Christian 3.s danske Bibel

[585]

LII.

GØr dig rede / Gør dig rede Zion / Før dig i din styrcke / Pryd dig herlige du hellige Stad Jerusalem / Thi der skal ingen Womskaaren eller Wren regere i dig mere. Sla Støffuen aff dig / stat op du fangne Jerusalem / Gør dig løss aff din Halsis Baand / du fangne daatter Zion. Thi saa siger HERREN / J ere solde forgeffuis / J skulle oc igen løsis foruden Pendinge.

Thi saa siger den HERRE HERRE / Mit Folck drog i det førsteGene. 46.4. Reg. 18. ned i Egypten / at det skulde vere der en fremmed Gest / Oc Assur giorde dem vold foruden sag. Men huad gør mand mig nu her? siger HERREN . Mit Folck forføris forgeffuis / Deris Regerere komme idel hylen affsted siger HERREN / Oc mit Naffn bespaattis altidEzech. 36.Roma. 2. huer dag. Der faare skal mit Folck kende mit Naffn paa den samme tid / Thi see / Jeg vil selff tale.

Huor deylige ere Buddenis føder paa Biergene / som kundgøre Fred /Nahum 1.Roma. 10. Predicke gaat / oc bebude Salighed / De som sige til Zion / Din Gud er Konge. Dine Vectere robe høyt met deris Røst / oc fryde sig met huer andre / Thi mand skal see det met øyen / naar HERREN omuender Zion. Glæder oc fryder eder alle met huer andre i som ere i det øde Jerusalem / Thi HERREN haffuer trøstet sit Folck oc frelst Jerusalem. HERREN haffuer obenbaret sin hellige Arm faar alle Hedningers øyen / At alle Verdens endePsalm. 98. see vor Gudz Salighed.

Viger viger / drager bort der fra / oc rører ved inted Wrent / Gaar vd fra hende / renser eder / i som bære HERRENS Kar. Thi i skulle icke drage hastelige vd / ey heller vandre met fluct / Thi HERREN skal drage faar eder / oc Jsraels Gud skal samle eder.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.