Christian 3.s danske Bibel

[970]

II.

[Illustration]

OC der Pintzdag vaar Den hellig Aand sendis Pintzedag. fuldkommen / vaare de alle endrectelige tilsam men. Oc der skede hastelige it Bulder aff Himmelen / som it veldigt Vær / oc opfyllede det gantske Huss / som de sade. Oc mand saa Tunger atskillige paa dem / som de haffde verit gloendis / Oc Hand sette sig paa huer besynderlige aff dem / oc de bleffue alle fulde aff den hellig Aand / Oc begynte at predicke met andre Tunger / effter som den hellig Aand gaff dem vd at sige.

Oc der vaare Jøder boendis i Jerusalem / de vaare gudfryctige Mend / aff allehonde Folck / som er vnder Himmelen. Der denne røst nu skede / kom Almuen til sammen / oc de bleffue vnderlige / Thi huer hørde det / at de talede met hans Maal. De forferdedis alle / forundrede sig / oc sagde til huer andre / See / ere icke alle disse / som tale / aff Galilea? Huorledis høre wi da / huer sit Maal / som wi ere fødde vdi? Parther oc Meder / oc Elamiter / oc wi som bo i Mesopotamia / oc vdi Judea / oc Cappadocia / Ponto oc Asia / Phrygia oc Pamphylia / Egypten / oc mod Lybie ende hoss Cyrenen / oc Vdlendinge aff Rom / Jøder oc Jødernis Tilhengere / Kreter oc Araber / Wi høre dem tale Gudz store vnderlige Gerninger / met vore Tunger. De forferdedis alle / oc forundrede sig / oc sagde den ene til den anden / Huad vil dette vere? Men de andre haffde det for deris spaat / oc sagde / De ere fulde aff sød Vin.

S. Peders Predicken paa Pintzedag. Da traadde Peder op met de Elleffue / opløffte sin røst / oc talede til dem / J Jøder / kære Mend / oc alle i som bo i Jerusalem / Det skal vere eder vitterligt / oc lader mine ord gaa ind at eders øern. Thi disse ere icke druckne / som i mene / effterdi det er den tredie stund paa dagen. Ioel. 2.Men dette er det / som er før sagd ved Propheten Joel / Oc det skal ske i de siste dage / siger Gud / Jeg vil vdgyde aff min Aand paa alt Kød / Oc eders Sønner oc eders Døtter skulle spaa / oc eders vnge Drenge skulle see Syner / oc eders Eldste skulle haffue Drømme / Oc ieg vil i de samme dage vdgyde aff min Aand paa mine Suenne oc paa mine Piger / oc de skulle spaa. Oc ieg vil gøre vnderlige Ting offuen i Himmelen / oc Tegen neden paa Jorden / Blod oc Jld oc Røgdamp. Solen skal omuende sig til Mørckhed / oc Maanen til Blod / før end HERRENS store oc obenbarlige Dag kommer. Oc det skal ske / Huo som paakalder HERRENS Naffn / hand skal bliffue salig.

J Mend aff Jsrael / hører disse ord / Jhesum aff Nazareth / den Mand som Gud betede |971 iblant eder / met krafftelige Gerninger oc vnderlige Ting oc Tegen / huilcke Gud giorde ved hannem iblant eder (som i da oc selff vide) Den samme (effter hand vaar giffuen hen aff Gudz betenckte raad oc forsyn) toge i ved de Wretferdigis hender / oc kaarsfeste oc ihielsloge hannem. Den opueckte Gud / oc opløsde Dødsens pine / effterdi det vaar wmueligt / at hand skulde holdis aff hannem. Thi Dauid siger om hannem / Jeg haffuer altid sæt HERREN Psalm. 16. faar mit Ansict / Thi hand er hoss min høyre Haand / at ieg skal icke røris. Der faare fryder mit Hierte sig / oc min tunge glæder sig / thi at mit Kød skal oc huilis i Haab. Thi du skalt icke forlade min Siel i Helffuede / Jcke helder tilstede / at din Hellige skal see raadnelse. Du kundgiorde mig Liffsens veye / Du skalt opfylde mig met Glæde faar dit Ansict.

J Mend / kære Brødre / Lader mig tale dristelige til eder om den Patriarcke Dauid / Hand3. Reg. 2. Infra 13. Psalm. 132. er død oc iordet / oc hans Graff er hoss oss / indtil denne dag. Der hand vaar nu en Prophete / oc viste / at Gud haffde tilsagd hannem met en Eed / at hans Lenders Fruct skulde side paa hans Stoel / Da saa hand det før / oc talede om Christi opstandelse / At hans Siel bleff icke i Helffuede / oc hans Kød haffuer icke seet raadnelse.

Denne Jhesum opuecte Gud / Der ere wi alle Vidne til. Nu hand er ophøyet formedelst Guds høyre haand / oc anammede den hellig Aands Foriettelse aff Faderen / da vdgydede hand / dette / som i see oc høre. Thi Dauid foer icke til Himmels / Men hand siger / H E Psalm. 110. RREN sagde til min Herre / Sæt dig hoss min høyre Haand / Jndtil ieg legger dine Fiender til en skammel vnder dine Føder. Saa skal alt Jsraels Huss vist vide / at Gud haffuer giort denne Jhesum / som i kaarsfeste / til en HERR E oc Christum.

Der de det hørde / da gick det igennem deris Hierte / oc de sagde til Peder oc til de andre Apostler / J Mend / kære Brødre / Huad skulle wi gøre? Peder sagde til dem / Gører Penitentze / oc huer lade sig døbe i Jhesu Christi Naffn / til syndernis forladelse / Saa skulle i anamme den hellig Aands Gaffue. Thi eder oc eders Børn er denne Foriettelse tilsagt / oc alle dem som ere longt borte / huilcke Gud vor HERRE skal kalde hid til. Hand vidnede ocsaa oc formanede met mange andre ord / oc sagde / Lader hielpe eder fra disse vanartige Folck. De som nu gerne anammede hans Ord / lode sig døbe / Oc der lagdis den dag til / ved try tusinde Siele.

Oc de bleffue bestandige i Apostlernis lærdom / oc i Samfund oc i Brødz brydelse / oc i Bønen. Der kom oc fryct paa alle Siele. Oc der skede mange vnderlige Gerninger oc Tegen formedelst Apostlerne. Oc alle de som trode / vaare tilsammen / oc hulde alle ting almindelige. De solde deris Godz oc Boskaff / oc delede det vd iblant alle / effter som huer Mand haffde behoff. Oc de vaare daglige oc stedze endrectelige tilsammen i Templen / oc brøde brød her oc der i Husene / finge Mad / oc loffuede Gud / met glæde oc enfoldige hierter / oc haffde naade hoss alt Folcket. Oc HERREN lagde daglige til Menigheden / dem som bleffue salige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.