Christian 3.s danske Bibel

[1061]

II.

DEr vaare oc falske Propheter iblant Folcket / Lige som der skulle oc vere falske Lærere iblant eder / som der hoss skulle indføre forderffuelige Parti / oc necte den HERRE som dem købte / Oc de skulle føre offuer dem selff en hastig fordømelse / Oc der skulle mange effterfølge deris forderffuelse. Formedelst huilcke Sandheds vey skal bespaattis / Oc de skulle handle met eder formedelst Gerighed oc optenckte ord / Fra huicke Dommen skal icke lenge tøffue / oc deris fordømelse soffuer icke.

Thi at sparde Gud icke Englene / som syndede / Men støtte dem til Helffuede met Gene. 7.Gene. 19. mørckens Lencker / oc antuordede dem hen / at de skulle beuaris til Dommen. Oc sparde hand icke den fremfarne Verden / Men beuarede Noe retferdigheds Predickere selff ottende / Oc hand førde Syndfloden offuer de Wgudeligis Verden. Oc hand giorde de Stæder Sodoma oc Gomorra til aske / omuende / oc fordømde dem / Oc hand sette de Wgudelige der met it Exempel / som skulde komme der effter. Oc hand frelste den retferdige Lot / huilcken de skendelige Folck giorde alt ont / met deris wtuctelige omgengelse / Oc effterdi hand vaar retferdig / oc bode iblant dem / at hand nøddis til at see oc høre det / da pinte de den retferdige Siel dag fra dag / met deris wretferdige gerninger. HERREN veed at frelse de Gudelige aff fristelse / Oc at beuare de Wretferdige til Domme dag at pine.

|1062 Oc aller mest dem / som vandre effter Kødet / i wrenlig begering / Oc foracte Herskaff / dristige / egensindede / icke beffue ved at bespaatte Maiestaten. Der som dog Englene / som haffue større styrcke oc mact / icke kunde lide den lastelige Dom mod sig aff HERREN. Men de ere som wfornumstige Diur / som aff Naturen ere fødde der til / at de skulle gribis oc slactis / De laste det som de vide inted aff / oc skulle omkomme i deris forderffuelige væsen / oc faa wretferdighedens Løn der aff.

Balaam. nume. 24. De acte det for vellyst / at leffue daglige vel / De ere skam oc last / De bramme aff eders Almisse / De braske met eders / De haffue øyen fulde aff Horeri / De lade icke formene dem synden / De locke til sig de letferdige Siele / Haffue it hierte som er beslaget met gerighed / forbandede Folck / De forlade den rette vey / oc gaa vild / oc følge effter Balaams Bosor søns vey / huilcken der elskte wretferdighedens Løn / oc hand fick straff for sin offuertredelse / som vaar / Det stumme trelbaarne Diur talede met Menniskis røst / oc formente Propheten sin daarlighed.

Disse ere Kilder vden vand / oc Skyer som omdriffuis aff huereluind / huilcke mørckens dumhed er beuaret til euig tid. Thi de tale Stolte ord / som inted er hoss / oc locke dem formedelst wtuctighed til kødelig Lyst / som rettelige vaare vndkomne / oc vandre nu i vildfarelse / Oc de loffue dem Frihed / alligeuel at de ere selff forderffuelsens Tienere. Thi aff hnilcken nogen er offueruunden / hans Tienere er hand bleffuen. Thi at vndflyde de Verdens wrenlighed / formedelst vor HERRJS oc Frelseris Jhesu Christi bekendelse / oc bliffue besuerede oc offueruundne igen der vdi / Da er det siste bleffuit verre met dem end det første. Thi det vaare dem bedre / at de haffde icke kent Retferdighedens vey / End at de kende hannem / oc vende sig fra det hellige Bud / som dem er giffuit. Det sande Ordsprock er dem vederfaret / Hunden Prouer. 26.æder igen det som hand spyde. Oc Soen velter sig i Skarnet igen effter hun er toen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.