Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[109r]

Te Deum laudamus

|109vO Gud wi loffiue dig/
wi bekende dig for en Herre
All verden och iørderig
priser dig euige fader
Saa gør oc alle dine Engle/
hiemle oc hiemmelske herskaff
Dig prise Cherubin och Seraphin
met en euige engelske loffsang
Hellig/ Hellig/
Hellig herlig Herre Gud Sabaoth
Hiemmel och iorden ere opfylte
met din Maiestatis herlighed
Den hederlige Apostelss forsamling
Propheter/ Martyrer met alle hellige fedre loffue dig
Alle gudfrøctige Gudz børn/
vederkende dig offuer all iørderige
En fader met allerhøyste herlighed
Oc din eniste Søn Jesum Christum
holde wi met dig faar en herlig Gud
Och saa den Helligand en sand trøstermand
O herre Christe du est en Konge aff all ere
Du est din faders euige Søn
|110rDu anammede menniskelige nature met kød oc blod/
oc der met offueruant dieffuelsens hoffmod
Der du hagde stungit døden met sinOse. xiii Mar xvi egen bred/
da skenckte du alle dine det euige liff
Der fore sider du nu paa høygre hand
i din faders herlighed
Och her effter skalt hid igen komme en streng dommere
O Jesu hielp dine tro Christne/
huilke du forløste met dit dyrebare blod
At wi mue worde i din ere delactige
O herre hielp dit vdualde folk/
oc velsigne dem som dig ere til arffue giffne
Och regere du dem selff/
oc lær dem din vilge ath gøre
Vi prise dig o sande Gud baade nu oc altid
Oc wi prise dit naffn euindelige/
fra nu oc til euig tid
O herre beuar oss nu oc altid
syndeløse oc synde fri
O herre forbarme dig offuer oss/
oc vær oss naadig
|110v O herre the oss din barmhiertighed/
som vor store tro er nu til dig
Men wi sette til dig vor lid/ hob och trøst/
da vilt du mildelige høre vor røst/
oc hielpe oss altid i vor brøst

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.