Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[14v]

¶ Een skøn lofsang aff Christo.

HEr Christ Gud faders eenborne søn/
som er hans ewig raad/
æst aff hans hierte wdgangen/
Johan. ix.ligerwÿss som schreffuit staar/
han er then morgen stierne/
wor hierter opliwser saa gierne/
med sÿn miskundheds ord.
For oss eet mennisk er worden/
ÿ sÿste Math. j. Luce. ij.werdzens tÿd/
hans moder ey forloren/
hennes vkrenckelig kyskhed/
Dieffuelen haffuer han belenckid/
himmerig igien oss skēnckid/
med thet ewige lÿff.
Wille tw oss naaden giffue/
att wÿ |15r motte rett forstaa/
ÿ Christen tro att bliffue/
ÿ aanden teg tiæne saa/
wort hierte motte smage/
thÿn sødhed alle dage/
oc tørste altÿd effter teg.
Tw skaber alt paa iorden:
oc æst thÿn faders krafft/
regherer thet med thÿn orde/
sterckelig med Guddoms macht/
thÿn naade ÿ oss optende/
wort hierte om till teg wende/
att wÿ ey twÿle paa teg.
Straff oss wdaff thÿn gode/
oc styrcke oss med thÿn naade/
frij oss fraa helueJohan. j.dis waade /
att Guds børn wÿ bliffue maa/
Att wÿ her aldrig meere/
wden Christi ord begære/
oc menniskens lærdom forsmaa.
Wor gierning oc wor tancke/
wiltw bestyre saa/
then gamle Adam krencke/
att then ny nw leffue maa/
Att wÿ nw icke meere/
wor legoms løst begære/
Men altÿd tencke paa teg.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.