Christian 3.s danske Bibel

[114]

XIX.

OC HERREN talede met Mose / oc sagde / Tale met den gantske Menig Leui. 11.1. Pet. 1.hed aff Jsraels børn / oc sig til dem / i skulle vere hellige / thi ieg er hellig / HERREN eders Gud. Huer skal frøcte sin Fader oc sin Moder. Holder mine Hellige dage / Thi ieg er HERREN eders Gud. J skulle icke vende eder til Affguder / oc i skulle icke gøre eder støbte Guder / Thi ieg er HERREN eders Gud.

Oc naar i ville gøre HERREN Tackoffer / da skulle i offre det som hannem kand behage / Oc i skulle æde det den samme dag / som i det offre / oc om anden da|115gen / Men huad som leffnis til den tredie dag / det skal brendis met ilden. Men om nogen æder der aff den tredie dag / Da er hand en verstyggelighed / oc bliffuer icke teckelig / oc den som det æder hand skal bære sin misgerning / Thi hand besmittede HERRENS Helligdom / Oc saadanne Siæle skulle opryckes fra sit Folck.

Verdslig ræt. Leui. 23.Deut. 24. Naar du indhøster aff din Marck / da skalt du icke skære altsammen op / aff dine Ageres ende / oc icke heller sancke kornet for nøye op. Du skalt icke heller formeget nøye tage Vindruerne aff din Vingaard / Oc icke opsancke de Bær som ere nedfaldne / Men du skalt vnde de Fattige oc Elendige dem / Thi ieg er HERREN eders Gud.

J skulle icke stiele / ey heller liuge / oc ey heller falskelige handle den ene met den anden. JExo. 20.1. The. 4.Matth. 5.Deut. 24. skalle icke suere falskelige ved mit Naffn / oc van hellige eders Guds Naffn / Thi ieg er HERREN.

Du skalt icke gøre din Neste wret / ey heller røffue hannem. Lad icke Daglønerens løn bliffue hoss dig til om morgenen.

Dw skalt icke bande den Døffue. Du skalt icke legge noget i veyen for den Blinde somExo. 23. hand kand falde paa. Men dw skalt frøcte dig for din Gud / Thi ieg er HERREN .

J skulle icke handle wret paa Dom / oc dw skalt icke fremdrage den Fattige / oc ey heller hedre den Veldige / Men dw skalt dømme retferdelige offuer din Neste.

Du skalt icke vere en Baguaskere iblant dit Folck / Du skalt icke heller staa effter din Nestis blod / Thi ieg er HERREN .

Du skalt icke hade din Broder i dit hierte / Men du skalt straffe din Neste / at dw skalt ickeMatth. 18. bære synd for hans skyld.

Du skalt icke heffne dig selff / oc ey heller beholde vrede mod dit Folckis Børn.

Du skalt elske din Neste som dig selff / Thi ieg er HERREN .

Rom. 13.Gal. 3.Deut. 22. J skulle holde mine Skickelser / At dw icke lader dit Queg beblende sig met noget andet honde Queg / oc icke saa din Ager met Blandkorn / oc ey bære Klæder paa dig / som ere veffuede met vldet oc linet.

Om nogen Mand ligger hoss en Quinde / oc bekender hende / som er en tienniste quinde / oc er krencket aff Mand / dog icke giffuen løss / eller faaed Frihed / det skal bliffue straffet / Men de skulle icke dø / Thi hun vaar icke fri. Men hand skal bære for HERREN for sin synd en væder til it Skyldoffer / vden for Vidnesbyrdens Tabernakels dør. Oc Presten skal gøre en forligelse for HERREN met samme Skyldoffer for den synd som hand haffuer giort / saa skal Gud vere hannem naadig offuer hans synder som hand haffuer giort.

Naar i komme ind i Landet / oc plante alle honde Træ / som Mand æder aff / Da skulle i skære forhuden aff dem met fructen. J try aar skulle i holde dem for womskorne / at i icke æde aff dem. Men i fierde aar skal al deris Fruct vere HERREN hellig oc priselig. Men i det Femte aar skulle i æde aff Fructen oc samle hende til hobe / Thi ieg er HERREN eders Gud.

J skulle inted æde met Blodet. J skulle icke acte paa Fule skrig / ey heller vduele dagene.Leui. 17.Leui. 21. J skulle icke lade rage nogen Plet paa eders Hoffuit / oc icke aldelis aff skære eders Skæg.

J skulle icke skære noget tegen for den Dødis skyld paa eders Liff / eller skære nogle bogstaffue der paa / Thi ieg er HERREN .

Du skalt icke holde din Daatter til Horeri / at Landet skal icke bedriffue Horeri / oc bliffue fult aff skendsel.

Holder mine huile dage / oc frøcter eder for min Helligdom / Thi ieg er HERREN .

Vender eder icke til Spaamend / oc i skulle icke spørie noget aff Tegenis vdleggere / At de bliffue icke wrene hoss dem / Thi ieg er HERREN eders Gud.

Du skalt opstaa faar den Graaherdede / oc ære den gamle / Oc du skalt frøcte dig faar din Gud / Thi ieg er HERREN .

Naar der bor nogen Fremmet hoss dig i eders Land / da skulle i icke beskatte hannem. Hand skal bo blant eder / som en indbyggere / Oc du skalt elske hannem som dig selff / Thi at iExo. 22. 23. haffue oc veret Vdlendinge i Egypti Land / Jeg er HERREN eders Gud.

J skulle icke handle wredelige paa dom / met alen / met vect / met maade / Ræt vect / ræt pund / ræt Skeppe / ræt kande skal vere hoss eder / Thi ieg er HERREN eders Gud / som Deut. 25. vdførde eder aff Egypti land / At i holde oc gøre alle mine Skick / oc all min Ræt / Thi ieg er HERREN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.