Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[33v]

Gloria in excelsis deo

met de noder som det Gloria Aleniste Gud i hiemmerige siungis met

ALene Gud i de høgste være Luce iiære
oc tack for sin store naade
Der fore ath oss nu aldrig mere/
kan røre siælens skade
Gud haffuer til oss nu ingen had/
men her er nu fred vden all vlad/
All feyde haffuer nu fongit ende
Vi loffue prise och tilbede dig
for din ære wi tacke dig/Luce ii
ath du Gud fader i euighed/
regere oss oc vilt acte/
Gantske |34r vbegribelig er din mact/
all werden hun er dig vnderlagt/
wel er oss for saadan Herre
O Jesu Christe Gudz enborne/
en Søn vor hiemmelske faders/
forløst haffuer du de forlorne/
ath Gud dem velbehager/Mat i oc ii i Petri ii
Gudz hellige lam vor herre oc Gud/
tag til dig vor skyld/
gør for oss bod/
forbarme dig offuer oss arme
O Helligand almectiste Gud/
dw aller ypperste trøstere/
aff dieffuelsens wold led dem wd/Joan. i iiii oc xvi
der Jesus Christus forløste/
formedelst stor martyr oc bitter død/
Affuent fra oss all iemmer oc nød
Der til wi oss forlade

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.