Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[7v]

Jn exitu Jsrael de egypto

ISraels vdgang aff EgyptenPsa. cxiiii
och Jacobs hwss fra det groffue folk
Da er kommen Juda til sin hellighed/
oc Jsrael til sin veldighed
Det saa haffuit oc flyde/
och Jordan vende sig til bage
Biergenne haffue sprungit som bucke
oc thuerne som de vnge lam
|8rO haff huad er dig ath du flyde?
oc du Jordan ath du komst tilbage
Oc i bierge ath i haffue sprungit som bucke?
oc i thuer som de spæde lam?
Jordan skelffuer for Herrens ansicte
oc for Jacobs Gudz ansicte
Huilken som haffuer went stenen til en sø/
oc klippen til wandsens kilderPsalmo lxxviii
Jcke oss o Gud icke oss/
men dit naffn giff den ere/
paa din barmhiertighedz oc sandhedz vegne
Ath folkene skulle icke sige/
huor er nu deris Gud
Men vor Gud er i hiemmelen/
alting haffuer han giort effter sin vilge
Deris affguder ere sølff oc guld/
som ere menniskens gerninger
De haffue mund oc kunde icke tale
de haffue øgen oc kunde icke see Sap. xv
De haffue ørne oc kunde icke høre/
de haffue næse oc kunde icke luchte
De haffue hender oc kunde icke føle
de haffue føder och kunde icke gaa/
de kunde icke robe i deris strube
|8vLige dem skulle de bliffue som dem haffue giort/
och alle de som paa dem haabe
O Jsraels hwss haabe til Gud
han er din hielpere oc beskermere
O dw Aarons hwss forlad dig paa Gud/
han er din hielpere oc beskermere
O i gudfrøctige forlader eder paa herren/
thi han er eders hielpere oc beskermere
Herren haffuer kommet oss i hw/
och haffuer benedidet oss alle
Han haffuer velsignet alle de Gudfrøctige/
saa vel de smaa som de store
Gud som forøger eder/
han formere eder och alle eders børn
J ere benedidet aff Herren som skabte hiemmelen oc iorden
Hiemmelens hiemmel er Herrens/
Jorden haffuer han giffuet menniskens sønner
De døde loffue dig icke Herre/
icke heller alle de som til heluede ned fare
Men wi som leffue benedide Herren
fra nw och ind til euig tid
|9r ære Gud fader oc Gud søn och ud den helligand
Som wærit haffuer aff begyndelsen nw oc altid er och bliffuer till ewig tid

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.