Christian 3.s danske Bibel

[164]

V.

OC Mose kallede al Jsrael / oc sagde til dem / Hør Jsrael Budene oc Rætten / som ieg taler i dag for eders øern / oc lærer dem oc beuarer dem / at i gøre der effter. HERREN vor Gud giorde en Pact met oss i Horeb / Oc hand haffde icke giort denne Pact met vore Forfædre / men met oss som her ere alle leffuendis paa denne dag. Hand talede met oss Ansict fra Ansict aff Jlden paa Bierget. Jeg stod samme tid emellem HERREN oc eder / at ieg skulde giffue eder HERRENS ord tilkende / Thi at i frøctede eder for Jlden / oc ginge icke op paa Bierget / Oc hand sagde.

De thi budord. Exo. 20. Jeg er HERREN din Gud / som førde dig aff Egypti land aff Træl doms huss. Du skalt icke haffue fremmede Guder for mig. Du skalt inted Billede gøre dig effter nogen lignelse / huercken offuen i Himmelen / eller nedre paa Jorden / ey heller i Vandet vnder Jorden / Du skalt icke tilbede dem / ey heller tiene dem. Thi ieg er HERREN din Gud / en nidkær Gud / som hiemsøger Fædernis ondskaff offuer Børnene / i den tredie oc fierde Led / dem som mig hade. Oc ieg beuiser Miskundhed mod mange tusinde / som mig elske oc holde mine Bud. Du skalt icke bruge HERRENS din Gudz Naffn forfengelige / Thi HERREN vil icke lade hannem bliffue wstraffit / som misbruger hans Naffn.

Du skalt holde Sabbath dagen / at du helliger hannem / Som HERREN din Gud haffuer budet dig. Sex dage skalt du arbeyde oc gøre al din gerning. Men den siuende dag er det HERRENS din Guds Sabbath / Da skalt du inted arbeyde gøre / ey heller din Søn / ey heller din Daatter / ey heller din tieniste Suend / ey heller din tieniste Pige / ey heller din oxe / ey heller din asen / ey heller noget aff dit Queg / ey heller den Fremmede som er inden dine porte / Paa det at din suend oc din Pige maa huile dem / lige som du. Thi du skalt komme ihu / At du haffuer oc veret en Suend i Egypti land / oc HERREN din Gud førde dig der fra met en veldig Haand oc vdract Arm / der faare haffuer HERREN din Gud budit dig / at du skalt holde Sabbaths dagen.

Exo. 20.Ephe. 6. Du skalt ære din Fader oc din Moder / som HERREN din Gud haffuer budet dig / Paa det at du kant lenge leffue / oc at det maa gaa dig vel i Landet / som HERREN din Gud skal giffue dig.

Math. 5. Du skalt icke ihielsla.

Du skalt icke gøre Hoer.

Du skalt icke stiele.

Du skalt icke bære falskt Vidnesbyrd mod din Neste.

Du skalt icke begere din Nestis Hustru.

Du stalt icke begere din Nestis Hus / Ager / Suend / Pige / Oxe / Asen / eller noget som hannem hør til.

Disse ere de ord / som HERREN talede til eders gantske Menighed / paa Bierget / aff Jlden oc skyen oc mørcket met høy røst / oc lagde in ted der til / oc hand screff dem paa tho stenTaffler / oc fick mig dem.

Exo. 20.Men der i hørde røsten aff mørket / oc Bierget brende met ild / traadde i til mig / alle Øffuerste iblant eders slecter / oc eders Elste / oc sagde / See / HERREN vor Gud haffuer ladet oss see / sin Herlighed oc sin Maiestet / oc wi hørde hans røst aff Jlden / wi saae i dag at Gud taler met Menniskene / oc de bleffue leffuende. Oc huor faare / skulle wi nu dø / at denne store ild skal fortære oss? Høre wi mere HERRENS vor Guds røst / da dø wi. Thi huad er alt Kød at det kand høre den leffuende Guds røst tale aff ilden / som wi / oc bleffue leffuende? Gack du frem / oc hør alt det HERREN vor Gud siger / oc sig oss det / Wi ville høre oc gøre alt det HERREN vor Gud taler met dig.

Der HERREN hørde eders ord / som i talede met mig / sagde hand til mig / Jeg |165 Guds Bud.haffuer hørt dette Folckis ord / som de haffue talet met dig / Det er alt gaat / som de haffue talet. Ah / haffde de saadant it Hierte / at frøcte mig / oc beuare alle mine Bud / i deris liffs tid / Paa det at det maatte gaa dem vel och deris Børn euindelige. gack hen oc sig dem / Gaar hiem i eders Paulun / Men du skalt staa her for mig / at ieg kand tale met dig alle Lower oc Budene oc Rætten / huilke du skalt lære dem / At de skulle gøre der effter i Landet / som ieg skal giffue dem at indtage.

Saa holder det nu at i det gøre / lige som HERREN eders Gud haffuer budet eder oc viger huercken til den Høyre eller Venstre side. Men vandrer i alle veye / som HERREN eders Gud haffuer budet eder / At i mue leffue oc lide vel / oc lenge leffue i det Land / som i skulle indtage.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.