Christian 3.s danske Bibel

[931]

XI.

OC det begaff sig / at hand vaar paa en sted / oc bad. Oc der hand loed aff / sagde en aff hans Disciple til hannem / HERRE / lær oss at bede / som Johannes oc lærde sine Disciple. Da sagde hand til dem / Naar i bede / da siger / Vor Matth. 6. Fader i Himmelen. Helligt vorde dit Naffn. Tilkomme dit Rige. Vorde din villie / paa Jorden som i Himmelen. Giff oss altid vort daglige brød Oc forlad oss vore Synder / Thi wi oc forlade alle som oss ere skyldige. Oc leed oss icke i Fristelse. Men frelss oss fra det onde.

Oc hand sagde til dem / huilcken er iblant eder / som haffuer en Ven / oc ginge til hannem om midnat / oc sagde til hannem / Kære Ven / len mig try brød / Thi min Ven er kommen til mig aff veyen / oc ieg haffuer inted at legge faar hannem / Oc hand der inde skulde suare / oc sige / Gør mig icke wmage / Dørren er nu tilluct / och mine Børn ere hoss mig i Herberet / ieg kand icke staa op / oc giffue dig. Jeg siger eder / oc der som hand icke staar op / oc giffner hannem fordi / at hand er hans Ven / Saa staar hand dog op for hans wbluelige roben skyld / oc giffuer hannem saa mange som hand haffuer behoff.

Oc ieg siger eder ocsaa / Beder / saa skal eder giffuis / Leder / saa skulle i Matth. 7. Ioh. 16. finde / Bancker paa / saa skal eder opladis. Thi huo som beder / hand tager / oc huo som leder / hand finder / oc huo som bancker paa / hannem skal opladis. Huor beder en Søn Faderen iblant eder om brød / at hand biuder en Sten der faare? Oc der som hand beder hannem om en Fisk / at hand biuder hannem en Hugorm for fisken? Eller der som hand beder hannem om it æg / at hand biuder hannem en Scorpion der faare? Effterdi at i da / i som ere onde / kunde giffue eders Børn gode gaffuer / Meget mere skal Faderen i Himmelen giffue den hellig Aand / dem / som hannem bede.

Oc hand dreff en Dieffuil vd / hand vaar dum / Oc det skede / der Dieffuelen foer vd / da talede den Dumme / och Folcket forundrede sig. Men nogle iblant dem sagde / hand driffuerMatth. 12.Marci 3. Dieffle vd / ved Beelzebub den øffuerste Dieffuel. Men de andre fristede hannem / oc begerede it Tegen aff hannem / aff Himmelen. Da fornam hand deris tancker / oc sagde til dem / huert rige / som vorder wens met sig selff / bliffuer øde / oc it huss falder offuer det andet. Er da Satanas oc wens met sig selff / huorledis skal hans rige bliffue bestandigt? Effterdi i sige / ieg vddriffuer Dieffle ved Beelzebub. Oc om ieg vddriffuer dieffle ved Beelzebub / ved huem vddriffue eders Børn dem? Der faare skulle de vere eders Dommere. Men dersom ieg vddriffuer Dieffle ved Guds finge r / da kommer io Guds rige til eder.

Naar som en Sterck beuebnet beuarer sit Pallass / da bliffuer det hand haffuer met fred. Men naar der kommer en Sterckere offuer hannem / oc offueruinder hannem / Da tager hand hans Harnsk / som hand forlod sig paa / oc bytter Roffuit. Huo som icke er met mig / hand er mod mig / oc huo som icke sancker met mig / hand atspreder.

Naar den wrene Aand vdfar aff Mennisken / da vandrer hand igennem tørre steder / søger huile / och finder hende icke. Da siger hand / Jeg vil vende om igen til mit Huss / som ieg gick vd aff. Och naar hand kommer / da finder hand det feyet met koste oc prydet. Saa gaar hand bort / oc tager siu Aander til sig / som ere argere / end hand selff / oc naar de komme ind / bo de der / oc det bliffuer der effter verre met det samme Menniske / end tilforn.

Oc det begaff sig / der hand saa talede / opløffte en Quinde iblant folcket røsten / oc sagde til hannem / Saligt er det Liff / som bar dig / och de Bryst som du dide. Men hand sagde / Ja salige ere de / som høre Guds ord / oc beuare det.

Oc Folcket trengde hen til / da begynte hand / oc sagde / Denne er en ond Slect / hun Ion. 1. 2. begærer it Tegen / oc hende skal inted tegen giffuis / vden alene Jone Prophetis tegen. Thi lige3. Reg. 10. som Jonas vaar de Niniuiter it Tegen / Saa skal menniskens Søn vere denne Slect. Dronningen aff Synden skal optræde faar Dommen / met denne Slectis Folck / oc skal fordømmeIon. 3. dem / Thi hun kom fra Verdens ende / at høre Salomonis visdom / och see / her er mere end Salomon. De Folck aff Niniue skulle optræde faar Dommen / met denne Slect / och skulle |932 fordømme hende / Thi de giorde Penitentze effter Jone Predicken / Oc see / her er mere end Jonas.

Jngen tender it Liuss / oc setter det paa en lønlig sted / icke heller vnder en Skeppe / men paa Matth. 5. 6. Marci 4.Liussestagen / paa det / at huo som gaar ind / skal see liusset. Øyet er Legemens liuss / Naar som dit Øye bliffuer nu enfoldigt / da er alt dit Legeme liust. Men bliffuer dit Øye en Skalck / da er oc dit Legeme mørckt. Saa see der til / at det liuss i dig er icke mørckt. Naar som dit Legeme er nu gantske liust / at det haffuer inted stycke aff mørcket / da bliffuer det gantske liust / oc skal opliuse dig / som it klart Liunet.

Oc som hand saa talede / bad en Phariseer hannem / at hand skulde æde middagis Maaltid met hannem. Oc hand gick ind / oc sette sig til Bordz. Der Phariseeren saa det / forundrede hand sig / at hand tode sig icke før hand oed. Da sagde HERREN til hannem / J Phariseere holde Begere oc Fad vduortis renlige / Men det som er inden til i eder / er fult aff roff oc ondskaff. J Daarer / mene i at det er rent inden til / naar som det er rent vden til? Giffuer dog Almisse aff det som der er / see / da er det eder alt sammen rent.

Matth. 23. Men we eder Phariseere / at i tinde aff Mynter oc Ruder / oc allehonde Kaal / oc gaa om kring Dom / oc Gudz kærlighed. Dette skulde mand gøre / oc icke forsømme det andet.

We eder Phariseere / at i side gerne øffuerst i Scholerne / oc ville hilsis paa Torffuit.

We eder Scrifftkloge oc Phariseer / i Øyenskalcke / at i ere som Dødis skiulte graffuer / huilcke Folckene løbe offuer / oc kende dem icke.

Da suarede en aff de Scrifftkloge / oc sagde til hannem / Mestere / met de ord forhaaner du oc oss. Da sagde hand / Oc we ocsaa eder Scrifftkloge / Thi i besuare Mennisken met Byrder som de icke kunde bære / oc i røre dem icke met en finge r.

Matth. 23. We eder / Thi i bygge Propheternis graffuer / Eders Fedre sloge dem ihiel / Saa beuise i sandelige / oc samtycke i eders Fedris Gerninger / Thi de sloge dem ihiel / saa bygge i deris graffuer.

Der faare siger Gudz Visdom / Jeg vil sende Propheter oc Apostle til dem / Oc de skul 2. Para. 24.Matth. 23.le sla nogle ihiel aff dem / oc forfølge / Paa det alle Propheters Blod skal kreffuis aff denne Slect / som er vdstyrt / siden Verdens Grunduol bleff lagd / fra Abels Blod indtil Zacharie Blod / som bleff ihielslagen mellem Alteret oc Templen. Ja ieg siger eder / Det skal kreffuis aff denne Slect.

We eder Scrifftkloge / Thi i haffue Visdommens Nøgel / J komme der icke ind / oc formene dem / som ville der ind.

Der hand sagde saadant til dem / Begynte de Scrifftkloge oc Phariseer at giffue sig hart til hannem / oc at stoppe Munden paa hannem met atskillige Spørssmaal / oc de toge vare paa hannem / oc søcte / om de kunde opiage noget aff hans Mund / At de kunde haffue Sag met hannem.Matth. 16.Marci 8.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.