Christian 3.s danske Bibel

[166]

VIII.

J Skulle holde alle de Bud / som ieg biuder eder i dag / at i gøre der effter / Paa det at i kunde leffue oc formeris / oc komme ind oc indtage det Land / som HERREN haffuer soret eders Forfædre. Oc du skalt ihukomme al den vey / som Exo. 16. HERREN din Gud haffuer led dig igennem / disse fyretiue aar i ørcken / At hand vilde ydmyge / oc forsøge dig / At det skulde bliffue obenbaret / huad der |167 forklaring.vaar i dit hierte / Om du vilde holde hans Bud eller ey. Hand ydmygede dig och loed dig hungre / och gaff dig Man at æde / som huercken du eller dine Fedre kende / At hand vilde lade dig vide / At Mennisken leffuer icke allene ved Brød / Men ved alt det som gaar vdaff HERRENS Mund. Dine Klæder bleffue icke sledne aff alder paa dig / oc dine Føder bleffue icke hoffne i disse fyretiue aar. Saa kant du io kende i dit hierte / at HERREN din Gud / haffuer optucktet dig / lige som en Mand optucter sin Søn.

Saa holt nu HERRENS din Guds Bud / at du vandrer i hans veye oc frøcter hannem. Thi at HERREN din Gud fører dig i it gaat Land / it land som becke / killer oc søer ere vdi / som flyde hoss biergene oc i dalerne / Jt Land met Huede / Byg / Vintræ / Figen træ / oc Granate eble. Jt Land der Olie træ oc hunig voxer vdi / Jt Land der som du haffuer Brød nock at æde / der som oc fattis inted / Jt Land hues stene ere iern / der som du kant hugge malm aff biergene. Oc naar du haffuer ædet oc est mæt / At du da loffuer HERREN din Gud / for det gode Land / som hand haffuer giffuit dig.

Saa tag dig nu vare / at du icke forglemmer HERREN din Gud / der met / at du icke holder hans Bud / Ræt oc Skick / som ieg biuder dig i dag. At naar du haffuer nu ædet oc est mæt / oc du haffuer bygd skøne Huss / oc boer i dem / oc dit fæ oc faar / oc sølff oc guld / oc alt det huad du haffuer / formerer sig / At dit Hierte icke da hoffmoder sig oc du forglemmer HERREN din Gud / som vdførde dig aff Egypti land / aff Trældoms hus. Oc ledde dig Num. 21.Exo. 17. igennem den store oc forferdelige Ørcken / der som vaare gloende Hugorme / oc Scorpioner / oc idel tyrcke / oc inted vand / oc hand loed vand vdflyde aff haarde Stene til dig / och fødde dig met Man i ørcken / huilket dine Forfædre viste inted aff / At hand kunde ydmyge oc forsøge dig / oc hand kunde siden gøre vel mod dig. Du motte ellers sige i dit Hierte / Min mact oc mine henders styrcke haffue vdret mig denne mectige gerning. Men at du skulde tencke paa HERREN din Gud / Thi hand er den som giffuer dig krafft / til at gøre saadanne mectige Gerninger / Paa det at hand vilde holde sin Pact / som hand soer dine Forfedre / som det gaar paa denne dag.

Men forglemmer du HERREN din Gud / oc effter følger andre Guder / oc tiener dem / oc tilbeder dem / Da vidner ieg offuer eder i dag / at i skulle plat øde leggis. Lige som Hedningene / huilke HERREN ødelegger faar eders øyen / Saa skulle i oc forfare / Fordi at i haffue icke veret HERRENS eders Guds røst lydige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.