Christian 3.s danske Bibel

|1022 Den Anden Epistel til de Corinther

I.

PAulus Jhesu Christi Apostel / Formedelst Guds vilie / oc Timotheus den Broder.

Timotheus. Guds Menighed i Corinthen / met alle Helligen i gantske Achaia.

Naade vere met eder / oc Fred / aff Gud vor Fader / oc den HERR E Jhesu Christo.

Loffuit vere Gud oc vor HERRJS Jhesu Christi Fader / barmhertighedz Fader / oc al Trøstis Gud / som oss trøster i al vor bedrøffuelse / At wi oc kunde trøste dem / som ere i allehonde bedrøffuelse / met den Psalm. 94.trøst / der wi bliffue trøstede met aff Gud. Thi at lige som wi haffue meget aff Christi pine / Saa bliffue wi oc rigelige trøstede formedelst Christum. Oc huad heller wi haffue bedrøffuelse eller trøst / da skeer det eder til gode. Er det bedrøffuelse / da skeer det eder til trøst oc Salighed (Huilcken Salighed sig beuiser / der som i lide met taalmodighed / i saa maade som wi lide) Er det trøst / da skeer det eder oc til trøst oc salighed. Oc vort haab staar fast for eder / effterdi wi vide / at / lige som i eredelactige i Pinen / saa skulle i oc vere delactige i Trøsten.

Thi wi wille icke dølie for eder / kære Brødre / vor Bedrøffuelse / som oss er vederfaren i Asia / thi wi vaare der offuer maade besuarede offuer vor mact / saa / at wi oc vaare mistrøstige om Liffuit / oc haffde besluttet hoss oss / at wi skulde dø. Men det skede der faare / At wi skulde icke forlade oss paa oss selff / men paa Gud / som opuecker de Døde / Huilcken der frelste oss aff den Død / oc end nu daglige frelser / Oc wi haabis til hannem / at hand skal oc fremdelis frelse oss formedelst eders forbedelsis hielp for oss / Paa det der skal ske megen Tack / aff mange personer / offuer oss / for den Gaffue / som oss er giffuen.

Thi denne er vor Ross / som er / vor Samuittigheds vidnisbyrd / At wi haffue vandret i Verden i enfoldighed oc i Guds klarhed / icke i kødelig visdom / men i Guds naade / dog allermest hoss eder. Thi wi scriffue eder inted andet til / end det i læse / oc befinde ocsaa. Oc ieg haabis / at i skulle oc befinde oss saa indtil enden / lige som i haffue i nogen maade befundet oss. Thi wi ere eders Ross / lige som i oc ere vor Ross / paa vor HERRJS Jhesu dag. Oc paa denne fortrøstning / tenckte ieg at komme en gong til eder / at i skulde atter anamme en velgerning / oc at ieg kunde formedelst eder reyse til Macedoniam / oc komme igen aff Macedonia til eder / oc bliffue ledsaget aff eder til Judeam.

Men haffuer ieg bruget nogen wstadighed / der ieg saadant tenckte? Eller ere mine anslag kødelige? Jcke saa / men hoss mig er Ja / ia / oc Ney er ney. Men O huilcken trofast Gud / at Siluanus. Timotheus. Amen Det er visse oc sande.vort ord til eder haffuer icke veret Ja oc Ney. Thi Guds Søn Christus Jhesus / som er predicket iblant eder formedelst oss / ved mig oc Siluanum oc Timotheum / hand vaar icke Ja oc Ney / men det vaar Ja i hannem. Thi alle Guds løffte ere ia i hannem / oc de ere Amen i hannem / Gud til loff / formedelst oss. Oc Gud er den / som stadfester oss met eder i Christo / oc saluede oc beseglede oss / oc gaff Aanden til pant i vore hierter.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.