Christian 3.s danske Bibel

|376 Paralipomenon / den Anden Bog aff Krønicken.

I.

3. Reg. 36. OC Salomon Dauidz søn blef stadfest i sit Rige / oc HERREN hans Gud vaar met hannem / oc giorde hannem altid større.

Oc Salomon talede met al Jsrael / met de Øffuerste offuer tusinde oc hundrede / met Dømmerne oc met alle Førsterne i Jsrael / met de øffuerste Fedre / at de ginge hen / Salomon oc al Menigheden met han Vidnesbyrdens Tabernackel i Gibeon. Exod. 38.nem / til det Høye som vaar i Gibeon / Thi der vaar Gudz Vidnisbyrdz Tabernackel / som Mose "HERRENS Tienere haffde giort i Ørcken. Thi Dauid haffde ført Gudz Arck hen op fra Kiriath Jearim / der hen som hand haffde bered til hende / Thi hand haffde opreyst en Tabernackel til hende i Jerusalem. Oc det Kaaber altere / som Besaleel Vri søn / Hurs søns giorde / det vaar der faar HERRENS Bolig / Oc Salomon oc Menigheden pleyde at søge til det. Oc Salomon offrede paa Kaaber alteret faar HERREN / som stod faar Vidnisbyrdens Tabernackel / tusinde Brendoffer.

Salomon beder Gud om Visdom. Oc den samme nat obenbarede Gud sig faar Salomon / oc sagde til hannem / Bed / Huad skal ieg giffue dig? Oc Salomon sagde til Gud / Du haffuer giort stor miskundhed mod min fader Dauid / oc du haffuer giort mig til Konge i hans sted. Saa lad nu HERRE Gud dine Ord bliffue sande til min Fader Dauid / Thi du haffuer giort mig til Konge offuer it Folck / som ere saa mange / som støff paa iorden. Saa giff mig nu Visdom oc forstand / at ieg kand gaa vd oc ind faar dette Folck / Thi huo kand dømme dette dit megle Folck?

Da sagde Gud til Salomon / Effterdi at du haffuer det in sinde / oc haffuer icke bedet om Rigdom / eller om godz eller ære / eller om dine Fienders siele / eller om it longt liff / Men du haffuer bedet om Visdom oc forstand / at du kant dømme mit Folck / offuer huilckit ieg haffuer giort dig til Konge / Saa vere Visdom oc forstand dig giffuen / Der til met vil ieg giffue dig Rigdom godz oc ære / at din lige haffuer icke veret iblant Kongerne faar dig / ey heller skal bliffue effter dig. Saa kom Salomon fra det Høye som vaar i Gibeon til Jerusalem / fra Vidnisbyrdens Tabernackel / oc regerede offuer Jsrael.

Oc Salomon forsamlede sig Vogne oc Reysenere / at hand fick tilhobe tusinde oc fire hun 3. Reg. 10.drede Vogne / oc tolff tusinde Reysenere / oc loed dem vere i Vognstæderne / oc hoss Kongen i Jerusalem. Oc Kongen giorde sølffuet oc guldet i Jerusalem saa meget / som Stene / oc Ceder træ / som Morbær træ i dalen. Oc mand førde Salomon Heste aff Egypten / oc allehonde Vare / Oc Kongens Købmend købte samme vare / oc førde dem vdaff Egypten / ia en Vogn for sex hundrede sølffpendinge / en Hæst for hundrede oc halfftrediesinds tiue. Saa førde de oc til alle Hethiters Konger oc til Kongerne i Syrien.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.