Christian 3.s danske Bibel

|765 XV.

MEn du vor Gud / est venlig oc trofast oc taalmodig / oc du regerer alle ting met Barmhiertighed. Oc naar som wi end synde / da ere wi dog dine / oc kende din Mact. Effterdi at wi da vide saadant / da synde wi icke / Thi wi regnis at vere dine. Men at kende dig / er en fuldkommen Retferdighed / och at vide din Mact / er en roed til det euige Liff. Thi at Menniskens onde Paafund forføre oss icke saa / och ey Malernis wnyttelige Arbeyde / som er / it broget Billede met mangehaande farffue / hues skickelse der forarger de Wforstandige / oc de som gerne gøre ilde / haffue oc deris lyst til de liffløse / oc døde Billede. De ere oc saadan fruct verde / baade de / som dem gøre / begære oc ære.

Oc en Pottemagere / som arbeyder det bløde Leer met wmage / gør allehonde kar / til oss at bruge / Men hand gør aff enehaande Leer / baade kar / som tiene til reen gerning / oc lige ocsaa til wren / Men huor til huert aff dem skal brugis / det staar til Pottemageren. Men det er itRom. 9. Om dem der gøre oc tiene aff guder. Gene. 23. elendigt arbeyde / naar som hand gør aff det samme Leer en wduelig Gud / hand som er dog selff giort aff Jord icke lenge tilforn / oc far did bort igen om en liden stund / som hand er tagen aff / naar Sielen / som hand haffuer bruget / tagis fra hannem. Men hans sorg staar icke der paa / at hand skal arbeyde / ey heller at hand haffuer saa stacket it Liff / men at hand skal arbeyde paa væd met Guldsmeder oc Sølffsmeder / oc at hand kand gøre det effter Appelgyderne. Oc hand holder det for en priss / at hand gør falskt arbeyde. Thi at hans hiertis tancker ere som aske / oc hans forhaabelse ringere end Jord / oc hans Leffnit foracteligere end leer / Effterdi at hand da icke kender den / som hannem haffuer giort / oc indgydet den Siel i hannem / som arbeyder i hannem / oc indblesde den leffuendis Aande.

De holde oc det menniskelige leffnet for en Skempt / och det menniskelige væsen for en marckedz gaffue / Oc sige / at mand maa alleuegne søge vinding / ocsaa ved onde stycke. Disse vide faar alle / at de synde / naar de gør saadane løse ting oc Billede aff iordigt leer. Men de ere daarligere oc elendigere end it Barn (som ere dit Folckis Fiender huilcket de vndertrycke) at de holde alle haande Hedningernis Affguder for Guder / huilckis Øyen der kunde icke see / ey Psalm. 114. heller deris Næse hente vær / ey heller Øerne høre / ey heller Fingrene paa deris hender føle / oc deris Føder ere aldelis lade til at vandre? Thi at it Menniske giorde dem / och den som haffuer Aande aff en anden / beskickede dem. Men it menniske kand io icke gøre / det som hannem er ligt oc kand alligeuel vere en Gud / Thi effter at hand er dødelig / da gør hand visselige en Død met sine wgudelige hender. Hand er io bedre / end det / som hand gør Gudz tieniste / Thi hand leffuer dog / men de andre aldri.

Der til ere de oc de allerhadeligste Diur / huiicke / der som mand holder dem mod andre wfornumstige Diur / da ere de meget verre. Thi de ere icke yndelige / som andre Diur / der ere deylige til at see / Oc de ere huercken loffuede eller velsignede aff Gud.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.