Christian 3.s danske Bibel

[913]

XIIII.

OC tho dage der effter vaar Paaske / oc det Søde Brødz dage. Oc de ypperste Prester oc Scrifftkloge lete effter / huorledis de kunde met liste gribe oc ihielslaMatth. 26. Lucæ 22. hannem. Oc de sagde / Ja icke paa Høytiden / At der skal icke bliffue it Oprør blant Folcket.

Oc der hand vaar i Bethanien i Simonis den Spedalskis Huss / oc sad tilIohan. 12. bordz / Da kom en Quinde / hun haffde it Glass met wforfalsket oc kaasteligt Nardis vand / oc hun sønderbrød glasset / oc vdstyrte det paa hans Hoffuit. Da vaare nogle / som toge det til mistycke / oc sagde / Huad skal dog dette wraad? Mand kunde haffue sold dette Vand mere end for try hundrede Pendinge / oc giffuit fattige. Oc de knurrede paa hende.

Oc Jesus sagde / Lader hende met fred / hui bekumre i hende? Hun giorde en god gerning mod mig. J haffue altid Fattige hoss eder / Oc naar i ville / da kunde i gøre dem til gode / Men Mig |914 haffue i icke altid. Hun giorde huad hun kunde / Hun er tilfaarn kommen / at salue mit Legeme til min begraffuilse. Sandelige siger ieg eder / Huor som dette Euangelium predickis i al Verden / Da skal mand oc sige det til hendis Hukommelse / som hun nu giorde.

Matth. 26. Lucæ 22. Oc Judas Jscharioth / en aff de Tolff / gick bort til de Ypperste Prester / at forraade hannem. Der de hørde det / bleffue de glade / oc loffuede at giffue hannem Pendinge. Oc hand lete effter / huorledis hand kunde forraade hannem met lempe.

I. Det Gamle Paaskelam. Paa det Søde brødz første dag / der mand offrede Paaskelam / sagde hans Disciple til hannem / Huor vilt du / at wi skulle gaa hen / oc berede / at du æder Paaskelam? Oc hand sende tho aff sine Disciple bort / oc sagde til dem / Gaar bort i Staden / oc der skal it Menniske mødeeder / som bær it Kruss met Vand / følger hannem effter / Oc huor som hand gaar ind / der siger til Hosbonden / Mesteren lader dig sige / Huor er Gestehusit / der ieg kand æde Paaskelam vdi met mine Disciple? Oc hand skal vise eder en stor Sal / som er stenlagd oc bered / Reder der til for oss. Oc Disciplene ginge vd / oc komme i Staden / oc funde det / lige som hand haffde sagd dem / Oc de beredde Paaskelam.

Matth. 26. Lucæ 22. Oc om afftenen kom hand met de Tolff. Oc som de sade til Bordz oc ode / sagde Jhesus / Sandelige / Jeg siger eder / En blant eder / som æder met mig / skal forraade mig. Oc de bleffue bedrøffuede / oc sagde til hannem / en effter den anden / Er det ieg? Oc den anden / Er det ieg? Hand suarede / oc sagde til dem / En aff de Tolff / som døpper met mig i Fadet. Sandelige / Menniskens Søn gaar hen / lige som det staar screffuit om hannem. Men ve det Menniske / ved huilcken Menniskens Søn bliffuer forraad / Det vaare samme Menniske bedre / at hand vaare aldri fød.

HERRENS Naduere. 1. Corint. 11. Oc i det de ode / Tog Jhesus Brødet / tackede / oc brød det / oc gaff dem det / oc sagde / Tager / æder / Det er mit Legeme. Oc hand tog Kalken / oc tackede / oc gaff dem den / Oc de drucke alle der aff / Oc hand sagde til dem / Det er mit Blod / som er det ny Testamentis / som bliffuer vdgydet for mange. Sandelige / Jeg siger eder / at ieg skal icke ydermere dricke aff det som voxer paa Vintræ / indtil paa den II. Olie bierget. Matth. 26.Lucæ 22.Iohan. 18.Zacha. 13.dag / at ieg skal dricke det nyt / i Guds Rige.

Oc der de haffde sagd Loffsangen / da ginge de vd til Olie bierget. Oc Jhesus sagde til dem / J skulle i denne nat forarge eder alle paa mig / Thi det staar screffuit / Jeg skal sla Hyrden / oc Faarene skulle atspredis. Men effter at ieg opstaar / da vil ieg gaa hen faar eder i Galilea. Da sagde Peder til hannem / Oc der som de end alle forargede sig / Saa vilde ieg dog icke forarge mig. Oc Jhesus sagde til hannem / Sandelige siger ieg dig / J dag / vdi denne nat / før end Hanen gal tho gonge / skalt du necte mig tre gonge. Men hand talede end ydermere / Ja der som ieg oc skulde dø met dig / da vilde ieg icke necte dig. Lige det samme sagde de alle.

Oc de komme til den Haffue / som kaldis Gethsemane / Oc hand sagde til sine Disciple / setter eder her / saa lenge ieg gaar bort / oc beder. Oc hand tog Peder oc Jacob / oc Hans til sig / Oc begynte at skelffue oc beffue / oc sagde til dem / Min Siel er bedrøffuit / indtil døden / bliffuer her oc vaager. Oc hand gick lidet lenger frem / falt ned paa Jorden / oc bad / At den stund Christi Aandelige pine i Vrtegaarden. Matth. 26.maatte gaa offuer / om det vaare muligt / oc sagde / Abba / min Fader / Alting er dig mulig / Tag denne Kalck bort fra mig. Dog icke huad ieg vil / men huad du vilt. Oc hand kom / oc fant dem soffuendis. Oc hand sagde til Peder / Simon / soffuer du? Kunde du icke vaage en time? Vaager oc beder / at i skulle icke falde i fristelse. Aanden er villig / Men Legemet er skrøbeligt.

Oc hand gick bort igen / oc bad / oc sagde de samme ord. Oc hand kom igen / oc fant dem atter soffuendis / Thi deris øyen vaare fulde aff søffn / oc de viste icke / huad de suarede hannem. Oc hand kom tredie gong / oc sagde til dem / Ah ville i nu soffue oc huile? Det er nock. Stunden er kommen / See / Menniskens Søn skal antuordis hen i Synderis hender / Staar op / lader oss gaa. See / den mig forraader / er hart hoss.

Matth. 26.Lucæ 22.Iohan. 18. Christi Legemlige pine i Vrtegaarden. Oc strax / som hand end nu talede / kom Judas en aff de Tolff frem / oc en stor Skare met hannem / met suerd oc met stenger / fra de ypperste Prester oc Scrifftkloge oc Eldste. Oc Forrederen haffde giffuit dem it Tegen / oc sagd / Huilcken ieg kysser / den er det / griber hannem / oc fører hannem varlige. Oc der hand kom / traadde hand strax til hannem / oc sagde til hannem / Rabbi / Rabbi / oc kyste hannem. Da lagde de deris hender paa hannem / oc grebe hannem.

Men en aff dem / som stode der hoss / drog sit Suerd vd / oc slo den ypperste Prestis tienere / oc hug hannem it Øre aff. Oc Jhesus suarede / oc sagde til hannem / J ere vdgangne / som til en Røffuere / met Suerd oc met stenger / at tage fat paa mig / Jeg haffuer verit daglige hoss eder i Templen / oc haffuer lært / oc i grebe mig icke / Men paa det Scrifften skal fuldkommis.

|915 Oc Disciplene forlode hannem alle / oc flyde / Oc der vaar en vng Karl / som fulde hannem effter / hand vaar kled met linklede paa sin bare hud / och de vnge Karle grebe hannem. Men hand slap Linkledet / oc flyde nøgen fra dem.

Oc de førde Jhesum til den ypperste Prest / der som alle de ypperste Prester oc Eldste ochIII Caiphas. Matt. 26.Lucæ 22.Iohan. 18. Scrifftkloge vaare forsamlede. Oc Peder fulde longt effter hannem / ind i den ypperste Prestis Sal / Oc hand vaar der / oc sad hoss Tienerne / oc varmde sig hoss liusit.

Men de ypperste Prester oc det gantske Raad / søcte Vidnisbyrd mod Jhesum / at de kunde komme hannem til døde / Oc de funde inted. Mange gaffue falske Vidnisbyrd mod hannem Men deris Vidnisbyrd komme icke offuer it. Oc nogle stode op / oc gaffue falskt Vidnisbyrd mod hannem / oc sagde / Wi haffue hørt at hand sagde / Jeg vil nedbryde / den Tempel / som er giort met hender / oc inden tre dage bygge en anden / som icke er giort met hender. Oc deris Vidnisbyrd komme icke end nu offuer it.

Iohan. 22. Oc den ypperste Prest stod op blant dem / oc spurde Jhesum at / oc sagde / Suarer du inted til det / som disse vidne mod dig? Men Jhesus tagde stille / oc suarede inted. Da spurde den ypperste Prest hannem atter at / oc sagde til hannem Est du Christus den Velsignedis Søn? Jhe sus sagde / Jeg er / Oc i skulle see menniskens Søn side hoss Krafftens høyre Haand / oc komme met Himmelens skyer. Da sønder reff den ypperste Prest sin Kiortel / oc sagde / Huad haffue wi ydermere Vidnisbyrd behoff? J haffue hørt Guds bespaattelse. Huad tøckis eder? Da for dømde de hannem alle / at hand vaar skyldig at dø. Da begynte nogle at bespøtte hannem / oc skiule hans Ansict / oc sla hannem met knytte neffue / oc sige til hannem / Spaa oss / Oc Tienerne sloge hannem i Ansictet.

Oc Peder vaar der nedre i Salen / Da kom en aff den ypperste Prestis Piger / oc der hunMatt. 26. Lucæ 22. saa Peder verme sig / da stirrede hun paa hannem / oc sagde / Oc du haffuer och saa veret met Jesu aff Nazareth. Da nectede hand / oc sagde / Jeg kender hannem icke / ieg ved oc icke huad du siger. Oc hand gick vd i Forgaarden / oc Hanen goel. Oc Pigen saa hannem / oc begynte at ter at sige til dem / som der stode hoss / Denne er en aff dem. Oc hand nectede atter. Oc en liden stund der effter / sagde de atter til Peder / som der stode hoss / Sandelige duest en aff dem / Thi du est en Galileer / oc dit Maal lyder lige saa. Da begynte hand at forbande sig oc suere / Jeg kender det Menniske icke / der i tale om. Oc Hanen goel anden gong / Da tencte Peder paa det ord / som Jesus sagde til hannem / Før end Hanen gal tho gonge / skalt du forsuere mig tre gon ge. Oc hand begynte at græde.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.