Christian 3.s danske Bibel

[954]

VII.

DEr effter drog Jhesus omkring i Galilea / Thi hand vilde icke drage omkring i Judea / Fordi / at Jøderne stode effter hans Liff. Oc Jødernis Høytid som vaar Løffsalernis beredelse vaar nær. Da sagde hans Brødre til hannem / gør dig rede at fare bort / oc gack til Judeam / at dine Disciple kunde oc see / de gerninger som du gør. Jngen gør noget i løndom / oc vil dog vere obenbare / Gør du saadant / da obenbare dig faar Verden. Thi at hans Brødre trode icke heller paa hannem.

Da siger Jhesus til dem / min tid er icke end nu her / Men det er stedze eders tid. Verden kand icke hade eder / men hun hader Mig / thi ieg vidner om hende / at hendis gerninger ere onde. Gaa i hen op / paa denne Høytid / Jeg vil icke end nu gaa op paa denne Høytid / thi min tid er icke end nu fuldkommen. Der hand haffde sagd det til dem / da bleff hand i Galilea. Oc der hans Brødre vaare gongne op / da gick hand oc op til Høytiden / icke obenbarlige / men lige hemmelige. Da lete Jøderne effter hannem / oc sagde / Huor er hand? Och der vaar it stort bulder om hannem iblant Folcket. Nogle sagde / Hand er from / oc de andre sagde / Ney / men hand forfører Folcket. Oc ingen talede obenbarlige om hannem / thi de frøctede faar Jøderne.

Men mit i Høytiden / gick Jhesus op i Tempelen / oc lærde. Oc Jøderne forundrede sig / oc sagde / huorledis kand denne Scrifften / effterdi hand lærde hende icke? Jhesus suarede dem oc sagde / Min lærdom er icke min / men hans som mig vdsende. Der som nogen vil gøre hans vilie / hand skal fornemme / om denne Lærdom er aff Gud / eller om ieg taler aff mig selff. Huo som taler aff sig selff / hand søger sin egen ære / men huo som søger hans ære / som hannem vdsende / hand er sandru / oc der er ingen wretferdighed i hannem.

Haffuer icke Mose giffuit eder Lowen / oc ingen iblant eder gør Lowen? Hui søge i effter at sla mig ihiel? Folcket suarede / oc sagde / Du haffuer Dieffuelen / huo søger effter at sla dig ihiel? Jhesus suarede / oc sagde / ieg haffuer giort en eniste gerning / oc i vndre alle der paa. Mose gaff eder der faare Omskerelsen / icke at hun kommer aff Mose / men aff Fedrene / Alligeuel omskere i Mennisken om Sabbathen. Der som it Menniske anammer Omskerelsen om Sabbathen / paa det Mose low skal icke brydis / Ere i da vrede paa mig / at ieg helbredede det gantske Menniske om Sabbathen? Dømmer icke effter anseelse / men dømmer en ret dom.

Da sagde nogle aff Jerusalem / Er det icke den / som de søgte effter at sla ihiel? Oc see til / hand taler obenbare / oc de sige inted til hannem. Kende vore Øffuerste nu vist / at hand er til visse Christus? Dog vide wi hueden denne er / Men naar Christus kommer / da skal ingen vide / hueden hand er.

Da robte Jhesus i Tempelen / lærde oc sagde / Ja i kende mig / oc vide hueden ieg er / Oc aff mig selff er ieg icke kommen / men det er en Sandru / som mig vdsende / huilcken i icke kende Men ieg kender hannem / thi ieg er aff hannem / oc hand vdsende mig. Da søgte de effter at gribe hannem / men ingen lagde haand paa hannem / thi hans time vaar icke end kommen. Men mange aff Folcket trode paa hannem / oc sagde / Naar som Christus kommer / skal hand oc gøre flere Tegen / end denne gør.

Och det kom faar Phariseerne / at Folcket mumlede saadant om hannem. Da sende de Phariseer oc de ypperste Presters Suenne vd / at de skulde gribe hannem. Da sagde Jhesus til dem / ieg er end nu en liden tid hoss eder / oc da gaar ieg bort til den / som mig vdsende. J skulle lede effter mig / oc icke finde mig / oc der som ieg er / kunde i icke komme hen. Da sagde Jøderne iblant huer andre / huort vil denne gaa hen / at wi skulle icke finde hannem? Vil hand gaa iblant Grekerne som ligge her oc der atspridde / oc lære Grekerne? Huad er det for en Tale / at Hand siger / J skulle lede effter mig / oc finde mig icke / och Huor som ieg er / der kunde i icke komme hen?

Men den siste Høytidelige dag / som vaar hederligst / da traadde Jhesus op robte oc sagde |955 Huo som tørster / hand komme til mig / oc dricke. Huo som tror paa mig / somEsaiæ. 44. Scrifften siger / aff hans liff skulle strømmeflyde met leffuendis Vand. Men det sagde hand om den Aand / som de skulde anamme / der trode paa hannem / Thi den hellig Aand vaar der icke end / thi Jhesus vaar icke end forklaret. Mange nu aff Folcket / som hørde denne tale / sagde / Denne er en ret Prophete. De andre sagde / hand er Christus. Oc Mich, 5. nogle sagde / skal Christus komme aff Galilea? Siger icke Scrifften / aff Dauids Sæd / oc aff den By Bethlehem / der som Dauid vaar / skal Christus komme? Saa bleff en tuedract iblant Folcket om hannem. Oc der vilde nogle grebet hannem / Men der lagde ingen haand paa hannem

Suennene komme til de ypperste Prester oc Phariseerne / oc de sagde til dem / hui ledde i hannem icke hid? Suennene suarede / Der talede aldri noget Menniske / som dette Menniske. Da suarede Phariseerne dem / Ere i oc forførde? Tror och nogen sted en aff de Ypperste eller Phariseere paa hannem? Men det Folck / som inted veed aff Lowen / er forbandet. Nicodemus sagde til dem / som kom til hannem om natten / huilcken der vaar en aff dem / Dømmer oc vor Low it Menniske / før end mand forhører hannem / huad hand gør? De suarede oc sagde til hannem / Est du oc en Galileer? Randsage oc see / aff Galilea staar ingen Prophete op. Oc huer gick saa hīem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.