Christian 3.s danske Bibel

[174]

XVII.

DV skalt sette dig Dommere oc Embitzmend i alle dine Porte / Exo. 23.Leui. 19. som HERREN din Gud skal giffue dig / blant dine Slecter / at de dømme Folcket met retferdig Dom. Du skalt icke bøye Retten / du skalt oc icke ansee nogens Persone / icke heller tage Gaffuer / Thi at Gaffuen forblinder de Vise / och foruender de retferdigis sag. Du skalt effter følge det som ræt er / at du maat leffue oc indtage det Land / som HERREN din Gud skal giffue dig.

Du skalt icke plante nogen Lund met Træ hoss HERRENS din Guds Altere / som du gør dig. Du skalt icke opreyse dig nogen Støtte / huilken HERREN din Gud hader.

Deu. 16.Leui. 22.Du skalt icke offre HERREN din Gud noget fæ eller queg / som haffuer noget lyde / eller nogen sted nogen brøst paa sig / Thi det er HERREN din Gud en Verstyggelighed.

Naar der findis nogen Mand eller Quinde inden dine Porte / som HERREN din Gud skal giffue dig / som gør ilde faar HERRENS din Gudz øyen / at hand offuertræder hans Pact / Oc gaar hen oc tiener fremmede Guder / oc tilbeder dem / vere sig Sol eller Maane / eller noget aff den Himmelske Hær / som ieg icke haffuer budet / oc det bliffuer sagt til dig oc du hører det / Da skalt du det vel vdspørie. Oc naar du befinder at det er visselige saa i sandhed / at saadan Verstyggelighed er skeet i Jsrael / Da skalt du lade den Mand eller Quinde / som saadant ont giorde / vdføre aff dine Porte / oc du skalt stene dem ihiel / Effter tho eller tre mundz Vidne skal den dø / som er skyldig at dø / Men der skal ingen dø effter en mundz Vidne. Deut. 19. 21. Num. 35.Deris haand som haffue vidnet skal vere den første til at sla hannem ihiel / oc siden alt folckens haand / at du skil dig vid de Onde.

Om nogen Sag er dig for suar at dømme paa / mellem blod oc blod / mellem sag oc sag / mellem skade oc skade / oc huad trætactige sager som ere inden dine Porte / Da skalt du gøre dig rede oc gaa op til den Sted / som HERREN din Gud skal vduele dig / Oc komme til Presterne / Leuiterne / oc til den Dommere / som bliffuer paa den tid / oc spørre dig faare / Saa skulle de sige dig Dommen aff. Oc du skalt gøre det som de sige dig faare / paa den Sted / som HERREN haffuer vdualt / oc du skalt tage vare paa / at du gør aldelis det som de lære dig. Effter Lowen som de lære dig / oc effter den Dom som de sige dig / skalt du holde dig / at du icke viger der fra / huercken til den høyre eller til den venstre side. Oc om nogen mand handler fortredelige / at hand icke vil lyde Presten / som staar der i HERRENS din Gudz embede / eller Dommeren / Hand skal dø / oc i skulle tage den Onde aff Jsrael / At det menige Folck kand det høre oc frøcte sig / oc icke mere saa fordriste dem.

Naar du kommer i det Land / som HERREN din Gud / skal giffue dig / oc indtager det / oc boer der i / oc siger /En kongis vduelelse. 1. Reg. 8. Jeg vil sette en Konge offuer mig / som alle Folck haffue her omkring mig / Da skalt du gøre den til Konge offuer dig / som HERREN din Gud skal vduele. Men du skalt sette en aff dine Brødre til Konge offuer dig / Du kant icke sette nogen Fremmed offuer dig / som icke er din Broder. aleniste at hand skal icke holde mange Heste / oc icke føre Folcket i Egypten igen / for hand haffuer mange heste / effterdi at HERREN haffuer sagt eder / at i skulle icke her effter drage tilbage igen at denne vey. Hand skal icke heller tage mange Hustruer / at hans hierte skal icke bortuendis / Hand skal icke heller samle formeget Guld oc Sølff.

Oc naar hand kommer nu at side paa stolen i sit Konge rige / Da skal hand tage denne anden Low aff Presterne Leuiterne / oc lade hende scriffue i en Bog. Hun skal vere hoss han|175nem / oc hand skal læse i hende alle sine liffuis dage / Paa det at hand kand lære at frøcte HERREN sin Gud / at hand kand holde alle ordene aff denne Low oc Ræt / at hand gør der effter. Hand skal icke hoffmode sit hierte offuer hans Broder / oc icke vige aff Budene / huercken til den høyre eller til den venstre side / At hand maa forlenge sine dage i sit Kongerige / hand och hans børn i Jsrael.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.