Christian 3.s danske Bibel

[592]

LXV.

JEg bliffuer søgt aff dem som icke spurde effter mig / Jeg bliffuer funden aff dem som icke lette effter mig. Jeg siger til Hedningene som icke paakallede mit Naffn / Her er ieg / her er ieg. Thi ieg vdrecker mine Hender den gantske dag / til it wlydigt Folck / som vandrer effter sine egne Tancker paa en vey / som Roma. 10.icke er god. Det Folck som mig fortørner / er altid faar mit Ansict / De offre i Vrtegaarde / oc gøre Røgelse paa Tegelstene / de bo iblant Graffuerne / oc holde dem i Hulerne / de æde suine flesk / oc haffue verskyggeligt Saad i deris gryder. Oc sige / Bliff hiemme oc rør mig icke / thi ieg skal gøre dig hellig.

Saadanne skulle bliffue en Røg i min vrede / en Jld som skal brende den gantske dag. See / det staar screffuit faar mig / Jeg vil icke tie / men betale / Ja ieg vil betale dem i deris skød / baade deris Misgerninger oc deris Forfedres misgerninger tilhobe / siger HERREN / de som giorde Røgese paa Biergene / oc bespaattede Mig paa Høyene / Jeg vil tilmaale dem deris fremfarne gerning i deris skød.

Saa siger HERREN / Lige som naar mand finder Most i en Vindrue / oc siger / Forderffue det icke / thi der er en Velsignelse vdi / Saa vil ieg det gøre for mine tieneris skyld / |593 at ieg vil icke forderffue det altsammen. Men ieg vil lade voxe Sæd aff Jacob / och aff Juda som skal beside mit Bierg / Thi mine Vdualde skulle beside det / oc mine Tienere skulle der bo. Oc Saron skal bliffue it huss til Hiorden / oc Achors dal skal bliffue Leyer til Fæ for mit Folck som søger mig.

Prouerbi. 1.Esa. 66. Men i / som forlade HERREN oc forglemme mit hellige Bierg / oc rede it Bord til Gad / och skencke fult i aff drickoffer til Meni / Nu vel / Jeg vil tele eder til Suerdet / at i skulle alle bøye eder til slactelse. Derfaare at ieg kallede eder / oc i suarede icke / At ieg talede / oc i hørde det icke / men giorde det som mig ilde behagede / oc vdualde det / som ieg icke vilde.

Derfaare siger den HERRE HERRE saa / See / mine Tienere skulle æde / men i skulle hungre. See mine Tienere skulle dricke / men i skulle tørste / See / mine Tienere skulle glædis / men i skulle beskemmis. See mine Tienere skulle frydis aff hiertens glæde / men i skulle skrige aff hiertesorg oc hyle aff iammer. Oc i skulle lade mine Vdualde eders Naffn til en Eed oc den HERRE HERRE skal ihielsla dig / oc kalde sine Tienere met it andet Naffn / At huo som skal velsigne sig paa Jorden / hand skal velsigne sig i den rette Gud / och huo som skal suere paa Jorden / Hand skal suere ved den rette Gud / thi den første Angist er forglemt / oc de ere skiulte faar mine Øyen.

Thi see / ieg vil skabe en ny Himmel oc ny Jord / At mand skal icke komme de første ihu / eller legge paa hierte. Men de skulle glæde dem euindelige / och vere glade offuer det / som ieg skaber / Thi see / Jeg vil skabe Jerusalem til fryd / och hendis Folck til glæde. Och ieg vil fryde2. Pet. 3. Apoc. 21. mig offuer Jerusalem / och glæde mig offuer mit Folck / oc der skal icke mere høris grædendis røst eller klagendis røst i hende. Der skulle icke mere vere Børn / som icke kunde naa deris dage eller Gamle / som icke skulle fuldkomme deris aar / men Drenge hundrede aar gamle skulle dø / oc Syndere hundrede aar gamle skulle forbandis.

De skulle bygge Huss oc bo i dem / de skulle plante Vingaarde / oc æde aff deris Fruct. De skulle icke bygge / At en anden skal bo der vdi / oc icke plante / At en anden skal ædedet / Thi mit Folckis dage skulle vere / som it Træes dage / oc deris henders gerning skal bliffue gammil hoss mine Vdualde. De skulle icke arbeyde forgeffuis / oc ey heller føde Wtidige Foster / Thi de ere deris Sæd som ere velsignede aff HERREN / och deris Effterkommere met dem. Och detPsal. 1. skal ske / før end de robe / Da vil ieg suare / naar de end nu tale / vil ieg høre. Vlffuen oc Lammet skulle fødis tilsammen / Løuuen skal æde halm / som en Oxe. Oc Hugormen skal æde iord / de skulle icke skade eller forderffue nogen paa alt mit hellige Bierg / siger HERREN .

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.