Christian 3.s danske Bibel

[920]

III.

J Det femtende Keysers Tyberij Keyserdoms aar / der Pontius Pilatus vaar Landzherre i Judea / oc Herodes Høffding i Galilea / oc hans Broder Philippus Høffding vdi Jturea oc i Trachonitis Egn / oc Lisanias Høffding i Abilene / Der Annas oc Caiphas vaare de ypperste Prester / Da skede Gudz befalning til Johannem Zacharie søn / i Ørcken.

|921 Oc hand kom i al den Egn hoss Jordan / oc predickede penitentzis Daab / til syndernis Matth. 3.Marci 1. Esaiæ 42. forladelse / som screffuit staar i Esaie Prophetis talis Bog / som siger / Der er en Predickeris røst i ørcken / Bereder HERRENS vey / oc gører hans fodsti rette. Alle Daler skulle opfyldis / oc alle Bierg oc Høye skulle fornedris / Oc det som kroget er / skal rettis / oc det som wieffnt er / skal bliffue slet vey. Oc alt Kød skal see Gudz Frelsere.

Oc hand sagde til Folcket / som gick vd / at lade sig døbe aff hannem / J Øgle slect / Huo visde da eder / at i skulde vndfly den Tilkommende vrede? Seer til / gører ret Penitentzis fruct / Oc tager eder icke faare at sige / Wi haffue Abraham til fader. Thi ieg siger eder / Gud kand opuecke Abraham Børn aff disse Stene. Øxen ligger allerede hoss roden aff Træerne. Huilcket Træ som icke bær god fruct / skal affhuggis oc kastis i Jlden.

Oc Folcket spurde hannem at / oc sagde / Huad skulle wi da gøre? Hand suarede / oc sagde til dem / Huo som haffuer tho Kiortle / skal giffue den / som haffuer ingen / Oc huo som haffuer Mad / skal gøre lige saa. Der komme oc Toldere / at lade sig døbe / oc sagde til hannem / Mestere / Huad skulle da wi gøre? Hand sagde til dem / Kreffuer icke mere / end sæt er.

Da spurde oc Stridzmendene hannem at / oc sagde / Huad skulle da wi gøre? Oc hand sagde til dem / Gører ingen offueruold oc ey wret / oc lader eder nøye met eders Sold.

Oc som Folcket vaar i meningen / oc tenckte alle i deris hierte om Johanne / Om handMatth. 3.Marci 1.Ioan. 1. maa vel ske vaare Christus / Da suarede Johannes / oc sagde til alle. Jeg døber eder met vand / Men der kommer en Sterckere effter mig / huilcken ieg er icke verdig til / at opløse hans Skotuenge / Hand skal døbe eder met den hellig Aand oc met Jld. J den sammis Haand er Kasteskulen / oc hand skal feye sin Lo / oc skal sancke Hueden i sin Lade / oc affnerne skal hand opbrende met euig Jld. Oc meget andet mere vnderuisde hand oc kundgiorde Folcket.

Oc der den Høffding Herodes bleff straffet aff hannem / for Herodias sin BrodersMatth. 14Marci 6. Hustru skyld / oc for alt det onde / som Herodes giorde / Offuer alt det / lagde hand Johannem i fengzel.

Oc det begaff sig / der alt Folcket loed sig døbe / oc Jhesus vaar ocsaa døbt / oc bad / at Him=Matth. 3.marci 1.Ioan. 1. len obnedis / oc den hellig Aand foer ned / i legemlig skickelse offuer Hannem / lige som en Due / Oc en røst kom aff Himmelen / som sagde / Du est min elskelige Søn / i huilcken ieg haffuer velbehagelighed.

Oc Jhesus gick i det trediuende aar / oc bleff holden for Josephs Søn / huilcken som vaarMatth. 1. Eli Søn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.