Christian 3.s danske Bibel

|891 XXII.

OC Jhesus suarede oc talede atter ved LIgnelser til dem / oc sagde / HimmerigisLuce 14: rige lignis ved en Konge / som giorde sin Søns brøllup / Oc vdsende sine Tienere / at de skulde kalde dem som budne vaare til brøllup / Oc de vilde icke komme. Hand vdsende atter andre Tienere / oc sagde / Siger dem som budne ere / See / ieg haffuer bered mit Maaltid / mine Øxen oc mit fede Queg er slactet / och alting er rede / Kommer til brøllup. Men de foractede det / oc ginge hen / Den ene paa sin Ager / Den anden til sin Købmanskaff / Men nogle grebe hans Tienere / bespaattede oc ihielsloge dem. Der Kongen det hørde / bleff hand vred / oc skickede sin Hær vd oc ødelagde disse Mandrabere / oc sette ild paa deris Stad.

Da sagde hand til sine Tienere / Brølluppet er io bered / Men de som vaare budne vaare det icke verde. Gaar der faare hen paa Veyene / oc biuder til Brøllup / huem i finde. Oc Suennene ginge vd paa Veyene / oc saffnede tilsammen huem de funde / Onde oc Gode / Oc bordeneBrøllups kleder Det er Troen. bleffue alle fulde. Da gick Kongen ind / at besee Gesterne / Och hand saa der it Menniske / som haffde icke brøllups Klæder paa / Oc hand sagde til hannem / Ven / Huorledis est du kommen hid ind / och haffuer dog icke brøllups klæder paa? Oc hand tagde stille. Da sagde Kongen til sine Tienere / Binder hender oc føder paa hannem / oc kaster hannem hen vd i Mørcket / Der skal vere graad oc tendgnidsel. Thi mange ere kallede / Men faa ere vdualde.

Da ginge Phariseerne hen / oc hulde it Raad / huorledis de skulde gribe hannem i hans Tale. Oc de sende deris Disciple til hannem / met Herodis Tienere / oc sagde / Mestere / Wi vide at du est sandru / oc lærer Guds vey rettelige / och du skiøder om ingen / Thi du acter icke Menniskens anseelse. Sig oss der faare / huad tyckis dig? Er det ræt at mand giffuer Keyseren skat / eller ey? Der Jhesus nu merckte deris skalckhed / sagde hand / J Øyenskalcke / hui friste i mig? Lader mig see Skattens mynt / Oc de racte hannem en Pending. Oc hand sagde til dem / Hues Billede oc offuerscrifft er dette? De sagde til hannem / Keyserens. Da sagde hand til dem / Saa giffuer Keyseren / det Keyseren hører til / oc Gud / det Gud hører til. Der de hørde det forundrede de dem / oc forlode hannem oc ginge bort.

Paa den samme dag traadde Saduceerne til hannem / som holde at der er ingen Opstandelse oc spurde hannem at / oc sagde / Mestere / Mose haffuer sagd / Naar nogen døer / oc haffuer icke Børn / da skal hans Broder tage hans hustru til ecte / oc opuecke sin Broder Sæd. Nu haffue veret hoss oss siu Brødre / Den første giffte sig / oc døde / Oc effterdi hand haffde icke sæd / loed hand sin broder sin hustru effter sig / Den anden giorde lige saa / oc den tredie / indtil den siuende / Paa det siste effter dem alle døde oc quinden. Hues Hustru aff disse siu / skal hun da vere i Opstandelsen? De haffue io alle hafft hende.

Jhesus suarede / oc sagde til dem / J fare vild / oc vide icke Scrifften / och ey heller Guds krafft. J Opstandelsen skulle de huercken tage til ecte / oc ey lade sig tage til ecte / Men de ere lige som Guds engle i Hīmelen. Haffue i icke læst om de Dødis opstandelse / det eder er sagd aff Gud / der hand siger / Jeg er Abrahams Gud / oc Jsaacs Gud / och Jacobs Gud ? Saa er Gud icke de Dødis / Men de Leffuendis Gud. Oc der Folcket det hørde / forundredeExodi. 3. de dem paa hans Lerdom.

Der Phariseerne hørde / at hand haffde stoppet munden paa Saduceerne / da forsamlede de dem / Oc en aff dem som vaar en Scrifftklog / fristede hannem / oc sagde / Mestere / Deutero. 6. Huilcket er det ypperste Bud i Louen? Jhesus sagde til hannem / Du skalt elske Gud din HERRE / aff gantske Hierte / aff gantske Siel / aff gantske sind / Dette er det ypperste och største Bud. Det andet er lige som dette / Du skalt elske din Neste / lige som dig selff. Vdi disse thu Bud henger al Louen oc Propheterne.

Der Phariserne vaare nu tilsammen / Spurde Jhesus dem at / oc sagde / Huad tyckis eder om Christo? Hues søn er hand? De sagde / Dauids. Hand sagde til dem / Huorledis kalder da Dauid hannem i Aanden en Herre? der som hand siger / HERREN sagde til minPsalm. 110. Herre / Sæt dig hoss min høyre haand / Jndtil ieg legger dine Fiender til en skammel vnder dine føder. Effterdi Dauid nu kalder hannem en Herre / huorledis er hand da hans Søn? Oc ingen kunde suare hannem it ord / Der torde oc ingen ydermere spørie hannem at noget effter den dag.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.