis? Jhesus suarede / Sandelige / sandelige siger ieg dig / Vden saa er / at nogen bliffuer fød aff Vand oc aanden / da kand hand icke komme i Gudz Rige / Huad som fødis aff Kød / der er Kød / Oc huad som fødis aff Aanden / det er Aand.

Lad dig det icke forundre / at ieg sagde til dig / J skulle fødis aff ny. Været blæss huort det vil / oc du hører det vel bruse / Men du vedst icke hueden det kommen / oc huort det far hen. Saa er oc huer den / som er fød aff Aanden. Nicodemus suarede / oc sagde til hannem / Huorledis kand saadant ske? Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Est du en Mestere i Jsrael / oc vedst icke det? Sandelige / sandelige / Jeg siger dig / Wi tale det wi vide / oc vidne / det wi haffue seet / Oc i anamme icke vort vidnisbyrd. Tro i icke / naar ieg siger eder aff iorderige ting / huorledis skulle i tro / naar ieg siger eder om Himmelske ting.

Oc ingen far til Himmelen / vden den som er kommen hid ned aff Himmelen / det er / Menniskens Søn / som er i Himmelen. Oc lige som Mose ophøyede en Hugorm i Ørcken / Saa skal Menniskens Søn ophøyis / Paa det / at Alle de som tro paa hannem / icke skulle Numeri 21. fortabis / Men haffue det euige Liff.

Saa elskte Gud Verden / at hand gaff sin Enbaarne Søn / Paa det at alle de som tro paa hannem / icke skulle fortabis / Men haffue det euige Liff. Thi Gud sende icke sin Søn til Verden / at hand skulde dømme Verden / men at Verden skulde bliffue salig ved hannem. Huo som tror paa hannem / hand skal icke dømmis / Men huo som icke tror / hand er allerede dømt / Thi hand trode icke paa Gudz Enbaarne Søns Naffn.

Det er Dommen / At Liuset er kommet i Verden / Oc Mennisken elskte mere Mørcket end Liuset / Thi deris Gerninger vaare onde. Huo som gør ilde / hand hader Liuset / oc kommer icke til Liuset / At hans Gerninger skulle icke straffis. Men huo som gør Sandhed / hand kommer til Liuset / at hans Gerninger skulle bliffue obenbare / Thi de ere giorde i Gud.

Der effter kom Jhesus oc hans Disciple i det Jødiske Land / oc hand haffde sin værelse der met dem / oc døbte. Oc Johannes døbte end da i Enon / hart hoss Salim / thi der vaar meget vand / oc de komme der hen / oc lode sig døbe / Thi Johannes vaar icke end da lagd i Fengsel.

Da begyntis it Spørssmaal iblant Johannis Disciple met Jøderne om Renselsen. Oc de komme til Johannem / oc sagde til hannem / Mestere / Den som vaar hoss dig paa hin side Jordan / om huilcken du vidnede / See / hand døber / oc huer mand kommer til hannem.

Johannes suarede / oc sagde / Jt Menniske kand inted tage / vden det giffuis hannem aff Himmelen. J ere selff mine vidne / at ieg sagde / Jeg er icke Christus / men vdsent faare Supra 1. hannem. Huo som haffuer Bruden / hand er Brudgom / oc Brudgommens Ven staar oc hører hannem / oc glæder sig meget offuer Brudgommens røst / Den samme min glæde er nu fuldkommen / Hand skal voxe / Men ieg skal formindskis.

Den som kommer offuen ned / er offuer alle / Huo som er aff Jorden / hand er aff Jorden / oc taler om Jorden. Den som kommer aff Himmelen / hand er offuer alle / oc vidner det som |950 hand haffuer seet oc hørt / Oc ingen anammer hans vidnisbyrd. Men huo som det anammer / hand besegler det / at Gud er sand. Thi den som Gud vdsende / hand taler Guds ord / Thi Gud giffuer Aanden icke effter maade. Faderen elsker Sønnen / oc gaff hannem alting i hans Haand. Huo som tror paa Sønnen / hand haffuer det euige Liff / Huo som icke tror Sønnen / hand skal icke see Liffuit / Men Guds vrede bliffuer offuer hannem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.