Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[9r]

Antiphona

Vi som leffue benedide Herren En hymne aff Christi Fødzel A solis ortus

CHristum wi skulle loffue nu/
Marie søn then rene Jomffru/
Math saa wit som solen offuer skin/
bekende wi Jesum en Herre all ene
Den som skabte hemmel oc iord/
han tog mandom en træl han word/
ath hanPhil. ii oss icke ganske wilde fortabe/
thi wilde han sig til oss vmage
Gudz krafft ned aff hiemmelen kom/
i det Jomffruelige liff giorde en mandom/
Luce iiEsai. vi den Jomffru som den naade bar/
hun wiste ey fuldkommelig hwad det war
|9v Det kyske hiertens hwss for /
g anammede Jesum Christ/
hun bleff Jomfru klar och sand/
sin Søn hun ndfick aff den Helligand
Den ædle moder bar oss den/
som Gabriel forkynde vdsent/
den Jomfru un søgte Elizabet/
oc fandz ath haff e det henne waar iætt
Johannes i sin moders barm/
frøy e sig bode met fod oc arm/
Maria vd ff Gudz samffund/
sang Magnificat ode met hierte oc mund
Den som all werden haffuer i wold/
han fødis i en asne stold/
en liden mil fødde hans nature/
som føder oc weder queger alle creature
Den Engelske skare glædis we
ath Christ vor kommen aff Abrahe seed
det hørde de hyrder/
som voctede der queg/
ath Christ vor fød oss menniske lig
Ere wære dig Christ met konge naffn
som føddis aff en Jomffru werden til gaffn/
holt din spyre met kongelig act/
|10r ath dieffuelsens rige faar icke mact

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.