Christian 3.s danske Bibel

[591]

LXIIII.

JEg vil ihukomme HERRENS Miskundhed / oc HERRENS Loff / i alt det som HERREN oss giorde / Oc det store Gode emod Jsraels Huss / som hand giorde dem / ved sin Miskundhed oc store Godhed.

Thi hand sagde / De ere io mit Folck / Børn som icke ere falske / Der faare vaar hand deris Frelsere.

Huo som gør dem angist / Hand gør oc hannem angist / Oc Engelen somExo. 13. 14. 23. er faar hannem / halp dem.

Hand frelste dem / Fordi at hand elskte dem oc sparde dem.

Hand tog dem op / Oc bar dem altid fra Gammel tid.

Men de errede oc bedrøffuede hans hellige Aand / der faare bleff hand deris Fiende / oc stridde mod dem.

Oc hand tenckte igen paa den framfarne tid / paa Mose / som vaar iblant hans Folck.

Huor er da nu den som førde dem aff Haffuet / Met hans Hiordis Hyrde?

Huor er den som gaff sin hellige Aand iblant dem? Som ledde Mose ved hans høyre Haand / met sin herlige Arm.

Den som atskilde Vandet faar dem / paa det at hand vilde gøre sig it euigt Naffn.

Exod. 14. Den som førde dem igennem Dybet lige som Heste i Ørcken / som icke snuble / Lige som Fæet gaar ned i marcken / huilcket HERRENS Aande driffuer.

|592 Saa førde du oc dit Folck / At du vilde gøre dig it herligt Naffn.

Saa see nu aff Himmelen / Oc see nid aff din hellige herlighedz Bolig.

Huor er nu din Nidkærhed / din Mact? Din store herlige Miskundhed holder sig hart mod mig.

Du est dog vor Fader / Thi Abraham ved inted aff oss / oc Jsrael kender oss icke.

Men du HERREest vor Fader oc vor Frelsere / Det haffuer verit dit Naffu aff gammel tid.

HERRE hui lader du oss fare vild aff dine veye / Oc vore hierter forherdis / at wi icke frycte dig?

Vent om igen for dine Tieneris skyld / for din Arffuis Slectis skyld.

Psalm. 79. De beside noget nær altsammen dit hellige Folck / Dine Modstandere nedtræde din Helligdom.

Wi ere lige som wi vaare før / der du icke regerede offuer oss / Oc vaare icke kallede effter dit Naffn.

Ah at du vilde sønder bryde Himmelen / oc fare her ned / At Biergene kunde flyde faar dig / som het vand bort siuder aff stor Jld.

At dit Naffn maatte kundgøris iblant dine Fiender / Oc Hedninge maatte beffue faar dig.

Ved de Vnderlige ting som du gør / som mand icke ventede / Der du nedforst / oc Biergene fløde faar dig.

Som icke vaar hørt fra Verdens begyndelse / eller hørt met øern / oc inted øye haffuer seet / 1. Corint. 2.Vden dig Gud / Huad dem skeer / som bie effter hannem.

Du møder de Glade / oc dem som gøre Retuished / Oc dem som komme dig ihu paa dine veye.

See / du vaast vel vred / der wisyndede oe bleffue lenge der vdi / Men wi bleffue dog frelste.

Men nu ere wi allesammen som de Wrene / Oc al vor Retuished er / lige som it besmittet klæde.

Wi ere alle visnede som Blad / Oc vore synder føre oss bort lige som it Vær.

Jngen kalder paa dit Naffn / Eller gør sig rede / at holde dig.

Roma. 9. Thi du skiuler dit Ansict for oss / Oc lader oss vansmectis i vore Synder.

Men nu HERRE / du est vor Fader / Wi ere Ler / Du est vor Paattemagere / oc wi ere alle dine henders gerning.

Psalm. 79. HERRE ver icke for saare vred / oc kom icke Synden euindelige ihu / See dog der til / at wi ere alle dit Folck.

Dine Helligdoms Stæder ere bleffne til Ørcken / Zion ere bleffuen til Ørcken / Jerusalem ligger forstyret.

Vor Hellighedz oc Herlighedz Huss / i huilcket vore Forfedre loffuede dig / er opbrent met Jld / oc alt det Deylige som wi haffde / er giort til skendzel.

HERRE / vilt du vere saa haard offuer dette / oc tie der til / Oc nidsla oss saa saare.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.