Christian 3.s danske Bibel

[981]

XIII.

OC der vaare Propheter oc Lærere i Antiochia vdi Menigheden / som vaar / Barnabas / oc Simon Som kalledis Niger / oc Lucius aff Cyrenen oc Barnabas. Saulus. Manahen som vaar opfød met Herodes den Høffding / och Saulus. Och der de tiente HERREN oc fastede / da sagde den hellig Aand / Fraskiller mig Barnabam och Saulum / til den gerning / som ieg haffuer kaldet dem. Da fastede de oc bade / oc lagde hender paa dem / oc lode dem gaa. Oc som de vaare vdsende aff den hellig Aand / komme de til Seleucia / oc de seylede der fra til Cypern. Och der de komme i den stad Salamin / forkyndede de Guds ord i Jødernis Scholer. Men de haffde ocsaa Johannem til Tienere.

Oc der de droge igennem Øen indtil den stad Paphos / funde de en Traaldkarl oc falsk Prophete / som vaar en Jøde / hand hed Bar Jehu / oc vaar hoss Sergium Paulum Sergius. Landzfogeden / en forstandig Mand / den samme kallede Barnabam oc Saulum til sig / oc begerede at høre Guds ord. Da stod den Traaldkarl Elimas dem emod (Thi hans naffn vdtydis saa) oc haffde i sinde / at vende Landzfogeden fra troen.

Men Saulus / som ocsaa kaldis Paulus / fuld aff den hellig Aand / saa paa hannem / oc sagde / O du Dieffuels barn / som est fuld aff al listighed oc al skalckhed / och al retferdigheds fiende / du lader icke aff at affuende HERRENS rette veye. Oc see nu / HERRENS haand kommer offuer dig / oc du skalt vere blind / oc icke see Solen i nogen tid. Oc der falt strax dumactighed oc mørckhed paa hannem / oc hand gick omkring oc lete effter nogen som kunde lede hannem ved haanden. Der Landzfogeden saa denne Gerning / trode hand / oc forundrede sig paa HERRENS lærdom.

Men der Paulus oc de som vaare met hannem seylede fra Papho / komme de til Pergen i det land Pamphylia. Da vigede Johannes fra dem oc drog til Jerusalem igen. Men de droge igennem fra Pergen / oc komme til Antiochiam / i det land Pisidia / oc ginge i Scholen om Sabbaths dagen / oc sette sig. Men effter Louens oc Propheternis Leydze / sende de Øffuerste aff Scholen til dem / oc lode dem sige / Kere Brødre / ville i tale noget oc vnderuise Folcket / da siger til.

Da stod Paulus op / och slo met haanden / oc sagde / J Mend aff Jsrael / oc i som fryctePaulus predicker i Antiochia vdi Pisidia Exo. 13. Gud / hører til. Dette Folckis Gud vdualde vore Fedre / oc ophøyede Folcket / der de vaare fremmede i Egypti land / oc hand førde dem der vd met en høy Arm / oc ved fyretiue aar omdrog hand deris skicki ørcken. Och hand vdslette siu Folck i det land Canaan / och delde deris Land iblant dem effter Laad. Der effter gaff hand dem Dommere ved try hnndrede oc halfftrediesinds tiue aar / indtil den Prophete Samuel. Och der effter bade de om en Konge / OchIosu. 13.1. Reg. 8.1. Reg. 16. Gud gaff dem Saul / Kis søn / en Mand aff Ben Jamins slect / fyretiue aar.

Oc der hand tog hannem bort / da opreysde hand Dauid til Konge offuer dem / om huilcken hand vidnede / ieg haffuer fundet Dauid Jesse søn / en Mand effter mit hierte / hand skal gøre al min vilie. aff denne sammis Sæd / fødde Gud Jhesum Jsrael til en Frelsere / somMatth. 3.Marci. 1. Ioh. 1. hand loffuede. Lige som Johannes da tilforn predickede Jsraels folck Penitentzis daab / før end hand begynte. Men der Johannes haffde fuldkommet sit laab / sagde hand / Jeg er icke den / som i holde mig faare / Men see / hand kommer effter mig / hues ieg er icke verdig / at opløse hannem skoene paa hans Føder

J Mend / kære Brodre / i børn aff Abrahams slect / oc de som frycte Gud iblant eder / til eder er denne Saligheds ord sent. Thi de som bo i Jerusalem oc deris Øffuerste / effterdi de icke kende Denne / ey heller Propheternis røst (som bliffue læsde alle Sabbather) da fuldkom|982mede de dem met deris Dom. Oc alligeuel at de funde ingen døds Sag met hannem / saa bade de dog at Pilatus vilde ihielsla hannem. Oc der de haffde fuldkommet alting / som er screffuit om hannem / da toge de hannem aff Træet / oc lagde hannem i en Graff. Men Gud opuecte hannem fra de Døde / oc hand obenbaredis mange dage / faar dem / som ginge met hannem op aff Galilea til Jerusalem / huilcke som ere Vidne til Folcket.

Oc wi forkynde eder ocsaa det løffte / som skede til vore Fedre / At Gud haffuer / oss / deris Psalm. 2.børn / det fuldkommet / J det hand opuecte Jhesum. Lige som oc staar screffuit i den første Psalme / Du est min Søn / Jeg fødde dig i dag. Men at hand opuecte hannem fra de Esaiæ 55.Døde / at hand her effter icke mere skal raadne / siger hand saa / Jeg vil trolige holde eder den naade / som vaar Dauid tilsagd. Der faare siger hand oc paa en anden sted. Psalm. 16.Du skalt icke tilstede / at din Hellige skal see forraadnelse. Thi Dauid / der hand haffde i sin tid tient Guds vilie / da soff hand hen / oc lagdis til sine Fedre / Oc saa forraadnelse. Men den som Gud opuecte / hand saa icke forraadnelse.

Saa skal det nu vere eder vitterligt / kære Brødre / At Syndernis forladelse bliffuer eder Abac. 1.kundgiort ved Denne / oc aff alt det / ved huilcket i kunde icke vorde retferdige i Mose Low. Men huo som tror paa denne / hand er Retferdig. Seer nu til / at der kommer icke offuer eder / det som er sagd i Propheterne / Seer i Foractere oc forundrer eder / oc bliffuer til inted / Thi ieg gør en gerning i eders tid / huilcket i skulle icke tro / der som nogen forteler eder det.

Oc der Jøderne ginge aff Scholen / bade Hedningene at de skulde sige dem ordene / mellem Sabbatherne. Oc der Scholens Menighed ginge fra huer andre / da fulde mange Jøder oc gudfryctige Jødernis tilhengere effter Paulum oc Barnabam / Oc de sagde dem / oc formanede dem / At de skulde bliffue i Guds naade.

Oc den neste Sabbath kom paa det neste den gantske Stad til sammen / at høre Guds ord. Oc der Jøderne saae Folcket / bleffue de fulde aff had / oc sagde emod det / som bleff sagd aff Paulo / de imod sagde oc lastede. Men Paulus oc Barnabas sagde frit obenbarlige / Guds ord skulde først sigis eder / Men nu i støde det fra eder / oc acte eder selff icke verdige til det euige Liff / See / saa vende wi oss til Hedninge. Thi saa haffuer HERREN budet oss / Jeg sette Esaiæ 49.dig til it Liuss faar Hedningene / at du skalt vere Salighed indtil Jordens ende.

Der Hedninge det hørde / bleffue de glade / oc prisede HERRENS ord / oc trode / saa mange aff dem som vaare forskickede til det euige Liff. Oc HERRENS ord ryctedis offuer den gantske Egn. Men Jøderne opuecte merckelige oc erlige Quinder / oc de Øffuerste i Sta matth. 10.den / oc de opuecte en forfølgelse offuer Paulum oc Barnabam / oc vdstøtte dem aff deris Landemercke. Men de ryste støffuen aff deris Føder mod dem / oc komme til Jconion. Oc Disciplene bleffue fulde aff glæde oc aff den hellig Aand.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.