Christian 3.s danske Bibel

[58]

II.

DEr gick en Mand aff Leui huss / bort oc tog en aff Leui døtter / oc Quinden vndfick / oc fødde en søn / oc der hun saa at det vaar it deyligt Barn / skiulte hun hannem i tre maanede.Mose fødis. Exo. 6.Sap. 18.Act. 7.Ebre. 11. Men der hun kunde icke lenger skiule hannem / giorde hun en liden kiste aff Rør / oc klinede den met leer oc Beg / oc lagde Bar net der vdi / oc lagde hannem i seffuet / vd met brædden paa floden. Men hans søster stod langt fra / at hun kunde see / huorledis det vilde gaa hannem.

Act. 7.Ebre. 11.Oc Pharaos daatter gick ned at hun vilde bade i Floden / oc hendis Jomffruer ginge paa brædden ved floden. Der hun saa Kisten i seffuet / sende hun sin Pige bort / oc lod den hente / oc der hun loed den op / saa hun Barnet / oc see Barnet græd / da ynckedis hun offuer det / oc sagde / Det er it aff de Ebreiske børn.

Da sagde hans Søster til Pharaos daatter / Skal ieg gaa bort oc hente en aff de Ebreiske quinder som haffuer di / at hun kand fostre Barnet op. Pharaos daatter sagde til hende / gack hen. Jomfruen gick hen oc kallede Barnens moder. Da sagde Pharaos daatter til hende / Tag dette Barn hen / oc fostre mig det op / Jeg vil løne dig. Saa tog quinden Barnet oc fostrede det Masa kaldis tagen / der aff Mose / for hand togs aff vandit. Act. 7.op. Oc der Barnet bleff stort / ledde hun det til Pharaos daatter / oc hun holt hannem for sin søn / oc kallede hannem Mose / Thi hun sagde / Jeg haffuer taget hannem aff vandet.

Den tid Mose bleff stor / gick hand vd til sine Brødre / och saa deris Trældom / och hand bleff var / ath en Egypter slo hans broder som vor en aff de Ebreer. Da saa hand sig alle vegne om kring / oc der hand saa at der vor ingen hoss / slo hand den Egypter ihiel / oc skiulte hannem i sanden. Oc en anden dag gick hand vd igen / oc saa to Ebreiske mend trættis tilsammen / Da sagde hand til den der giorde wræt / Hui slar du din Neste? Hand sagde / Huo haff Mose flyde for Pharao.uer sæt dig til en øffuerste eller dommere offuer oss? Vilt du och sla mig ihiel som du slost den Egypter ihiel? Da frøctede Mose oc sagde / Huorledis er det bleffuit obenbaret? Oc det kom for Pharao / saa søgte hand effter Mose / at hand kunde sla hannem ihiel. Men Mose flyde for Pharao / oc holt sig i det land Madian / oc bode hoss en Brønd.

Oc der vor en Prest i Madian / som hagde siw Døtter / de komme did at drage vand op / oc fyllede Renderne at vande deris Faders faar. Da komme Hyrderne oc støtte dem der fra. Men Mose stod op oc halp dem oc vandede deris Faar. Oc der de komme hiem til deris fader Zephora Mose hustru. Gersom kaldis en fremmed eller vdlending. non est in Hebræo. Elieser kaldis Gud min hielpere.Reguel / sagde hand / Hui komme i saa snart igen i dag? De sagde / En Egyptiske mand fride oss fra Hyrderne / oc drog vand op for oss oc vandede faarene. Hand sagde til sine døtter / Huor er hand? Hui lode i den Mand gaa bort / oc bøde hannem icke ind at æde met oss?

Oc Mose samtyckte at bliffue hoss den Mand / saa gaff hand Mose sin daatter Zephora / hun fødde hannem en Søn / den kallede hand Gersom / Thi hand sagde / Jeg er vorden en vdlending i fremmede land (Oc hun fødde end en Søn / den kallede hand Elieser / oc sagde / Min faders Gud er min Hielpere / oc hand frelste mig aff Pharaos haand.)

Men lang tid der effter døde Kongen aff Egipten. Oc Jsraels børn sucke de offuer deris trældom / oc robte / oc deris rob offuer deris arbeyde kom op for Gud. Och Gud hørde deris ynckelige klagemaal / oc tenckte paa sin Pact met Abraham Jsaac oc Jacob / oc hand saa til dem / oc tog sig dem til.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.