Christian 3.s danske Bibel

[172]

XV.

DV skalt holde it Frit aar huert siuende aar /Frit aar. Leui. 29. Oc det skal saa gaa til met samme Fri aar. Huilken som haffuer borget sin Neste noget / da skal hand giffue hannem det quit / oc icke kreffue det aff sin Neste / eller aff sin Broder / Thi det kaldis "HERRENS Fri aar. Aff en fremmed maat du det indkreffue / Men du skalt giffue hannem det quit / som er din Broder.

Der skal aldelis ingen Tyggere vere iblant eder / Thi HERREN skal velsigne dig i det Land / som HERREN din Gud giffuer dig til Deut. 28.Arff at indtage. Dog saa at du aleniste lyder HERRENS din Gudz røst / oc holder alle disse Bud / som ieg biuder dig i dag / at du gør der effter. Thi HERREN din Gud skal |173 velsigne dig / som hand haffuer talet til dig / Saa skalt du læne mange Folck / oc du skalt aff ingen laane / Du skalt regere offuer mange Folck / oc ingen skal regere offuer dig.

Om nogen aff dine Brødre er fattig i nogen Stad i dit Land / som HERREN dinLeui. 25. Gud skal giffue dig / Da skalt du icke forherde dit hierte / eller løcke din haand til for din fattige Broder / Men du skalt lade din Haand op for hannem / oc læne hannem effter som hand haffuer behoff. Tag dig vare / at der er icke Belials tancke i dit hierte / som siger / Det lacker fast at det siuende aar / som er it Frit Aar / oc du seer wbarmhiertelige til din fattige Brodet / oc giffuer hannem inted / Da skal hand robe offuer dig til HERREN / oc det skal bliffue dig tilMatth. 26. synd. Men du skalt giffue hannem gerne / oc lade dit hierte icke fortryde / at du giffuer hannem / Thi at HERREN din Gud skal der faare velsigne dig / i alle dine gerninger / Oc i alt det som du tager dig faare. Der skal altid vere Fattige i Landet / Thi biuder ieg dig / oc siger / At du skalt oplade din haand for din Broder / som trenger oc er fattig / i dit Land.

Om din Broder en Ebreer eller en Ebreerinde seler sig / Da skal den tiene dig i sex aar /Exod. 12.Leui. 25.Iosu. 34. Det siuende aar skalt du giffue hannem fri løss. Oc naar du giffuer hannem fri / da skalt du icke lade hannem gaa tomhendet fra dig / Men du skalt giffue hannem aff dine Faar / aff din Lade / aff din Vinperse / at du giffuer aff det / som HERREN din Gud haffuer velsignet dig met. Oc tenck paa / at du haffuer oc veret en Suend i Egypti land / oc at HERREN din Gud haffuer frelst dig / Der faare biuder ieg dig i dag dette.

Men siger hand da til dig / Jeg vil icke gaa vd fra dig / thi ieg haffuer dig oc dit huss kær (for hannem lider vel hoss dig) Da tag en Syel / oc stick igennem hans Øre op til Dørren / oc lad hannen bliffue din euige Suend / Sammeledis skalt du oc gøre ved din Tieniste Pige. Oc lad det icke vere dig forsuart / at du giffuer hannem fri løss / Thi hand haffuer tient dig i sex aar som en dubbelt Daglønere / Saa skal HERREN din Gud velsigne dig / i alt det du gør.

Alt det som Førstfødis aff dit fæ oc faar / som er en Hand / det skalt du hellige faar HERExo. 13.Num. 3. REN din Gud. Du skalt icke arbeyde met dit Fæis Førstefødde / oc icke klippe dine faars Førstefødde / Men du skalt æde dem aarlige aars for HERREN din Gud / du oc dit huss paa den Sted som HERREN vdueler. Men haffuer det noget Lyde / saa at det er lamtDeut. 17.Leui. 22. eller blint / eller haffuer nogen anden ond brøst paa sig / Da skalt du icke offre HERREN din Gud det. Men du skalt æde det inden dine porte (huad heller du est wren eller ren) lige som en Raa eller en Hiort / Dog saa / at du æder icke Blodet der aff / men vdøser det paa iorden / lige som vand.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.