Christian 3.s danske Bibel

[25]

XVIII.

OC HERREN obenbarede sig for hannem i Mamre lund / som hand sad i sitpauluns dør / der dagen vor hedest. Oc der hand opløffte sine øyen / oc saa / da stode der tre Mend for hannem. Oc der hand saa dem / løb hand mod dem /Ebre. 13. fra sit pauluns dør / oc bøyde sig nid til iorden / och sagde / HERRE / Haffuer ieg fundet naade for dine øyen / da gack icke omkring din tienere / mand skal hente eder noget vand at to eders føder / oc huiler eder vnder det Træ. Jeg vil hente eder en mundfuld brød / at i kunde verquege eders hierte / siden skulle i gaa lenger frem / thi der fore ere i komne hid til eders tienere. De sagde / Gør som du haffuer sagd.

Abraham skyndede sig i paulunet til Sara / oc sagde / skynde dig oc deyne tre maader Matth. 13. huede mel / elt / oc bage kager. Oc hand løb til fæet / oc hente en god fed kalff / oc fick sin dreng / hand skyndede sig oc redde hannem til / Oc hand bar frem smør oc milck / och aff kalffuen som hand haffde tilred / oc sette for dem / oc hand traadde frem vnder træet / oc de ode.

Da sagde de til hannem / Huor er din hustru Sara? Hand suarede / der inde i paulunet. Da sagde hand / Jeg vil komme til dig igen / saa vist som ieg leffuer / See / da skal Sara din hustru haffue en søn. Oc Sara hørde det / bag dørren i paulunet. Och Abraham oc Sara vore baade gamle / oc vel ved alder / Saa at det gick icke mere Sara effter quinders sed. Der fore lo hun ved sig selff / oc sagde / Skulde ieg end nu lade mig løste men ieg er gammel / oc min Herre1. Pet. 3. er oc gammil.

Da sagde HERREN til Abraham / Hui leer Sara der at / oc siger / monne det vere4. Reg. 4. sanden / ath ieg skal end nu føde / men ieg er saa gammel? Skulde der naaget vere HERREN vmueligt? Jeg vil komme til dig igen paa denne tid om ieg leffuer / Da skal Sara Roma. 9. haffue en søn. Da sagde Sara / Ney / Jeg lo icke / thi hun befrøctede sig / Men hand sagde / det er icke saa / du lost.

Saa stode Mendene op der fra oc vende dem mod Sodoma / oc Abraham gick met dem ath ledsage dem / Da sagde HERREN / Huorledis kand ieg dølie for Abraham / det ieg vil gøre? effterdi at hand skal bliffue til it stort mangfoldigt folck / oc alle folck paa iorden skulle velsignis i hannem. Thi ieg ved at hand skal biude sine børn / oc sit hwss effter sig / ath de skulle beuare HERRENS veye / och gøre det som ræt oc got er / at HERREN skal lade det komme offuer Abraham / som hand haffuer loffuit hannem.

Oc HERREN sagde / Der er it rob aff Sodoma oc Gomorra kommet til mig / det erEzech. 16. stort / oc deris synder ere meget suare. Der fore vil ieg fare ned / oc see / om de haffue giort alt effter det skrig / som er kommet for mig / eller om det er icke saa / at ieg maa det vide. Oc Mendene vende deris ansict der fra / oc ginge til Sodoma.

Men Abraham bleff standendis for HERREN / oc traadde frem til hannem / oc sagde / Vilt du da ødelegge den retferdige met den vgudelige? Der motte end vere halfftrediesinds tiue retferdige i staden / vilt du da ødelegge dem / oc ey spare de sted for de halfftrediesinds tiue retferdigis skyld / om de kunde vere der vdi? Det vere longt fra dig / at du skulde det gøre / oc ihiel sla den retferdige met den vgudelige / ath den retferdige skulde vere lige ved den vgudelige / det vere longt fra dig / du som est al verdens Dommere / Du dømmer ingelunde saa. Da sagde HERREN / Finder ieg halfftrediesinds tiue retferdige i Sodoma stad / da vil ieg for deris skyld forlade den ganske sted.

Abraham suarede oc sagde / Ah / see / Jeg haffuer dristet mig til at tale met HERREN / alligeuel at ieg er Jord oc Aske / der kunde end maa vel ske vere fem minde / end halff trediesins tiue retferdige der vdi / vilde dw da ødelegge all staden for de fem skyld? Hand sagde / finder ieg fem oc fyretiue der vdi / da vil ieg icke / ødelegge dem. Och hand talede fremdelis met hannem / oc sagde / mand kunde end maa velske finde fyretiue der inde / Men hand suarede / ieg vil inted gøre dem / for fyretiue skyld.

Da sagde Abraham / bliff icke vred HERRE / at ieg end nu taler mere / man kunde end maa velske finde trediue der inde. Hand suarede / finder ieg der trediue / da vil ieg inted gøre dem. Oc hand sagde / Ah see / ieg haffuer tager mig faare at tale met HERREN / End om |26 mand kunde finde maa vel ske tiue der inde / Hand suarede / Jeg vil icke forderffue dem for de tiue skyld. Oc hand sagde / Ah HERRE bliff icke vred / at ieg end nu aleniste en gong taler / Maa ske mand kunde end finde thi der inde. Oc hand suarede / Jeg vil icke forderffue dem for de thi skyld.

Oc HERREN gick bort / der hand haffde vdtalet met Abraham / saa vende oc Abraham om igen til sin sted.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.