Christian 3.s danske Bibel

[950]

IIII

DEr HERREN nu fornam / at det vaar kommet faar Phariseerne / huorledis Gen. 48.Jhesus giorde flere Disciple end Johannes / oc døbte (end dog at Jhesus døbte icke selff / men hans Disciple) da forlod hand det land Judea / oc drog til Galileam igen / Men hand skulde reyse igennem Samariam.

Da kom hand i en aff Samarie stæder / som heder Sichar / hart hoss den By / som Jacob gaff sin søn Joseph / Oc der vaar Jacobs brønd. Der Jhesus vaar nu træt aff Reysen / da sette hand sig saa paa brønden / oc det vaar ved den siette time. Da kommer en Quinde aff Samaria at øse vand. Jhesus siger til hende / Giff mig dricke. Thi hans Disciple vaare gongne i staden / at købe Mad. Den Samaritanske quinde siger nu til hannem / Hui beder du mig om dricke / effterdi duest en Jøde / oc ieg en Samaritanske quinde? Thi Jøder haffue ingen omgengelse met Samaritaner. Jhesus suarede / oc sagde til hende / der som du kende Guds gaffue / oc huo den er / som siger til dig / Giff mig dricke / Da bade du hannem / oc hand gaffue dig leffuendis Vand.

Quinden siger til hannem HERRE / du haffuer dog inted at øse met / oc Brønden er dyb / Hueden haffuer du da leffuendis vand? Est du mere end vor Fader Jacob / som haffuer giffuit oss denne Brønd? oc hand haffuer drucket der aff / oc hans Børn oc hans Queg. Jhesus suarede / oc sagde til hende / Huo som dricker aff dette vand / hannem tørster igen. Men huo som dricker aff det vand / som ieg giffuer hannem / hand skal icke tørste euindelige. Men det vand / som ieg giffuer hannem / det skal bliffue en Vandkilde i hannem / som flyder i det euige Liff.

Quinden siger til hannem / Herre / Giff mig det samme vand / at mig skal icke tørste / at ieg skal icke komme hid at øse. Jhesus siger til hende / gack bort / kald din Mand / oc kom hid. Quinden suarede / oc sagde til hannem / Jeg haffuer ingen Mand. Jhesus siger til hende / Du siger ret / Jeg haffuer ingen mand / Du haffuer hafft siu Mend / och den som du nu haffuer / hand er icke din mand / det sagde du ret.

Quinden siger til hannem / Herre / ieg seer / at du est en Prophete. Vore Fedre haffue tilbedet paa dette Bierg / oc i sige / J Jerusalem er den Sted / som mand skal tilbede. Jhesus siger til hende / Quinde / tro mig / Den tid kommer / at i huercken skulle tilbede Faderen paa dette Bierg / och ey i Jerusalem. J vide icke / huad i tilbede / Men wi vide / huad wi tilbede / Thi Salighed kommer aff Jøderne. Men den tid kommer / oc er allerede nu / At de sande Tilbedere skulle tilbede Faderen / i Aanden och i Sandhed / Thi Faderen vil oc haffue dem / som hannem saa tilbede. Gud er en Aand / oc de hannem tilbede / de skulle tilbede hannem i Aanden oc i Sandhed.

Quinden siger til hannem / Jeg veed / at Messias kommer / som kaldis Christus / Naar hand kommer / da skal hand forkynde oss det altsammen. Jhesus siger til hende / Jeg er den / som taler met dig. Oc i det samme komme hans Disciple / oc de forundrede dem / at hand talede met Quinden. Dog sagde ingen / huad spør du / eller huad taler du met hende? Da loed Quinden sit Kruss staa / oc gick bort i Staden / oc siger til Folcket / kommer / seer it Menniske / som sagde mig / alt det ieg haffuer giort / Om hand er icke Christus? Da ginge de vd aff Staden / oc komme til hannem.

Dissimellem paaminte hans Disciple hannem / oc sagde / Rabbi / æd. Da sagde hand til dem / Jeg haffuer Mad at æde / der vide i icke aff. Da sagde Disciplene iblant huer andre / haffuer nogen baaret hannem at æde? Jhesus siger til dem / Min Mad er / at ieg gør hans Vilie som mig vdsende / oc fuldkommer hans Gerning. Sige i icke selff / Der ere end nu fire maanede / saa kommer Høst? See / Jeg siger eder / opløffter eders øyen / oc seer paa marcken Thi det er allerede huit til høsten. Oc huo som høster hand faar Løen / oc samler Fruct til det euige Liff / Paa det de skulle glæde sig met huer andre / den som saar oc den som høster. Thi her er det Ordsprock sant / Denne saar / Den anden høster. Jeg haffuer vdsent eder at høste |951 det som i icke arbeydede / andre haffue arbeydet / oc i ere komne i deris arbeyde.

Oc der trode mange Samaritaner paa hannem / aff den samme Stad / for Quindenis tale skyld / som saa vidnede / Hand haffuer sagd mig / alt det ieg haffuer giort. Der Samaritanerne komme nu til hannem / bade de hannem / at hand vilde bliffue hoss dem / Oc hand bleff der tho dage. Oc mange flere trode for hans Ord skyld / oc sagde til Quinden / Wi tro icke nu lenger for din Tale skyld / Wi haffue selff hørt oc vide / At denne er sandelige Christus Verdens Frelsere.

Men tho dage der effter / drog hand vd der fra / oc drog til Galileam / Thi Jhesus Matth. 13. marci 6. Lucæ 4. vidnede selff / At en Prophete gelder inted hiemme. Der hand kom nu i Galilea / da anammede de Galileer hannem / som haffde seet alt det som hand giorde i Jerusalem paa Høytiden / Thi de vaare oc komne til Høytiden. Oc Jhesus kom atter til Cana i Galilea / der som hand haffde giort vand til Vin.

Oc der vaar en Kongelig Mand / hans søn laa siug i Capernaum. Denne hørde / at Jhesus kom aff Judea i Galileam / oc hand gick bort til hannem / oc bad hannem / At hand vilde komme ned / oc hielpe hans Søn / Thi hand vaar død siug. Oc Jhesus sagde til hannem / Naar som i icke see Tegen oc vnderlige Gerninger / da tro i icke. Da sagde den Kongelige Mand til hannem / HERRE / kom ned / før mit Barn døer. Jhesus siger til hannem / gack bort / Din Søn leffuer. Mennisket trode det Ord / som Jhesus sagde til hannem / oc gick bort.

Oc i det som hand gick ned / møte hans Suenne hannem / forkyndede hannem / oc sagde / Dit Barn leffuer. Da vdspurde hand den time aff dem / i huilcken det vaar bleffuet bedre met hannem. Oc de sagde til hannem / J gaar ved den siuende time forloed Kaaldsiugen hannem. Da merckte Faderen / at det vaar ved den time / i huilcken Jhesus haffde sagd til hannem / Din Søn leffuer / Oc hand trode met alt sit Huss. Det er nu det andet Tegen / som Jhesus giorde / der hand kom aff Judea til Galileam.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.