Christian 3.s danske Bibel

[916]

XVI.

OC der Sabbathen vaar forgongen / da købte Maria Magdalena / oc Maria Jacobi oc Salome dyrebar smørilse / at de skulde komme / oc salue hannem. Oc Matth. 28.Lucæ 24.Iohan. 20.de komme til Graffuen paa en aff Sabbatherne meget aarle / der Soel opgick. Oc de sagde til huer andre / Huo skal velte oss stenen fra dørren paa Graffuen? Oc de saae der hen / oc bleffue var / at Stenen vaar affuelt / Thi hand vaar meget stor.

Oc de ginge ind i graffuen / och saae en dreng side ved den høyre haand / hand haffde it longt huit Klede paa / oc de bleffue forferdede. Da sagde hand til dem / Forferdis icke. J lede effter Jhesum aff Nazareth den kaarsfeste / Hand er opstanden / oc er icke her / See der / den Sted / som de lagde hannem. Saa gaar bort / oc siger hans Disciple det / oc Peder / At hand skal gaa hen faar eder til Galileam / Der skulle i see hannem / som hand haffuer sagd eder. Oc de ginge hastelige vd / oc flyde fra Graffuen / Thi der vaar kommen beffuelse oc forferdelse paa dem / Oc de sagde ingen inted / Thi de frøctede sig.

Lucæ 24. Men Jhesus / der hand vaar opstanden / aarle den første dag paa Sabbatherne / da obenbaredis hand først Maria Magdalene / aff huilcken hand haffde dreffuit siu Dieffle. Oc hun gick bort / oc kundgiorde dem det som haffde verit met hannem / som sørgede oc græde. Och de samme / der de hørde / at hand leffde / oc vaar hende obenbaret / da trode de icke. Der effter / der tho aff dem vandrede / da obenbarede hand sig i en anden skickelse der de ginge paa Marcken. |917 Oc de samme ginge oc bort / oc forkyndede de andre det / dem trode de oc icke.

Paa det siste / der de Elleffue sade til Bordz / obenbarede hand sig / oc straffede deris vantro / oc deris hiertis haardhed / At de haffde icke troet dem / som haffde seet hannem opstanden. Oc hand sagde til dem / Gaar bort i al Verden / oc predicker Euangelium faar alle Creature. Huo som tror / oc bliffuer døbt / hand skal bliffue salig / Men huo som icke tror / hand skal bliffue fordømt.

Oc de Tegen / som skulle følge dem / der tro / ere disse / J mit Naffn skulle de vddriffue Dieffle. Tale met ny Tunger. Fordriffue Hugorme. Oc der som de dricke nogen forgifft / da skal det icke skade dem. Paa de Siuge skulle de legge deris Hender / saa skal det bliffue bedre met dem.

Oc HERREN / effter at hand haffde talet met dem / bleff hand optagen til Himmelen / Oc sider hoss Guds høyre haand. Oc de ginge vd / oc predickede alle stede / Oc HERREN arbeydede met dem / oc stadfeste Ordet / ved metfølgende Tegen.

Ende paa S. Marci Euangelium.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.