Christian 3.s danske Bibel

[998]

II

DEr faare / O Menniske / kant du icke aarsage dig / ehuo du est / som dømer. Thi du fordømer dig selff i det / du dømer en anden / Effterdi du gør lige det samme som du dømer. Thi wi vide / at Guds Dom er retferdig offuer dem / som saadant gøre. Men tencker du / o Menniske / du som dømer dem / der saadant gøre / oc du gør ocsaa detsamme / at du skalt vndkomme Guds dom? Eller foracter du hans godhedz Rigdom / taalmodighed oc langmodighed? Vedst du icke / at Guds godhed leder dig til Penitentze?

Men du forsamler dig selff / met dit forstockede oc forherdede Hierte / vrede paa Vredens dag / oc Guds retferdige Domis obenbarelse / Huilcken som skal giffue huer effter sine Gerninger / som er Priss oc ære / oc it wforgengeligt væsen / dem / som met taalmodighed i gode gerninger tracte effter det euige Liff / Men dem / som ere kiffactige / oc icke lyde sandhed / men lyde wretferdighed / Wgunst oc vrede / drøffuelse oc angist / offuer alle Menniskens Siele / som gøre ont / besynderlige Jøderne oc Grekerne ocsaa. Men priss oc ære oc fred / alle dem / som gøre gaat / besynderlige Jøderne oc Grekerne ocsaa.

Thi der er ingen Personers anseelse faar Gud / Huilcke som haffue syndet vden Lowen / de bleffue oc fortabte vden Lowen / Oc huilcke som haffue syndet i Lowen / de bliffue fordømde formedelst Lowen. Effterdi de ere icke retferdige faar Gud / som høre Lowen / Men de som gøre Lowen / skulle bliffue retferdige. Thi at Hedninge / som icke haffue lowen / oc gøre dog aff naturen Lowens gerninger / de samme effterdi de haffue icke lowen / da ere de dem selff en low / i det / at de beuise / at Lowens gerning er screffuen i deris hierte / Effterdi deris Samuittighed giffuer dem vidnisbyrd / oc der til met de tancker / som skulle forklage eller aarsage sig iblant huer andre / paa den dag / naar Gud skal dømme Menniskens lønlige / formedelst Jhesum Christum / effter mit Euangelij lydelse.

Men see til / Du kaldis en Jøde / oc forlader dig paa Lowen / oc roser dig aff Gud / oc vedst hans vilie / Oc effterdi duest vnderuist aff Lowen / da forsøger du huad det beste er at gøre / oc du fordrister dig til at vere de blindis Ledere / deris Liuss / som ere i mørcke / de daarligis Tuctere / de enfoldigis Lærere / oc du haffuer skickelse / paa huad mand skal vide oc ret er i Lowen. Nu lærer du andre / oc lærer dig selff icke / Du predicker / at mand skal icke stiele / oc du stiel / Du siger / at mand skal icke bedriffue hoer / oc du bedriffuer hoer / Du gruer for Affguder / oc berøffuer Gud fra det hans er / Du roser dig aff Lowen / oc skender Gud formedelst Lowens offuer Esaiæ 52.Ezech. 36.trædelse. Thi at for eders skyld bliffuer Guds Naffn bespaattet iblant Hedningene / lige som screffuit staar.

Omskærelsen er vel nyttelig / naar som du holder Lowen. Men holder du icke Lowen / da er din Omskærelse allerede bleffuen en Forhud. Der som nu Forhuden holder den retferdighed i Lowen / ment du icke / at hans Forhud bliffuer regnet for en Omskærelse? Oc det som er aff naturen en Forhud / oc fuldkommer Lowen / skal saa døme dig / du som est vnder Bogstaue oc Omskærelse / oc offuertraar Lowen. Thi den er icke en Jøde / som er vduortis en Jøde / Det er oc icke Omskærelse / som skeer vduortis i kødet / Men den er en Jøde / som er skiult induortis / oc den Omskærelse i Hiertet / er en Omskærelse / som skeer i Aanden oc icke vdi Bogstaue / hues loff icke er aff Mennisken / men aff Gud.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.