Christian 3.s danske Bibel

[937]

XVII.

OC hand sagde til sine Disciple / Det er wmueligt at der skal ey komme For=Marci 18.Marci 9. argelse. Men we den / ved huilcken hun kommer / Det vaare hannem nytteligere / at mand hengde en Mølle sten paa hans halss / oc kaste hannem i Haffuit / end hand forargede en aff disse Smaa. Vocter eder. Der som din Broder synder mod dig / da straffe hannem / Oc der som hand bedrer sig / da giff hannem til. Oc der som hand syndede siu gonge mod dig om dagen / oc komme siu gonge igen til dig om dagen / oc sagde / Det fortryder mig / Da skalt du giffue hannem til.

Oc Apostlene sagde til HERREN / Styrcke oss troen. Oc HERREN sagde / Der som i haffue tro / som it Seneps korn / oc sige til dette Morbær træ / Røck dig op / oc sæt dig hen i Haffuit / da skal det vere eder lydigt.

Huilcken er iblant eder / som haffuer en Suend / der pløyer eller vocter Fæ / at hand siger tilMatth. 17.Marci 11. hannem / naar hand kommer hiem aff marcken / gack strax hen / oc sæt dig til bordz? Er det icke saa? at hand siger til hannem / Red til / det ieg skal æde at afften / skørte dig / oc tien mig / saa lenge ieg æder oc dricker / Der effter skalt oc du æde oc dricke. Tacker hand oc den samme Suend at hand giorde det som hannem vaar befalet? Jeg men det icke. Lige saa oc i / Naar i haffue giort |938 alt det / som eder er befalet / da siger / Wi ere wnyttelige Tienere / wi giorde det / som wi vaare plictig at gøre.

Oc det begaff sig / der hand reysde til Jerusalem / drog hand mit igennem Samarien och Galileen. Oc som hand kom i en By / møtte hannem thi Mend / de stode longt borte oc opløffte deris røst / oc sagde / Jhesu kære Mestere / Forbarme dig offuer oss. Oc der hand saa dem / sagde hand til dem / Gaar bort / oc beter eder faar Presterne. Och det skede / der de ginge bort / bleffue de rene. Oc en iblant dem / der hand saa / at hand vaar bleffuen karsk / vende hand til bage / oc prisede Gud met høy røst / oc falt paa sit ansict / til hans Føder / oc tackede hannem oc det vaar en Samaritan. Da suarede Jhesus / oc sagde / Ere i icke thi som bleffue rene? Huor ere de ni? Bleff der ellers ingen funden / som vende tilbage igen / oc gaff Gud ære / vden denne Fremmede? Oc hand sagde til hannem / Stat op / gack bort / din Tro haffuer hulpet dig.

Oc der hand bleff atspurt aff Phariseerne / Naar kommer Guds rige? Da suarede hand dem / oc sagde / Guds rige kommer icke met vduortis Skickelse / Mand skal oc icke sige / See her / eller der er det. Thi seer / Guds rige er induortis i eder. Da sagde hand til Disciplene / Matth. 24.Marci 13. Den tid skal komme / at i skulle begære at see en aff menniskens Søns Dage / Oc i skulle icke see hannem. Oc de skulle sige til eder / See her / see der. Gaar icke bort / och følger icke heller. Thi som Liunet liuner offuen aff Himmelen / oc liuser offuer alt det som er vnder Himmelen / Saa skal menniskens Søn vere paa sin dag. Men hand skal før lide meget / oc forskiudis aff denne Slect.

Matth. 24.Gene. 7. Oc som det skede i Noe tid / saa skal det oc ske i menniskens Søns dage. De ode / de drucke / de toge til ecte / oc lode sig tage til ecte / Jndtil paa den dag / der Noe gick i Arcken / oc Syndfloden kom / oc forderffuede dem alle. Disligest / lige som det skede i Loths tid / de ode / de drucke / Gene. 19de købte / de solde / de plantede / de bygde. Oc paa den dag / der Loth gick aff Sodoma / da regnede det Jld oc Suoffuel aff Himmelen / oc ødelagde dem alle. Ved denne maade skal det och gaa paa den dag / naar menniskens Søn skal obenbaris.

Paa den samme dag / huo som er paa Taget / oc hans Boskaff i Huset / hand stige icke ned Matth. 24.at hente det. Disligest / huo som er paa Marcken / hand vende icke tilbage / effter det / som er bag hannem. Tencker paa Loths hustru. Huo som søger effter at foruare sin Siel / hand mister hende / oc huo hende mister / hand skal hielpe hende til Liffuit.

Gene. 19.Matth. 10.Marci. 8.Matth. 24. Jeg siger eder / i den samme nat skulle tho ligge paa en Seng / den ene skal anammis / den anden skal forladis. Tho skulle male tilsammen / den ene skal anammis / den anden skal forladis. Oc de suarede / oc sagde til hannem / HERRE huor da? Oc hand sagde til dem / Huor som Aadzelet er / der forsamle oc Ørne sig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.