Christian 3.s danske Bibel

[1004]

X.

Kære Brødre / mit hiertis begering er / oc ieg formaner ocsaa Gud for Jsrael / at de maatte bliffue salige. Thi ieg giffuer dem det Vidnisbyrd / at de ere niedkære for Gud / Men met wforstand. Thi de kende icke den Retferdighed / som gelder faar Gud / oc de tracte effter at oprette deris egen Retferdighed / oc ere icke saa den Retferdighed vnderdanige / som gelder faar Gud. Thi Christus er Lowens ende / Huo som tror paa Hannem / hand er Retferdig.

Leuit. 27. Mose screff vel om Retferdighed / som kommer aff Lowen / Huilcket Menniske som dette gør / hand skal leffue der vdi. Men den Retferdighed aff troen / siger saa / Sig icke i dit hierte / Huo vil fare hen op i Himmelen (Det er icke andet / end at hente Christum hid ned) Eller / huo vil fare ned i Dybet? (Det er icke andet / Deut. 30.end at hente Christum fra de Døde) Men huad siger hun? Ordet er dig nær / som er i din Mund / oc vdi dit Hierte. Dette er det ord om Troen / som wi predicke.

Esaiæ 28. Thi det som du bekender Jhesum met din mund / at hand er HERRE / oc tror i dit hierte / at Gud opueckte hannem fra de Døde / da bliffuer du salig. Thi at tror mand aff Hiertet / da bliffuer mand retferdig / Oc bekender mand met Munden / Da bliffuer mand salig. Thi Scrifften siger / Huo som tror paa Hannem / hand skal icke bliffue beskemmet. Her er inted forskel iblant Jøder oc Greker / De haffue allesammen en HERRE / som er Rig Ioel. 2.offuer alle dem / som paakalde hannem. Thi at huo som kalder paa "HERRENS Naffn / hand skal bliffue salig. Men Huorledis skulde de kalde paa den / som de icke tro paa? Oc huorledis skulle de tro paa den / om huilcken de haffue inted hørt? Oc huorledis skulle de høre vden Predickere? Oc huorledis skulle de predicke / om de bliffue icke Esaiæ 52.vdsende? Lige som oc screffuit staar / Huor deylige ere deris Føder / som forkynde Fred / de som forkynde det gode. Men de ere icke alle Euangelio lydige. Thi Esaias siger / |1005 HERRE / Huo tror vor predicken? Saa kommer Troen aff predicken / OcEsaiæ 53. predicken formedelst Guds ord. Men ieg siger / Haffue de det icke hørt? Sandelige der er io deris liud vdgangen i alle Land / oc deris ord i al Verden.

Psalm. 9. Men ieg siger / Kende Jsrael det icke? Den første Mose siger / Jeg vil gøre eder nidkære paa dem / som ere icke mit Folck / oc ieg vil fortørne eder paa it wforstandigt Deut. 32. Esaiæ 65. Folck. Oc Esaias tør vel saa sige / Jeg er funden aff dem / som mig icke søgte / oc ieg er obenbaret faar dem / som icke spurde effter mig. Men hand siger til Jsrael / Jeg vdrecte mine Hender den gantske dag / til det Folck / som icke vil lade sig sige / oc siger imod.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.