Christian 3.s danske Bibel

[942]

XXII.

OC den Søde brødz Høytid vaar nær / som kaldis Paaske. Oc de ypperste Prester oc Scrifftkloge haffde i sinde / huorledis de kunde sla hannem ihiel / Matth. 26.Marci 14Ioan. 18.Oc de frøctede sig for Folcket. Men Satanas vaar faren i Judas / som kalledis Jscharioth / oc vaar aff de Tolff deris tal. Oc hand gick bort oc talede met de ypperste Prester / oc met Høffuitzmendene / huorledis hand vilde antuorde dem hannem. Oc de bleffue glade / oc loffuede at giffue hannem Pendinge. Oc hand tilsagde dem det / oc søcte beleylighed / at hand kunde forraade hannem vden oprør.

I. Det gamle Paaskelam. Matth. 26.Marci 14 Det Søde brødz dag kom nu / paa huilcken mand skulde offre Paaskelammet. Oc hand sende Petrum oc Johannem / oc sagde / Gaar bort / bereder oss Paaskelammet / at wi kunde æde det. Oc de sagde til hannem / Huor vilt du / at wi skulle berede det? Hand sagde til dem / See / naar i komme ind i Staden / da skal it Menniske møde eder / som bær it Vandkruss / Følger hannem effter i Husit / som hand gaar ind / oc siger til Hosbonden / Mesteren |943 lader dig sige / huor er det Herbere / der ieg maa æde Paaskelammet vdi met mine Disciple? Oc hand skal vise eder en stor stenlagd Sal / bereder det der. De ginge bort / och funde / lige som hand sagde dem / oc de beredde Paaskelammet.

Oc der stunden kom / sette hand sig ned / oc de Tolff met hannem / oc hand sagde til dem / Mig haffuer hiertelige forlenget / at æde dette Paaskelam met eder / før end ieg lider. Thi ieg siger eder / at ieg skal her effter icke mere æde der aff / indtil det bliffuer fuldkommet i Guds rige. Oc hand tog Kalcken / tackede oc sagde / Tager denne / och deler hannem iblant eder / Thi ieg siger eder / Jeg skal icke dricke aff det som voxer paa Vintræ / før end Guds rige kommer.

Oc hand tog Brødet / tackede oc brød det / oc gaff dem det / oc sagde / DetHerrens Naduere. Matth. 26.Marci 14. er mit Legeme / som bliffuer giffuit for eder / det gører til min Hukommelse. Lige saa oc Kalcken / effter Nadueren / oc sagde / Dette er det ny Testamentis Kalck i mit Blod / som bliffuer vdgydet for eder.

Dog see / min Forræderis haand / er offuer Bordet met mig. Oc sandelige menniskens Søn gaar bort / som det er besluttet / Dog ve det samme Menniske / ved huilcket hand bliffuer forraad. Oc de begynte at spørie iblant sig selff / huilcken det skulde dog vere iblant dem. Som det skulde gøre?

Der begyntis oc en trette iblant dem / huilcken aff dem der skulde holdis for den Største Oc hand sagde til dem / De verdzlige Konger regere / oc de veldige kalder mand naadige Matth. 20.Marci 10. Herrer. Men i icke saa / men den Største iblant eder / skal vere som den Yngste / och den Ypperste som en Tienere. Thi huilcken er den største? Den som sider til bordz? Eller den som tien? Er det icke saa / at den som sider til bordz? Men ieg er iblant eder / som en Tienere. Och i ere de / som ere bleffne varafftige hoss mig / i mine fristelser. Oc ieg vil beskicke eder Riget / som min Fader beskickede mig / at i skulle æde oc dricke offuer mit Bord i mit Rige / oc side paa Stole / oc dømme de tolff Jsraels slecter.

Matth. 26.Marci 14. Oc HERREN sagde / Simon / Simon / Satanas begerede eder / at hand maatte sicte eder / lige som huede / Men ieg bad for dig / at din Tro skal icke afflade / oc naar du omuender dig en gong / da styrcke dine Brødre. Da sagde hand til hannem / HERRE / ieg er bered at gaa met dig i Fengsel oc i Døden. Da sagde hand / Peder / Jeg siger dig / Hanen skal icke gale i dag / før end du haffuer nectet tre gonge / at du kender mig.

Oc hand sagde til dem / Saa offte ieg vdsende eder vden Pung / vden Taske / oc vden Sko / fattedis eder oc noget? De sagde / Jnted. Da sagde hand til dem / Men nu / huo som haffuer en Pung / hand tage hannem / lige ocsaa Tasken / Oc huo som icke haffuer / hand sælle sin Klædebon / oc købe it Suerd. Thi ieg siger eder / Der skal end oc det fuldkommis met mig / somEsaiæ. 53. staar screffuit / Hand er regnet iblant Misdedere. Thi det som er screffuit om mig / haffuer en ende. Oc de sagde / HERRE / See / her ere thu Suerd. Da sagde hand til dem / det er nock.

Oc hand gick hen vd effter sin Seduane til Olie bierget. Oc hans Disciple fulde hannemMatth. 26.Marci. 14.Iohan. 18. II. Christi aandelige pine i vrtegaarden. effter til den samme Sted. Oc der hand kom did / sagde hand til dem / Beder / paa det i skulle icke falde i fristelse. Oc hand sled sig fra dem ved it Stenskast / och falt paa knæ / bad oc sagde / Fader vilt du / da tag denne Kalck fra mig / Dog ske icke min / men din vilie. Da obenbaredis en Engel aff Himmelen / oc styrckede hannem. Och det kom / at hand stridde met Døden / oc bad inderlige. Da bleff hans sued som Blods draaber / de fulde paa Jorden. Oc hand stod op aff Bønen / oc kom til sine Disciple / oc fant dem soffuendis aff bedrøffuelse / oc hand sagde til dem / Hui soffue i? Staar op oc beder / at i skulle icke falde i fristelse.

Oc der hand end nu talede / See / Skaren / oc en aff de Tolff / som hed Judas / gick faareMatth. 29.Marci. 14.Iohan. 18. dem / oc holt sig til Jhesum / at kysse hannem. Da sagde Jhesus til hannem / Juda / forraader du menniskens Søn met en Kyss.

Oc der de saae / som vaare omkring hannem / huad der vilde ske / sagde de til hannem / HERRE / skulle wi sla til met Suerd? Oc en aff dem / slo den ypperste Prestis Suend / och hug hans høyre Øre aff hannem. Da suarede Jhesus / oc sagde / Lader dem dog gøre saa longt Oc hand rørde ved hans Øre / oc lægte hannem.

Da sagde Jhesus til de ypperste Prester oc Høffuitzmendene for Tempelen / oc de Eldste / som vaare komne til hannem / J ere vdgongne som til en Røffuere met suerd och stenger. JegMatth. 27.Marci. 14.Iohan. 18. vaar daglige hoss eder i Tempelen / oc i lagde icke en haand paa mig. Men dette er eders time / oc mørckens mact.

Da grebe de hannem / och førde hannem / och ledde hannem i den ypperste Prestis huss. Och Peder fulde longt effter. Da tende de en Jld op mit i Sallen / oc sette sig tilsammen / Oc |944 III. Jhesus bliffuer ført i Caiphas Huss.Peder sette sig iblant dem. Da saa en Pige hannem side ved Liuset / oc stirrede paa hannem / oc sagde til hannem / Denne vaar oc met hannem. Da nectede hand / oc sagde / Quinde / ieg kender hannem icke. Oc en liden stund der effter / saa en anden hannem / oc sagde / Duest oc en aff dem. Peder sagde / Menniske / ieg er icke. Oc noget der effter / ved en stund / stadfeste en anden det / oc sagde / Sandelige / Denne vaar oc met hannem / thi hand er en Galileer. Men Peder sagde / Menniske / ieg ved icke huad du siger. Oc strax / der hand end talede / gol Hanen. Oc HERREN vende sig / oc saa paa Peder. Oc Peder tenckte paa HERRENS ord / som hand sagde til hannem / Før end Hanen gal / skalt du forsuerie mig tre gonge / Oc Peder gick hen vd / oc græd bitterlige.

Matth. 26Marci 14.Ioan. 18. Men de Mend / som hulde Jhesum / bespaattede hannem oc sloge hannem / skiulte hannem / oc sloge hannem i Ansictet / oc spurde hannem at / oc sagde / Spaa / huo er den / som dig slo? Oc megen anden Bespaattelse sagde de mod hannem.

Oc der det bleff dag / forsamlede Folckenis Eldste sig / de ypperste Prester oc Scrifftkloge / oc førde hannem hen op faar deris Raad / oc sagde / Est du Christus / sig oss det. Oc hand sagde til dem / Siger ieg eder det / da tro i det icke / Men atspør ieg eder / da suare i icke / oc lade mig dog icke løss. Der faare / nu her effter skal Menniskens Søn side hoss Gudz krafftis høyre Haand. Da sagde de alle / Est du da Gudz Søn? Hand sagde til dem / J sige det / thi ieg er. Da sagde de / Huad haffue wi lenger vidnisbyrd behoff? wi haffue selff hørt det aff hans mund.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.