Christian 3.s danske Bibel

[399]

XXXI.

DEr alt dette vaar fuldkommet / da vddroge Jsraeliterne som fundis i Juda stæder / oc søndersloge Støtterne / oc aff hugge Lundene / oc affbrøde de Høye oc Alterne aff gantske Juda / Ben Jamin / Ephraim oc Manasse / indtil at de haffde aldelis ødelagt dem / Oc Jsraels børn droge alle igen til deris Godz i deris Stæder.

Oc Ezechias skickede Presterne oc Leuiterne i deris skick/ huer effter sit Embede / baade Presterne oc Leuiterne / til Brendoffer oc Tackoffer / at de skulde tiene / tacke oc loffue i HERRENS Leyeris porte. Oc Kongen gaff sin del aff sit godz til Brendoffer om morgenen oc om afftenen / oc til Sabbathens oc Nymaanedis oc høytidernis Brendoffer / som screffuit staar i HERRENS Lou.

Oc hand sagde til Folcket / som bode i Jerusalem / at de skulde giffue Presterne oc 4. Reg. 11. Leuiterne en del / Paa det at de kunde holde disfastere ved HERRens Lou. Oc der det ord kom vd / gaffue Jsraels børn meget aff den første Grøde / aff kørn / most / olie / hunig / oc allehonde indkomme aff marcken / oc de førde dem meget ind aff allehonde Tiende. Oc Jsraels oc Juda børn som bode i Juda stæder / førde oc Tiende aff øxen oc Faar / oc Tiende aff det som vaar helliget / som de haffde hellig giort HERREN deris Gud / oc giorde her en hob oc der en hob. J den tredie maanet begynte de at legge det tilhobe / oc i den siuende maanet fuldkommede de det.

Oc der Ezechias oc de Øffuerste ginge ind / oc saae hoben / da loffuede de HERREN oc hans folck Jsrael. Oc Ezechias spurde Presterne oc Leuiterne om Hoben. Oc Asaria Presten / den øffuerste i Zadoks Huss / sagde til hannem / Siden den tid mand begynte / at bære løfftelse til HERRENS Huss / da haffue wi ædet oc ere bleffne mætte / oc der er end nu meget offuerbleffuit / Thi HERREN haffuer velsignet sit Folck / Der faare er denne hob offuerbleffuen. Da befol Kongen / at mand skulde tilrede Kister hoss "HERRENS Huss. Oc de redde dem til / oc lagde der vdi trolige Løfftelse / Tiende / oc det som vaar helligt giort.

Oc Chanania Leuite vaar skicket til en Første der offuer / oc Simei hans broder til den anden / oc Jehiel / Asasia / Nagath / Asahel / Jerimoth / Josabath / Eliel / Jesmachia / Mahath / oc Benaia / tilskickede aff Chanania oc Simei hans broders haand / effter Kong Ezechie befalning. Oc Asaria vaar en Første i Guds Huss. Oc Core Jemna søn den Leuite Døruocteren mod Østen / vaar offuer Guds friuillige gaffuer / som hand vaar betroet til dem / som HERREN bleffue giffne til Løfftelse / oc offuer det Alderhelligste. Oc vnder hans haand vaare / Eden / Miniamin / Jesua / Semaia / Amaria / oc Sachania / i Presternis stæder / at de skulde giffue deris brødre / effter deris skick/ den mindste lige som den største.

Der til met dem som bleffue regnede aff Mandkønet / fra try aar gamle oc der offuer / iblant alle som ginge i HERRENS Huss / huer paa sin dag til deris Embede / i deris Vact effter deris skick. Oc dem som bleffue regnede for Prester i deris Fedris huss / oc Leuiterne / fra tiue aar oc der offuer / i deris Vact / effter deris skick. Der til met dem som bleffue regnede iblant deris børn / Hustruer / Sønner oc Døtter iblant den gantske Menighed / Thi de helligede trolige det Hellige. Oc der vaare Mend beneffnde ved naffn iblant Aaron Prestis børn / paa Forstædernis marck i alle Stæderne / at de skulde giffue alt Mandkøn iblant Presterne en del / oc alle de som bleffue regnede iblant Leuiterne.

Saa giorde Ezechias i al Juda / oc giorde det som vaar gaat / ret oc sant faar HERREN hans Gud. Oc i alle hans gerninger / som hand begynte i Guds Husis tieniste / effter Louuen oc Budene / at søge hans Gud / det giorde hand aff gantske hierte / Der faare haffde hand oc lycke.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.