Christian 3.s danske Bibel

[70]

XVI.

OC de komme til Elim / der vaare tolff Vandkilder / oc halffierdesinds tiue Palme træ / oc der læyrede de dem hoss vandet.Elim. Num. 33. Sin. Saa drog den gantske Jsraels menighed fra Elim oc kom til den ørcken Sin / som ligger mellem Elim oc Sinai / den femtende dag i den anden maaned / effter at de droge aff Egypten.

Folket knurrer.Oc alle Jsraels børn knurrede mod Mose och Aaron i ørcken / oc sagde / Gud giffue at wi haffde døet ved "HERRENS Haand i Egypten / den tid wi sade hoss Kødgryderne / oc haffde Brød nock at æde / Thi i haffue der for vdført oss hid i ørcken / at i ville lade al Menigheden dø aff hunger.

Da sagde HERREN til Mose / See / Jeg vil lade regne Brød aff Himmelen til eder / at Folcket maa gaa vd oc sancke huer dag saa meget som det haffuer behoff om dagen / At ieg kand forsøge / om de vandre i min Low eller ey. Men den siette dag skulle de rede dem til / oc sancke dubbelt saa meget den dag som de pleye at sancke ellers daglige.

Num. 11.Mose oc Aaron sagde til alle Jsraels børn / J afften skulle i fornemme at HERREN haffuer vdført eder aff Egypti land / oc i morgen skulle i see HERRENS Herlighed / Thi hand haffuer hørt eders knurren mod HERREN . Huad ere wi at i knurre mod oss? Mose sagde ydermere / HERREN skal giffue eder Kød at æde i afften oc Brød nock i morgen / Thi HERREN haffuer hørt eders knur / ath i knurrede mod hannem / Huad ere wi? J knurre icke mod oss / men mod HERREN .

Mose sagde til Aaron / Sig til Jsraels børns menighed / Kommer hid frem for HERREN / Thi hand hørde eders knur. Oc der Aaron talede dette / til alle Jsraels børns Menighed / da vende de dem mod ørcken / Oc see / der syntis HERRENS Herlighed i en sky. Oc HERREN sagde til Mose / Jeg haffuer hørt Jsraels børns knur / Sig dem / J afften skulle i faa Kød at æde / oc i morgen bliffue mætte aff Brød / oc fornemme at ieg er HERREN eders Gud.

Om afftenen komme der saa mange Vacteler / at de betacte leyeren. Oc om morgenen laa dug falden trint omkring leyeren / oc der du ggen vaar borte / See / da laa det i ørcken trint och smaat som Rimfrost paa iorden.Man. Nu. 11.Psal. 78.Sap. 16.Johan. 6.1. Corinth. 10.2. Corinth. 8.

Der Jsraels børn det saage / da sagde de til huer anden / det er Man / Thi de viste icke huad det vaar. Da sagde Mose til dem / Det er det Brød / som HERREN haffuer giffuit eder at æde. Men dette er HERRENS befalning / at huer skal sancke der aff / som hand haffuer behoff at æde / oc tage en Gomor til huert hoffuit / effter Siælenis tal som hand haffuer i sit Paulun.

Oc Jsraels børn giorde lige saa / somme sanckede mere / oc somme mindre. Men naar det vdmaaldis met en Gomor / da fant hand inted offuer som meget haffde sancket / oc den icke mindre som lidet haffde sancket / Men huer haffde sancket / saa meget som hand kunde æde. Oc Mose sagde til dem / Jngen skal leffne der noget aff til morgenen. Dog lydde de icke Mose / Men somme aff dem leffnede der aff til om morgenen / saa voxte der Orme vdi / oc det luctede ilde / Der fore bleff Mose vred paa dem. Saa sanckede de huer morgen der aff / saa meget som huer kunde æde for sig. Men naar Solen skinde hed / da smeltes det.

Oc den siette dag sanckede de dubbelt Brød / ia tho Gomor for en / Saa ginge alle de Ypperste aff Menigheden til Mose / oc gaffue hannem det til kende. Da sagde hand til dem / det |71 er det / som HERREN sagde / J morgen er det Sabbath / HERRENS hellige Sabbath. huile / Huad i ville bage det bager / oc huad i ville kaage det kaager / Men alt det som offuer løber / det lader bliffue / at det kand beuaris til morgenen. Saa lode de det bliffue til om morgenen / som Mose befol dem / oc det lucktede icke ilde / oc der komme ingen orme i det. Da sagde Mose / æder det i dag / Thi det er i dag HERRENS Sabbath / J finde det icke i dag paa marcken. Sex dage skulle i sancke det / Men den siuende dag er Sabbath / oc da findis det icke paa den dag.

Men paa den siuende dag ginge somme vd aff Folcket at sancke / Men de funde inted. Da sagde HERREN til Mose / Huor lenge fortrycke i eder / oc icke holde mine Bud oc Low? Seer / HERREN haffuer giffuit eder Sabbathen / oc der faare giffuer hand eder paa den siette dag tho dagis brød / Thi skal huer bliffue hiemme til sit eget / oc ingen skal gaa aff sin sted paa den siuende dag. Saa huilede Folcket den siuende dag. Oc Jsraels huss kallede det Man / oc det vaar lige som Coriander frø oc huit / oc smagede / som en simle met hunig.

Oc Mose sagde / det er det som HERREN befol / fylder en Gomor der aff / til at gemme til eders Effterkommere / at mand maa see det Brød / som ieg spisede eder met i ørcken / der ieg vdførde eder aff Egypti land. Oc Mose sagde til Aaron / Tag it Kruss / oc læg en Gomor fuld aff Man der vdi / oc lad det bliffue for HERREN at gemmis til eders Effter Man. kommere / som HERREN befol Mose / Saa loed Aaron det bliffue der hoss Vidnesbyrdet at foruare.

Oc Jsraels børn ode Man i fyretiue aar / til de komme til det Land som de skulde bo / DeJsrael od Man 140. aar. Iosu. 5. Gomor. ode oc Man til de komme til Grendsen paa Canaans land. Men en Gomor er den tiende part aff en Epha.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.